És legal llegir el correu electrònic?

Els mitjans de què disposa l'empresa per controlar l'activitat laboral dels seus treballadors tenen el seu fonament en l'article. 20.3 de l'Estatut de Treballadors:

"L'empresari pot adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per part de treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau. "

No obstant això, aquestes mesures de control per a verificar el compliment de les obligacions i deures laborals han de ser justificades, necessàries i equilibrades, ja que en cas contrari podrien violar el dret a la intimitat i el dret a el secret de les comunicacions. En aquest sentit ho recull la STC 7/10/13 (recurs núm 2907/11).

Per això, és del tot recomanable que si l'empresa vol exercir aquests mitjans de control sobre les eines informàtiques, per exemple el correu electrònic corporatiu, estableixi les regles d'ús dels mitjans informàtics i de comunicació facilitats als treballadors. Amb aquestes normes d'utilització es podrà avaluar i considerar sense cap mena de dubte, si s'està utilitzant de manera correcta o incorrecta aquests estris, fins i tot a efectes disciplinaris, però sense perjudici d'adoptar altres mesures preventives com l'exclusió de determinades connexions (STS 26 / 9 / 07).

En aquestes regles també es podran establir les prohibicions d'ús dels mitjans informàtics. Així, quan hi hagi una prohibició expressa i vàlida de l'ús personal, serà lícit provar la desobediència a través del monitoratge de l'ordinador del treballador i del seu correu electrònic. No obstant això, hem de tenir en compte que si el Conveni Col·lectiu o altres pactes reconeixen el dret a un ús personal d'aquests mitjans, la prohibició absoluta podria ser invàlida (STS 6 / 10 / 11).

A efectes de prova en judici, es considera que la intromissió en el correu electrònic corporatiu, és possible sempre que es donin una sèrie de garanties, ja que la seva absència podria determinar la seva nul·litat.

Aquestes garanties són:

  1. Necessitat d'un propòsit específic, explícit i legítim.
  2. Que la supervisió sigui una resposta proporcionada a un cert risc.
  3. Mínima repercussió sobre els drets a la intimitat dels treballadors.
  4. Presència del treballador i dels seus representants, en el moment de l'obertura de correu.

De no donar-se aquests requisits, la prova obtinguda del monitoratge pot resultar nul·la. (JS32 Barcelona, ​​Sentència 16 / 9 / 02). En aquesta línia argumental s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, entenent que les acusacions que s'utilitza Internet per a usos aliens a la feina i autoritzats per l'empresa, es basi en una prova obtinguda lícitament que no atempti al dret fonamental a la intimitat del treballador ( STS 28 / 6 / 06). Es pot entendre que la prova és il·lícita si s'ha obtingut desconeixent els treballadors les regles d'ús, les prohibicions o restriccions, a través, per exemple, d'una auditoria a la xarxa informàtica sobre l'ús indegut d'ordinadors (STS 8 / 3 / 11).

Per tot això, i perquè sigui legal llegir el correu electrònic dels treballadors, es fa imprescindible que l'empresa confeccioni unes regles d'ús dels mitjans informàtics de l'empresa que es posen a disposició dels treballadors.


Sobre l'autor:

Miquel Fornieles

DiG Advocats

Linkedin