El passat 18 de novembre el BOE va publicar el RD 1793 / 2008 pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre Societats i que desenvolupa l'article 16.2 de la Llei de l'Impost sobre Societats pel que fa a la documentació necessària per determinar el valor de mercat de les operacions vinculades.

Les obligacions de documentació previstes seran exigibles a partir del dia 19 de febrer de 2.009 el que implica que per a les societats l'exercici coincideixi amb l'any natural la documentació haurà d'estar disponible per a l'Administració tributària a partir del dia 25 de juliol de 2.010. No obstant això les operacions que es realitzin a partir del dia 1 de gener de 2.009 han de ser coherents amb l'esmentada documentació.

El principi bàsic a tenir en compte és que totes les operacions vinculades que es realitzin entre entitats hauran de valorar pel seu valor de mercat i s'hauran de respectar els principis que es desenvolupin en la documentació que preveu a la RD.

ENTITATS VINCULADES:

Són persones i entitats vinculades, entre altres:

 1. Una entitat i els seus socis i els seus administradors.
 2. Una entitat i els cònjuges o parents fins a tercer grau dels seus socis i dels seus administradors.
 3. Dues entitats que pertanyin a un grup.
 4. Una entitat i els socis i els administradors d'una altra quan ambdues pertanyin a un grup.
 5. Una entitat i els cònjuges o parents fins a tercer grau dels socis i dels administradors d'una altra quan ambdues pertanyin a un grup.
 6. Una entitat i una altra participada directament o indirectament per la primera en almenys un 25%.
 7. Dues entitats en les quals els mateixos socis o els seus cònjuges o parents fins a tercer grau participin, directament o indirectament, en almenys el 25%.
 8. una entitat resident a Espanya i els seus establiments permanents a l'estranger o una entitat no resident a Espanya i els seus establiments permanents en aquesta.

Quan la vinculació es refereixi a la relació de soci amb la seva entitat participada, la participació ha de ser igual o superior al 5% (1% per a les societats cotitzades).

Hi ha un grup quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'altres. En particular quan la societat dominant tingui, per si sola o mitjançant acords amb tercers, la majoria dels drets de vot o tingui la facultat de nomenar la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la seva participada.

DETERMINACIÓ DEL VALOR NORMAL DE MERCAT DE LES OPERACIONS VINCULADES. ANALISIS DE COMPARABILITAT:

Per tal de determinar el valor de mercat que haurien acordat persones o entitats independents en condicions de lliure competència es compararan les circumstàncies de les operacions vinculades realitzades amb les d'operacions entre persones o entitats independents que poguessin ser equiparables.

Per determinar si dues operacions són equiparables es tindran en compte les següents circumstàncies (caldrà esmentar les raons per les que alguna d'elles no es consideri rellevant):

 1. Les característiques dels béns o serveis objecte de les operacions vinculades.
 2. Les funcions assumides per les parts en les operacions i els riscos assumits.
 3. Els termes contractuals de les operacions.
 4. Les característiques dels mercats en què es desenvolupen les operacions, així com qualsevol altre factor rellevant, com per exemple, les estratègies comercials aplicades.

En absència dades comparables d'empreses independents o quan la seva fiabilitat sigui escassa, cal documentar aquestes circumstàncies.

El citat anàlisi de comparabilitat es podrà fer per al conjunt de les operacions que, bé estiguin estretament lligades entre si, bé es realitzin de forma continuada. Dues operacions són equiparables quan no hi hagi diferències significatives en les circumstàncies esmentades anteriorment o quan existint es puguin eliminar efectuant les correccions necessàries.

ACORDS DE REPARTIMENT DE COSTOS:

Han d'incloure la identificació de les altres persones o entitats participants, l'àmbit de les activitats i projectes, els criteris per quantificar el repartiment dels beneficis entre els partícips, la forma de càlcul de les aportacions, especificació de les tasques i responsabilitats de partícips, conseqüències de l'adhesió o retirada de partícips, així com qualsevol altra disposició que prevegi adaptar els termes de l'acord per reflectir una modificació de les circumstàncies econòmiques.

OBLIGACIONS DOCUMENTACIÓ:

La documentació a disposició de l'Administració tributària ha de permetre que aquesta comprovi que la valoració de les operacions vinculades s'ajusta al que preveu la Llei de l'Impost sobre Societats. La documentació estarà formada per:

 1. Nom o raó social, domicili i NIF de l'obligat tributari i de les entitats amb les que es realitzi les operacions, així com la descripció de la seva naturalesa, característiques i import. En el cas d'operacions amb entitats residents en paradisos fiscals caldrà identificar les persones que hagin intervingut per compte d'aquestes i els seus administradors.
 2. Anàlisi de comparabilitat (veure punt 2 anterior).
 3. Selecció i justificació del mètode de valoració escollit, forma d'aplicació i valor o interval de valors derivats del mateix.
 4. Acords i criteris de repartiment de despeses en concepte de serveis prestats a favor de diverses persones o entitats vinculades.
 5. Qualsevol altra informació rellevant per determinar la valoració de les operacions vinculades, així com els pactes parasocials amb altres socis.

