Canvi de domicili social empresa:

Fins ara la Llei de societats de capital indicava en el paràgraf 2 de l'article 285: «Per excepció al que estableix l'apartat anterior, llevat de disposició contrària dels estatuts, l'òrgan d'administració és competent per canviar el domicili social empresa dins el mateix terme municipal. »

Però amb la nova disposició final primera de la Llei 9 / 2015 de Mesures en Matèria Concursal aquest àmbit s'amplia:

«Per excepció al que estableix l'apartat anterior, llevat de disposició contrària dels estatuts, l'òrgan d'administració és competent per canviar el domicili social dins el territori nacional. »

Per tant, amb caràcter general i llevat que els estatuts socials disposin el contrari, l'òrgan d'administració de la Companyia passa a tenir la competència per acordar el trasllat del domicili social dins del territori nacional. Fins ara, l'òrgan d'administració només tenia aquesta facultat per a trasllats dins el mateix terme municipal. En un altre cas havia acordar la Junta de Socis.

Aquesta reforma pot tenir incidència atesa la previsió legal que el lloc de la celebració de la Junta de Socis, llevat disposició en contra dels estatuts, serà en el terme municipal on la societat tingui el domicili social.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin