Nova llei d'emprenedors:

Detall de la nova llei d'emprenedors aprovada pel Govern d'Espanya.

Amb efectes des 1 de gener de 2014 podran aplicar el règim especial del criteri de caixa dels subjectes passius el volum d'operacions durant l'any anterior no hagi superat els 2.000.000 d'euros. L'opció s'ha de comunicar en la forma que s'estableixi per reglament.

En les operacions a les quals sigui aplicable aquest règim especial, l'impost es meritarà en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts o si aquest no s'ha produït, la meritació es produirà el 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació.

En les mateixes condicions es realitzarà la deducció de les quotes suportades no només per als subjectes passius que s'hagin acollit a l'esmentat règim sinó també per aquells que, no havent-se acollit, suportin quotes recollides en factures emeses per subjectes passius que sí estiguin acollits al mateix .

Queden excloses d'aquest règim especial, entre altres, les següents operacions:

  • Les exportacions, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Aquelles en què s'aplica la inversió del subjecte passiu (p. Ex. Renúncia a l'exempció de l'IVA en les segones transmissions d'edificacions i execucions d'obra).

Llei d'emprenedors deducció per inversió de beneficis en l'impost sobre societats:

Amb efectes des de l'1 de gener de 2013 les entitats considerades de reduïda dimensió (l'any anterior hagin facturat menys de deu milions d'euros) tindran dret a una deducció en la quota íntegra de l'10% dels beneficis de l'exercici, sense incloure la comptabilització de l' Impost sobre Societats, Que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques. Aquesta deducció serà del 5% en el cas d'entitats que tributin al tipus del 20-25% (facturin menys de cinc milions d'euros en el mateix exercici, que la seva plantilla mitjana sigui inferior a 25 empleats i superior a la de l'any 2.008) .

La inversió s'ha de fer en el termini comprès entre l'inici del període impositiu en què s'obtenen els beneficis objecte d'inversió i els dos anys posteriors.

Les entitats que apliquin aquesta deducció s'hauran de dotar una reserva, amb càrrec als beneficis de l'exercici, per un import igual a la base de deducció, que serà disponible mentre que els elements patrimonials en què es realitzi la inversió hagin de romandre en l'entitat . Els elements patrimonials objecte d'inversió hauran de romandre en l'entitat durant 5 anys, o durant la seva vida útil de resultar inferior. No es perdrà la deducció si es produeix la transmissió dels actius objecte d'inversió abans de la finalització del termini assenyalat i es reinverteix l'import obtingut o el valor net comptable, si és menor.

Aquesta deducció és incompatible amb l'aplicació de la llibertat d'amortització.

Llei d'emprenedors entitats de nova creació a 2013:

Les entitats de nova creació, constituïdes a partir de 1 de gener de 2013, que realitzin activitats econòmiques tributaran, en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, d'acord amb la següent escala, excepte si han de tributar a un tipus inferior:

  • Per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 euros, al tipus del 15%.
  • Per la part de base imposable restant, al tipus del 20%.

Si necessita mes informació referent a aquest o qualsevol altre tema, no dubti en consultar-nos.