La reforma de la Llei de societats de capital publicada el 4 de desembre de 2014 estableix que en les companyies en les que hi hagi els consells d'administracióS'han de tenir, com a mínim, amb caràcter trimestral. Cal destacar el caràcter imperatiu de la norma i la necessitat que les actes de les reunions es recullin en el Llibre d'Actes de la Companyia, el qual recordem ha legalitzar telemàticament al Registre Mercantil, abans que transcorrin quatre mesos següents al tancament d'exercici, d'acord amb la reforma introduïda per la Llei d'Emprenedors de 2013.

D'una banda, es persegueix una major participació i coneixement dels consellers en la gestió de la Companyia, però això comporta al fet que les obligacions d'índole formal s'incrementin i s'hagin de tenir molt en compte pels Gestors.


Marc Jimenez, dig advocats

Sobre l'autor:

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin