Llei contra el frau:

Dimarts passat dia 30 d'Octubre de 2012 es va publicar al BOE la Llei 7 / 2012, Popularment coneguda com Llei contra el frau.

Aquesta Llei contra el frau introdueix una bateria de modificacions en l'Ordenament jurídic tributari espanyol, entre les quals cal destacar les següents:

Llei contra el frau en relació amb la LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA:

 • S'amplia el límit de la responsabilitat de les societats dissoltes, a més de a la quota de liquidació, com fins ara, a les precepciones patrimonials rebudes pels socis en els dos anteriors a la data de dissolució que minorin el patrimoni social (ex. Dividends ). Aquest límit també és aplicable a les sancions. (Art. 40. 1,3 i 5)
 • Supòsits derivació responsabilitat subsidiària de les sancions, se'ls aplicarà les reduccions a què hagués tingut dret el deutor principal. (Art. 41. 4)
 • S'introdueix un nou supòsit de responsabilitat subsidiària, per als administradors de societats quan, existint continuïtat en l'exercici de l'activitat, presentin de forma reiterada autoliquidacions sense ingrés, Respecte tributs que s'hagin de repercutir o retenir-se.
 • S'entén per reiteració, quan en un mateix any natural, de forma successiva o discontínua, s'hagin presentat sense ingrés la meitat més una de les que correspondrien. També inclou a la pràctica de sol·licitar ajornaments o fraccionaments de forma sistemàtica, tot i que es realitzin en termini.
 • D'altra banda, es considera que no hi ha ingressos, quan fins i tot existint ingressos parcials, l'import resultant dels mateixos durant l'any natural no superi el 25% del sumatori de les quotes a ingressar autoliquidats. (Art. 43)
 • En cas de concurs, no podran ajornar-se o fraccionar els deutes tributaris que tinguin la consideració de crèdits contra la massa. Aquestes sol·licituds seran objecte d'inadmissió. (Art. 65. 2).
 • Es modifiquen diversos aspectes referits a la prescripció per a exigir el pagament als responsables solidaris i subsidiaris (art. 67 i 68).
 • Possibilitat adopció mesures cautelars per part de l'Administració tributària en els supòsits en què la inspecció hagués formalitzat denúncia per Delicte Fiscal. (Art. 81, 5 i 8).
 • Es preveu la possibilitat que l'Administració tributària pugui acordar la prohibició de disposar de béns immobles d'una societat, quan s'hagi embargat a l'obligat tributari accions o participacions d'aquella i aquest exerceixi control efectiu sobre la mateixa, llevat que la mesura produeixi danys de difícil o impossible reparació. (Art. 170.6).
 • Extensió de la petició d'embargament de fons, valors, títols, ... realitzada per l'Administració tributària a una determinada oficina d'una entitat de crèdit, a la resta de béns o drets existents en l'entitat, sense necessitat d'identificació prèvia, tot i que en la diligència inicial d'embargament si que hagi de identificar-se els béns o drets inicialment coneguts per l'Administració. (Art. 171.1)
 • S'estableixen un nou tipus d'infracció consistent en la presentació de les autoliquidacions, declaracions o Intrastat, per mitjans diferents als informàtics o telemàtics, en aquells supòsits en què hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans. (Art. 199. 1, 2, 4 i 5)
 • S'endureixen a nivells elevadíssims els imports de les sancions per la comissió de la infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària. (Art. 203)

OBLIGACIÓ INFORMACIÓ BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (DA 18):

 • Informació sobre comptes situades a l'estranger, oberts en entitats, de les que siguin titulars, beneficiaris o figurin com apoderats, o d'alguna altra forma ostentin poder de disposició.
 • Informació de qualssevol títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tot tipus d'entitats, o de la cessió a tercers de capitals propis, assegurances de vida o invalidesa, dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les que siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d'un capital en diners, béns mobles i immobles, amb entitats establertes a l'estranger.
 • Informació sobre béns immobles i drets sobre ells de la seva titularitat situats a l'estranger.
 • Aquestes obligacions s'estendran als qui tinguin la consideració de titulars reals.

Llei contra el frau sancions:

Molt greus:

 • No presentació en termini o presentació de forma inexacta.
 • Presentació per mitjans diferents dels informàtics o telemàtics.

En relació amb la LLEI IMPOST RENDA PERSONES FÍSIQUES:

S'afegeix un paràgraf segon a l'article 29.

En relació amb la LLEI IMPOST SOBRE SOCIETATS:

S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 134 RDL 4 / 2004.

En tot cas tindran la consideració de guanys de patrimoni no justificats (en IRPF) o adquirides amb càrrec a renda no declarada (en IS) i s'integraran a la base liquidable general del període impositiu més antic entre els no prescrits susceptible de regularització, La tinença, declaració o adquisició de béns o drets respecte dels quals no s'hagués complert en el termini establert a l'efecte l'obligació d'informació DA 18ª de la Llei 58 / 2003.

Règim sancionador específic:

La determinació d'aquests guanys no justificades (en IRPF) o adquirides amb càrrec a renda no declarada (en IS), ha de determinar la comissió d'una infracció, que tindrà la consideració de molt greu, i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 150% l'import de la base de la sanció.

Base de la sanció: quota íntegra resultant aplicació norma integració d'aquestes rendes, sense resultar aplicable, quantitats pendents de compensació, deducció, ... d'exercicis anteriors que poguessin minorar la base imposable o liquidable o la quota íntegra.

En relació amb la LLEI IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 • Article 4 aptdo 4, desapareix esment article 108 LMV.
 • Adaptació article 80 (modificació base imposable) a la reforma llei concursal en els supòsit previstos per modificació a l'alça de la base imposable: revocació apel·lació, pagament o consignació o desistiment o renúncia.
 • Nou suposat inversió subjecte passiu (Art. 84):
 • en els següents lliuraments de béns immobles:
 1. els lliuraments d'exemptes de terrenys rústics o segones entregues d'edificacions en les que s'hagués renunciat a l'exempció.
 2. les efectuades en Dació en pagament a canvi de l'extinció parcial o total del deute garantit.
 3. Execucions d'obra conseqüència de contractes formalitzats entre promotor o contractista que tinguin per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d'edificacions.

L'anterior, també és aplicable quan els destinataris de les operacions siguin al seu torn el contractista principal o altres subcontractistes.

 • Quan l'operació gravada quedi sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal, el subjecte passiu haurà de procedir a la rectificació de les quotes inicialment repercutides en la declaració-liquidació corresponent al període en què van ser declarades les quotes meritades. (Art. 89.5)
 • Excepció a regla general deducció: Cas de concurs, el dret a la deducció de les quotes suportades amb anterioritat a la declaració del mateix, que estiguessin pendents de deducció, s'ha d'exercir en la declaració-autoliquidació corresponent al període de liquidació en el qual s'hagués suportat (Art. 99, 3).

Modificació introduïda al respecte als saldos acumulats a compensar de períodes anteriors a la declaració de concurs. (Art. 99.5)

 • Supòsits de rectificació per modificació base imposable per declaració concurs creditors, la rectificació s'ha d'efectuar en la declaració-autoliquidació corresponent al període en què es va exercir el dret a deducció, sense aplicació de recàrrecs ni interessos.

També s'aplicarà en els supòsits en què l'operació gravada quedi sense efecte per l'acció de reintegració concursal, quan el comprador o adquirent inicial es trobin també en situació de concurs. (Art. 114. Dos 2º)

 • S'incorporen nous tipus infractors:
 • obtenció-los / culposa d'una repercussió incorrecta de l'impost, quan el destinatari no té dret a la deducció total de l'impost.

El Infractor en aquest cas serà el Destinatari.

 • No consignació en l'autoliquidació de les quantitats que se sigui subjecte passiu per:
 • operació inversió subjecte passiu.
 • adquisicions intracomunitàries.

LIMITACIONS A PAGAMENT D'EFECTIU:

Àmbit d'aplicació: Límit 2.500 € (o el seu contravalor en moneda estrangera) pagament en efectiu d'operacions en les que alguna de les parts actuïn en qualitat d'empresari o professional.

Quan el pagador sigui una persona física, que justifiqui que no té domicili fiscal a Espanya, i no actuï com a empresari o professional, el límit s'amplia a 15.000 €.

Per efectiu s'entén els següents mitjans de pagament:

 1. El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
 2. Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
 3. Qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebut per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.

Obligació de guardar durant 5 anys, els justificants de pagament de les operacions que no puguin pagar-se en efectiu, per acreditar que es va utilitzar un mitjà de pagament diferent, llevat que es tracti de pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit.

Infraccions i sancions:

L'incompliment de les limitacions de pagament en efectiu constitueix infracció administrativa, qualificada com a greu.

Els subjectes infractors són tant les persones que paguin com les que rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació, i per això han de respondre de forma solidària de la sanció que s'imposi.

Base de la sanció: quantia pagada en efectiu per un import superior als 2.500 € (o, si escau, 15.000 €).

Sanció: consisteix en el 25% de la base de la sanció.

Exoneració de responsabilitat, quan una de les parts que intervingui en l'operació denunciï l'operació realitzada dins el termini de 3 mesos següents a la data del pagament: l'operació realitzada, el seu import i la identitat de l'altra part.

La denúncia posterior de l'altra part, o la denúncia simultània presentada per ambdues parts, es tindran com a no formulades.

Aquesta sanció és compatible amb altres que, si és el cas, resultessin procedents, per comissió d'infracció tributària o per la Llei prevenció blanqueig de capitals.

La sanció prescriu als 5 anys des del dia de la infracció.

S'estableix un procediment sancionador específic per a aquestes infraccions.

MODIFICACIÓ ART. 108 LMV

Se li dóna caràcter de norma antielusión, ja que només és aplicable a aquelles transmissions de valors que, sol, siguin una cobertura d'una transmissió d'immobles, mitjançant la interposició de figures societàries.

S'estableixen unes presumpcions "iusris tantum", que admeten prova en contra.

Per a la determinació del valor dels immobles que integren l'Actiu de la societat d'únicament tindran en compte els que no estiguin afectes a activitats empresarials o professionals.

Entrada en vigor de la Llei contra el frau:

A l'endemà de la publicació.

Excepció de la llei contra el frau: la limitació del pagament en efectiu entrarà en vigor als 20 dies de la publicació.Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin