En les últimes dates estan sent cada vegada més freqüents les consultes sobre llei concursal que ens fan els clients sobre què poden fer davant d'una situació d'incompliment dels terminis de pagament previstos en Conveni de Creditors aprovat pel Jutjat.

Si el Client pensava -després d'haver patit el concurs de creditors d'un deutor- que amb l'aprovació del Conveni de Creditors seus mals s'acabaven amb les lleves i esperes aprovades en el mateix, malauradament, en molts supòsits els deutors-concursats tampoc paguen en els terminis de pagament del Conveni.

Davant aquestes situacions i per evident que sembli, cal, en primer lloc, examinar els termes exactes del Conveni de Creditors, per veure exactament els termes del mateix. No seria la primera vegada que el Client no interpreta el Conveni de manera correcta o que el mateix preveu formalitats que els propis Creditors no han detectat i permeten als Deutors no afrontar les seves obligacions de pagament.

Així mateix, entre les alternatives que se li plantegen al creditor, es troba la de denunciar l'incompliment del Conveni de Creditors, comportant això que es reobri l'expedient concursal i l'administrador concursal reprengui les seves funcions en la Companyia, podent comportar una situació que en alguns casos pot posar en problemes reals als deutors-concursats.

Davant la denúncia del Creditor del Incompliment del Conveni de Creditors, la llei concursal estableix una sèrie de conseqüències legals que poden arribar a ser especialment greus per als deutors, sent una d'ella la reobertura de la secció de qualificació, amb possible determinació de la culpabilitat dels Administradors de la Companyia.

La qualificació culpable del concurs pot comportar la condemna pecuniària a càrrec dels propis administradors, aspecte aquest a tenir molt en compte en supòsits en què les Companyies haguessin seguit actives després d'un inicial concurs de creditors i aixecament del mateix per aprovació de conveni.

I és que, com té determinat el Tribunal Suprem en la Sentència de 13 d'abril de 2016, "la reobertura de la qualificació permet enjudiciar el que no va poder ser enjudiciat abans amb l'obertura ordinària", havent de determinar "si la frustració del compliment del conveni és imputable al deutor concursat ".

Com sol ser alguna cosa desgraciadament habitual, esperant la bona fe del deutor i actuant el creditor de forma poc proactiva, difícilment s'aconseguirà el cobrament en situacions com les abans comentades, per la qual cosa és recomanable analitzar cada cas i decidir com convé actuar.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin