Des del passat 12 de setembre de 2016, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social va aprovar una Ordre Ministerial per a la seva entrada en vigor l'endemà (13 de Setembre), que elimina la necessitat que les empreses disposin del Llibre de Visites davant la Inspecció de Treball.

En el seu lloc, s'estableix que els inspectors de Treball i Seguretat Social i els subinspectors laborals, quan realitzin la visita al centre de treball o la comprovació per compareixença de l'inspeccionat, estendre una diligència sobre aquesta actuació ha de seguir el Model aprovat en la referida ordre i podent-se plasmar en format electrònic. En el següent enllaç trobarà l'Ordre Ministerial de 10 de juny, per la qual es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com el model de diligència que haurà d'efectuar.

En aquesta diligència, ha de constar necessàriament el següent contingut:

  1. Lloc i data d'expedició de la diligència.
  2. Identificació del funcionari actuant.
  3. Dades de l'empresa / centre de treball.
  4. Dades del representant que hagi atès a l'inspector actuant.
  5. Circumstàncies de la col·laboració dels representants dels treballadors.
  6. Matèries i aspectes examinats i altres circumstàncies concurrents.

No obstant això, tot i haver-se anunciat l'eliminació del deure de disposar de Llibre de Visites, No hem de passar per alt que la pròpia Ordre estableix l'obligació de conservació dels llibres de visites així com els models de diligència electrònics estesos amb anterioritat al 13 de setembre de 2016, per un període de 5 anys des de la data de l'última diligència realitzada. Igualment, els nous formats de diligències lliurats o tramesos a l'empresa també s'han de conservar durant el període de 5 anys des de la seva expedició, estant a disposició de la Inspecció de Treball.


Sobre l'autor:

Miquel Fornieles

DiG Advocats

Linkedin