El passat dia 4 de juliol, es va publicar al BOE 6 / 2018, De 3 de juliol, la Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018.

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 incorpora una sèrie de mesures d'àmbit tributari entre les que destaquen les següents:

Impost sobre la renda de les persones físiques:

Reducció per rendiments de Treball:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des 5 de juliol de 2018, s'augmenten els imports que minoraran els rendiments nets del treball, i s'augmenta la quantia per sota de la qual s'aplica aquesta reducció. (Es modifica l'Art. 20 L.IRPF)

abans:

s'aplica:

Contribuents amb rendiments de treball inferiors a 14.450 €, que no obtingui un altre tipus de rendes, excloses les exemptes, superiors a 6.500 €.

import Reducció:

Rendiments nets del treball iguals o inferiors a 11.250 €: es redueix 3.700 € anuals.

De 11.250 € fins 14.250 € es redueix aplicant una fórmula ..

Ara:

S'aplica:

Contribuents amb rendiments de treball inferiors a 16.825 €, que no obtingui un altre tipus de rendes, excloses les exemptes, superiors a 6.500 €.

import Reducció:

Rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 €: es redueix 5.565 € anuals.

De 13.115 € fins 16.825 € es redueix aplicant una fórmula.

S'estableix un règim transitori a efectes de càlcul de retenció per a aquest any 2018. (S'afegeix DA 47ª en la LIRPF).

Deducció per Inversió en empreses de nova o recent creació:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des 5 de juliol de 2018, s'augmenten l'import i la base màxima d'aquest tipus de deducció. (Es modifica l'Art. 68.1 LIRPF).

abans:

Deducció del 20% quantitats satisfetes a aquest tipus d'empreses, amb un base màxima de deducció de 50.000 € anuals. (Deducció màxima any = 10.000 €).

Ara:

Deducció del 30% quantitats satisfetes a aquest tipus d'empreses, amb un base màxima de deducció de 60.000 € anuals. (Deducció màxima any = 18.000 €).

Deducció per maternitat:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes 1 de gener de 2018, s'incrementa 1.000 € addicionals la deducció per maternitat, quan es paguin despeses de custòdia en llar d'infants o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys.

S'estableixen limitacions per a cada fill: import cotitzacions i quotes Seguretat Social o mutualitats i l'import total de la despesa efectiva no subvencionat satisfet per cada fill.

No es pot sol·licitar l'abonament anticipat d'aquest increment de deducció.

(Es modifica l'Art. 81 LIRPF).

Deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des 5 de juliol de 2018, s'incrementa l'import de la deducció prevista per a aquests supòsits fins a 600 € anuals per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, Segons corresponguin.

Amb efectes 5 de juliol de 2018, s'estableix un nou supòsit amb dret a percebre la deducció de fins a 1.200 €: cònjuge no separat legalment amb discapacitat, amb rendes, excloses les exemptes, inferiors a 8.000 € i no generi les deduccions de l'apartat anterior .

Es preveuen una sèrie de regles comunes per a l'aplicació d'ambdues deduccions.

(Es modifiquen els Arts. 81 bis i DA 42ª i s'afegeix DT 33ª de la LIRPF).

Deducció aplicable a contribuents la família resideixi fiscalment a la UE o EEE:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes 1 de gener de 2018, s'estableix un deducció per al contribuent resident fiscal a Espanya (excepte que s'hagi acollit a algun règim fiscal especial) la família resideixi fiscalment en un altre Estat de la UE o de l'Espai Econòmic Europeu.

Amb aquesta deducció s'equipara la quota de l'impost que hagués resultat si tots els membres de la família haguessin residit a Espanya.

(S'afegeix DA 48ª en la LIRPF).

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des 5 de juliol de 2018, es modifiquen les quanties exemptes d'aquest gravamen.

  • En l'exercici 2018, estarà exempts els primers 10.000 €.
  • En l'exercici 2019, estarà exempts els primers 20.000 €.
  • En l'exercici 2020, estarà exempts els primers 40.000 €.

(Es modifica DA 33ª i s'afegeix DT 35ª LIRPF).

Obligació de declarar:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des del 1 de gener de 2018 s'introdueixen dues modificacions:

  • Per al càlcul del límit conjunt de 1.000 € de diferents tipus de rendes que exclou de l'obligació de declarar, s'ha de tenir en compte els guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques.
  • S'eleva a 14.000 € (abans 12.000 €) l'import de rendiments de treball percebuts per més d'un pagador, excloent de l'obligació de declarar.

S'estableix un règim transitori per al 2018.

(Es modifica l'Art. 96 LIRPF i s'afegeix una DT 34ª)

Impost sobre Societats

Modificacions en el règim del Patent Box (rendes procedents de determinats actius intangibles):

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 concreta què rendes tindran dret a la reducció, s'aclareix que despeses s'han d'incloure en el denominador del coeficient establert per aplicar la reducció, què passa quan s'obtenen rendes negatives, ... etc

(Es modifica Art. 23 LIS).

Facultat Administració comprovar d'actius fiscals en crèdits exigibles:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des del 5 de juliol de 2018, es faculta de forma expressa a l'Administració tributària per comprovar les circumstàncies determinants del dret a la conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l'Administració pública, en particular les pèrdues comptables .

Impost sobre el valor afegit

Exempció exportacions béns (viatgers):

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des del 5 de juliol de 2018, se suprimeix el requisit de l'import mínim de factura (90 €) per obtenir el reemborsament de l'IVA. Es tindrà el dret qualsevol que sigui l'import de la factura.

(Es modifica l'Art. 21.2º A) a) LIVA)

Tipus impositius reduïts:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes des del 5 de juliol de 2018:

  • Entrada en sales cinematogràfiques: es redueix l'IVA al 10% (abans era 21%)

(Es modifica l'Art. 91. Un. 2. 6º LIVA)

  • Serveis de teleassistència, ajuda domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial a persones en situació de dependència: s'amplia l'aplicació del 4% quan es concedeixi una prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu (abans s'exigia que cobrís el 75% del preu).

(Es modifica l'Art. 91. Un. 2. 6º LIVA)

Serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió:

La Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018 estableix que amb efectes 1 de gener de 2019 s'estableixen modificacions en les regles de localització d'aquests serveis prestats per empresaris comunitaris a particulars establerts en el territori d'aplicació de l'IVA.

(Es modifica l'Art. 70. Un. 4º i 8º LIVA)


Sobre l'autor:

albert pujol advocat fiscal

Albert Pujol

Director Departament d'Inspeccions i Procediments Tributaris

DiG Advocats

Linkedin