Una de les principals inquietuds dels familiars de les persones amb discapacitat se centra en atendre les seves necessitats vitals per a garantir el seu benestar en cada moment present i futur. Aquestes atencions suposen en la majoria dels casos, desemborsaments econòmics i inversions per part d'aquests familiars. Per això, la llei sobre el patrimoni protegit aporta seguretat i certs beneficis a la persona amb discapacitat i als seus familiars o tutors.

Els beneficis fiscals del patrimoni protegit tenen per objecte fomentar la constitució de patrimonis protegits, tant per als beneficiaris com per als aportants.

La Llei sobre el patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat; tracta d'oferir certs mecanismes de protecció de les persones amb discapacitat, salvaguardant els seus interessos, centrant-se en un aspecte essencial com és el patrimonial, afavorint la constitució del Patrimoni Protegit i l'aportació a títol gratuït de béns i drets a aquest.

Què és un patrimoni protegit?

El Patrimoni Protegit és una massa patrimonial, sense personalitat jurídica pròpia, formada per un conjunt de béns i drets aportats a títol gratuït. Aquests béns i drets, queden afectes, juntament amb els seus fruits, productes i rendiments, a la satisfacció de les necessitats vitals de les persones amb discapacitat.

Els titulars o beneficiaris d'un Patrimoni Protegit han de ser persones afectades per una minusvalidesa psíquica igual o superior al 33%; o per una minusvalidesa física o sensorial igual o superior al 65%.

Qui pot constituir un patrimoni protegit?

 • La mateixa persona amb discapacitat beneficiària del mateix.
 • En el cas que aquesta no tingui capacitat d'obrar suficient, els seus pares, tutors o curadors.
 • El guardador de fet d'una persona amb discapacitat psíquica.
 • Qualsevol persona amb interès legítim podrà sol·licitar de la persona amb discapacitat o, en cas que no tingui capacitat d'obrar suficient, dels seus pares, tutors o curadors, la constitució d'un patrimoni protegit, oferint al mateix temps una aportació de béns i drets adequats, suficients per a aquest fi.

Com es constitueix un patrimoni protegit?

S'ha de formalitzar en escriptura pública davant notari per la persona o persones que el proposen, fent constar el següent contingut:

 • L'inventari dels béns i drets que inicialment constitueixin el patrimoni protegit.
 • La determinació de les regles d'administració i, si escau, de fiscalització, incloent els procediments de designació de les persones que hagin d'integrar els òrgans d'administració o, si s'escau, de fiscalització.
 • Qualsevol altra disposició que es consideri oportuna respecte a l'administració o conservació d'aquest.

En el cas que els béns aportats siguin inscriptibles en el Registre de la Propietat o en altres registres públics, s'han d'inscriure en ells a nom del Patrimoni Protegit.

També s'ha de tenir en compte la possible presentació dels següents models tributaris:

 • Model 600: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Model 651: Impost sobre Donacions.
 • Model 182: Declaració informativa de donacions.

Com s'administra el patrimoni protegit?

L'administració i gestió del patrimoni protegit es regula amb gran flexibilitat, de manera que podrà correspondre a qui constitueixi el patrimoni, sigui la pròpia persona amb discapacitat o siguin els seus pares.

Aquesta administració podrà també confiar-se, si així ho decideix el constituent, a terceres persones oa institucions sense ànim de lucre especialitzades en la gestió d'aquest tipus de patrimonis.

Excepte en els casos en què s'hagi constituït el patrimoni el mateix discapacitat, les regles d'administració han de preveure que es requereixi autorització judicial en els mateixos supòsits que en l'actualitat la requereix el tutor respecte dels béns del tutelat (articles 271 i 272 del Codi Civil), si bé es permet que el jutge pugui flexibilitzar aquest règim. Això no obstant, l'autorització judicial no serà necessària quan el beneficiari tingui capacitat d'obrar suficient.

L'administrador del patrimoni protegit, quan no sigui el propi beneficiari d'aquest, tindrà la condició de representant legal d'aquest per a tots els actes d'administració dels béns i drets integrants del patrimoni protegit, i no requerirà el concurs dels pares o tutor per seva validesa i eficàcia. Aquesta representació s'ha de fer constar en el Registre Civil.

La supervisió de l'administració del patrimoni protegit correspon al Ministeri Fiscal, a qui ha de retre comptes de la seva gestió l'administrador del patrimoni.

En relació amb la supervisió, és important tenir en compte que la Llei de l'IRPF estableix certes obligacions formals als titulars del Patrimoni Protegit, obligant-les a presentar una declaració, el model 182, en la qual s'indiqui la composició del patrimoni, les aportacions rebudes i les disposicions realitzades durant el període impositiu. La presentació de l'esmentat model s'haurà de presentar dins el mes de gener de l'any immediatament següent.

Com es poden fer aportacions a un patrimoni protegit?

Un cop constituït el Patrimoni Protegit, les següents aportacions de béns i drets que es vulguin realitzar al mateix, estan sotmeses a les mateixes formalitats, devent repetir els mateixos passos detallats en l'apartat anterior.

Les aportacions es poden fer per qualsevol persona amb interès legítim i consentiment del beneficiari o dels seus pares, tutors o curadors si aquell no tingués capacitat suficient.

Els aportants poden establir la destinació que s'hagi de donar a aquests béns o drets o, si s'escau, al seu equivalent, una vegada extingit el patrimoni protegit.

Tots els béns i drets que integrin el patrimoni protegit, així com els seus fruits, rendiments o productes, s'han de destinar a la satisfacció de les necessitats vitals del seu beneficiari, o al manteniment de la productivitat del patrimoni protegit.

Com s'extingeix el patrimoni protegit?

Segons el que estableix la llei sobre el Patrimoni Protegit aquest s'extingeix:

 • Per la mort o declaració de mort del seu beneficiari, entenent llavors tots els béns i drets que constitueixen el Patrimoni Protegit compresos en la seva herència, llevat que els aportants, en realitzar la seva aportació, s'haguessin establert una finalitat diferent.
 • Per aquest deixa de tenir la condició de persona amb discapacitat. En aquest cas aquest seguirà sent el titular dels béns i drets que integraven el patrimoni protegit.
 • Per decisió judicial, quan així convingui a l'interès de la persona amb discapacitat.

No obstant, la normativa autonòmica catalana afegeix dues causes més:

 • Renúncia de tots els beneficiaris.
 • Expiració del termini pel qual es va constituir o compliment d'alguna condició resolutòria establerta en l'escriptura de constitució


Sobre l'autor:

Andrea Morral

DiG Advocats

Linkedin