La Llei 42 / 2015 de 5 d'octubre, que va reformar parcialment la LEC (Llei d'Enjudiciament Civil), ha suposat una sèrie de canvis rellevants en la nostra llei ritual. Passat ja gairebé un any i mig des de la seva entrada en vigor, tornem a analitzar novament els canvis que s'han observat en els diferents procediments.

Capítol a part mereixeria l'articulat de la nova LEC relatiu a normes generals de presentació d'escrits i documents en relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació.

Les principals modificacions que aporta la nova LEC són les relatives al judici verbal i al procés monitori.

Així, en el Judici verbal, s'ha introduït amb la nova LEC la figura de la contestació escrita a la demanda. Amb aquesta figura es conjura el risc d'una eventual vulneració del dret de defensa, en aquest cas respecte de l'actor que en la pràctica venia desconeixent els motius d'oposició que podien ser sorpresivamente esgrimits pel demandat, facilitant aquesta contestació escrita a la demanda que les parts poden llavors procurar-se els pertinents mitjans de prova per contrarestar les al·legacions del contrari.

S'estableix així mateix la possibilitat d'acordar un tràmit de conclusions en el judici verbal, així com que les parts en els seus escrits hauran de manifestar si volen o no celebrar vista, ja que en molts litigis la celebració de vista pot arribar fins i tot a ser irrellevant en tant pel que fa la pròpia documental esdevé plena i objectivament eficaç per al dictat de la sentència sense necessitat de vista.

En relació al procés monitori, el jutge d'ofici, amb la nova LEC, Podrà entrar d'ofici a analitzar l'existència de clàusules abusives en els contractes amb consumidors i usuaris.

En relació a la prescripció de les accions personals que no tinguin establert un termini específic, el termini va passar amb la nova LEC de 15 anys a 5.

Altres aspectes que han estat modificats amb la nova LEC són els relatius a la Justícia Gratuïta, així com la legitimació dels hereus dels advocats a reclamar honoraris via procediment de jura de comptes i no a través del procediment ordinari o judici verbal.Sobre l'autor:

Advocat Penal a Barcelona

Narcís Trenado

DiG Advocats

Linkedin