Només en el cas que una de les parts que intervenen en l'operació sigui una persona física o una entitat que compleixi els requisits que preveu la Llei de l'Impost sobre Societats per a les entitats de reduïda dimensió i no es realitzin amb persones o entitats residents a paradisos fiscals, les obligacions de documentació es limitaran a:

 • Les previstes en a, b, cie d'aquest apartat en el cas d'operacions realitzades per subjectes passius de l'IRPF per als que s'apliqui el règim d'estimació objectiva amb societats de les que aquests, juntament amb el seu cònjuge, ascendents o descendents, tinguin almenys el 25% del seu capital social.
 • Les previstes en aye d'aquest apartat juntament amb els càlculs emprats per determinar el valor en la transmissió de negocis, valors o participacions no admesos a cotització.
 • Les previstes en a, cie d'aquest apartat en el cas de transmissió d'immobles o d'operacions sobre els mateixos.
 • Les previstes en aye d'aquest apartat i la identificació del mètode de valoració utilitzat i l'interval de valors obtingut, en els altres casos.

AJUST SECUNDARI:

Addicionalment a l'ajust que realitzi l'Administració tributària derivat de la diferència detectada entre la valoració convinguda per les parts i la de mercat, es produirà un ajust secundari pel qual l'esmentada diferència tindrà el tractament que correspongui segons la naturalesa de les rendes posades de manifest .

En particular, en el cas que la vinculació es defineixi per la relació soci-entitat (per simplificar, soci propietari del 100%) es poden produir dos casos:

 1. Diferència a favor del soci o partícip: es considerarà retribució dels fons propis per l'entitat (no serà despesa deduïble) i participació en beneficis per al soci (tributant per aquesta diferència i aplicant la retenció o ingrés a compte corresponent, si escau) .
 2. Diferència a favor de l'entitat: es considerarà aportació del soci o partícip a la mateixa i augmentarà el seu cost d'adquisició de la participació

OBLIGACIÓ DE DOCUMENTACIÓ D'OPERACIONS AMB PERSONES O ENTITATS NO VINCULADES RESIDENTS A PARADISOS FISCALS:

A partir de l'19-2-2009 qui realitzin operacions amb persones o entitats residents en paradisos fiscals, no vinculades, Estan subjectes a les següents obligacions de documentació:

 1. Nom i cognoms o raó social, domicili i NIF de l'obligat tributari i de les persones o entitats amb què es realitzi l'operació, així com descripció de la seva naturalesa, característiques i import. Ha d'identificar també a les persones que, en nom d'aquestes persones o entitats, hagin intervingut en l'operació i, si es tracta d'operacions amb entitats, la identificació dels seus administradors.
 2. Anàlisi de comparabilitat.
 3. Explicació de la selecció del mètode de valoració escollit, incloent una descripció de les raons que van justificar la seva elecció, així com la seva forma d'aplicació, i l'especificació de l'interval de valors derivats del mateix.
 4. Criteris de repartiment de despeses en concepte de serveis prestats en favor de diverses persones o entitats residents en paradisos fiscals, així com els corresponents acords, si n'hi ha, i acords de repartiment de costos.
 5. Qualsevol altra informació que hagi disposat l'obligat tributari per determinar la valoració de les seves operacions.

No s'exigeixen aquestes obligacions respecte de serveis i compravendes internacionals de mercaderies, incloses les comissions de mediació, així com les despeses accessòries i connexes, si es prova que les operacions s'han realitzat per motius econòmics vàlids i que el valor convingut es correspon al de les operacions equiparables no realitzades amb paradisos fiscals.

Règim sancionador:

La no aportació de la documentació a requeriment de l'Administració Tributària comportarà la imposició d'una sanció per import de 15.000 euros. En cas que s'aportarà la documentació, però aquesta és incompleta, inexacta o contingués dades falses s'imposarà una sanció de 1.500 € per cada conjunt de dades incomplet o inexacte.

A més, l'aportació de la documentació i la justificació de l'adequació del preu de l'operació al de mercat comporta que:

 1. Encara que l'Administració Tributària consideri que aquest preu no és de mercat, EN CAP CAS podrà imposar sanció per tal discrepància, encara que sí podrà aplicar l'ajust secundari.
 2. La càrrega de la prova recaurà sobre l'Administració que haurà de demostrar que el preu fixat no es correspon amb el de mercat.

En conseqüència, la no aportació ni justificació del preu de l'operació a més de comportar les corresponents sancions, dificultarà enormement la defensa del preu establert per part de l'empresa, el que pot comportar l'aplicació de sancions i de l'ajust secundari.

OPERACIONS VINCULADES MÉS HABITUALS:

Les operacions vinculades que amb més assiduïtat es realitzen són:

 1. préstecs socis-societat / societat-socis.
 2. sou dels administradors que ostenten la condició de socis.
 3. lloguer de naus industrials o locals comercials.
 4. compravenda de mercaderies entre empreses vinculades.
 5. prestació de serveis entre empreses vinculades o socis-societat.

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin