Després de l'impacte inicial que ha suposat la no suspensió de l'aplicació de l'article 348 bis de la Llei de societats de capital, Sembla convenient reflexionar sobre alguns dels aspectes que seran molt transcendents pel que fa a l'aplicació pràctica del referit precepte legal.

Recordant el marc legal (ja descrit en el nostre article: Si no hi ha repartiment de dividends, pot anar-se'n), El mateix fixa unes regles de joc que requereixen una triple circumstància per poder exigir la separació de la societat per part del soci:

  • Haver transcorregut 5 anys des de la inscripció de la societat en el registre mercantil.
  • Haver votat el soci a favor de repartiment de dividends a la junta de socis.
  • Que la Junta de socis acordi no repartir almenys un terç dels beneficis propis de l'explotació legalment distribuïbles.

Referent a això, resultarà molt transcendent determinar quin serà l'import a tenir en compte com a base dels beneficis a l'hora de calcular si els dividends acordats per la Junta són o no els mínims legalment establerts.

El que indica textualment el precepte legal al referir-se als mateixos és "beneficis propis de l'explotació de l'objecte social", concepte aquest que no figura expressament diferenciat en els comptes anuals ni en el compte d'explotació de la Companyia, la qual cosa suposa un primer problema important.

A l'hora de determinar els mateixos semblaria clar que s'haurien d'eliminar els beneficis extraordinaris o atípics, però també és cert que en les poques sentències que hi ha hagut sobre el tema, els nostres òrgans jurisdiccionals han atès altres criteris molt diferents, com són la reiteració o no d'aquests ingressos en els comptes de la societat o si es tracta o no d'una quantia significativa, per exemple.

Així, la determinació dels "beneficis propis de l'explotació de l'objecte social" de la societat pot ser una qüestió que en absolut sigui senzilla i que requereixi d'un adequat examen i assessorament per professionals.

També convé tenir en compte que la valoració de les participacions socials s'ha de fer d'acord amb el que estableix l'article 353 de la Llei de Societats de capital, Indicant la mateixa que a falta d'acord entre el soci i la societat, seran valorades per un auditor de comptes diferent del de la societat designat pel registrador mercantil.

Una última reflexió, des de l'òptica de la pròpia societat amb socis que puguin exigir el dividend o separació de la societat, es refereix a la necessitat que els administradors de la societat han de tenir molt en compte en la seva comptabilitat l'impacte i conseqüències que una o una altra tindran en els seus comptes cas de produir-se. En no pocs casos pot ser aquesta una qüestió d'extrema importància per a la pròpia viabilitat de la societat.

Les qüestions anteriors sobre la Llei de Societats de capital requereixen d'un adequat assessorament legal, financer i comptable, àmbits tots en els quals gaudim de sobrada i provada experiència i en els quals per tant els podem ajudar per al seu adequat assessorament.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin