En línia amb el que comentàvem en el nostre article del mes de novembre, s'ha aprovat una reforma important de l'article 348 bis de la Llei de societats de capital que suposarà un clar alleujament per a les societats mercantils i la seva tresoreria, però al seu torn comporta una clara limitació dels drets de els socis minoritaris de les companyies en relació a l'exigibilitat pels mateixos d'un dividend mínim anual.

Seguint amb el ja establert en el Projecte de Llei aprovat pel Congrés mesos enrere i comentat en el nostre anterior article, el possible exercici del dret de separació per falta de repartiment de dividends per la Junta de Socis de la Societat queda limitat a uns suposats molt més restrictius i taxats.

És important destacar que pel fet que mai s'ha tractat d'una qüestió pacífica i que fins i tot en alguns supòsits podia comportar posar en risc la viabilitat financera i / o patrimonial de molta Companyies, el legislador i els governs de torn han anat canviant la seva postura sobre aquesta matèria, amb múltiples vaivens legislatius en un i altre sentit i això des dels orígens de la norma en l'any 2010 quan gairebé de forma immediata es va acordar la suspensió de la mateixa, situació que es va mantenir fins al 1 de gener de 2017.

Com diem, amb l'actual modificació de l'article 348 bis de la llei de societats de capital se segueix reconeixent el dret de separació de els socis minoritaris de les Companyies per falta de repartiment d'un dividend mínim anual.

Si bé els termes i condicions per al seu exercici i efectes pràctics de la mateixa es redueixen considerablement, sent els aspectes principals de la nova regulació els següents:

  • Exigible només a partir que hagi transcorregut el cinquè exercici de la inscripció de la constitució de la Companyia.
  • Exigible només si la Companyia ha obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors.
  • El percentatge obligatori de dividends a repartir als socis es fixa en el 25% dels beneficis que siguin legalment distribuïbles de l'exercici, i sense que es generi un incompliment si els dividends distribuïts durant els 5 últims anys es corresponen amb el 25% o més dels beneficis legalment distribuïbles en aquest període de 5 anys.
  • El termini d'exercici del dret de separació serà de 1 mes des de la celebració de la Junta de Socis.
  • Les Companyies poden limitar el dret al dividend mínim / dret de separació, si així ho estableixen els estatuts socials de la Companyia, i és preceptiu l'acord unànime dels socis.

Respecte de les Companyies que formulin comptes consolidats, es reconeix així mateix el dret de separació al soci de la Companyia dominant si la Junta de Socis de la mateixa no acordés la distribució com a dividend de com a mínim el 25% dels resultats consolidats atribuïts a la societat dominant, sempre que siguin legalment distribuïbles i s'haguessin obtingut resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant durant els tres exercicis anteriors.

Amb la indicada novetat introduïda pel que fa als grups societaris que consolidin els seus comptes, el soci minoritari veu reconegut un dret al dividend que se li venia negant en determinats supòsits en què hi havia filials, i així mateix, indirectament, entenem es veu ampliat el dret de informació del soci respecte d'informació relativa a societats participades directament o indirectament per les societats de les quals és soci.

La norma encara deixa llacunes legals diverses i d'exigibilitat del dret, com ara les vinculades a la figura dels usufructuaris de participacions socials o les relacionades amb la data i efectes a partir del qual en cas d'exercici del dret de separació es deixarà de ser soci, però això s'anirà veient amb la postura que vagin adaptant els tribunals de justícia en cada cas.

Cal indicar així mateix que el dret al dividend mínim / dret de separació de els socis minoritaris no s'aplicarà en determinats supòsits com en el cas de societats cotitzades o admeses a cotització en sistemes multilaterals de negociació, societats esportives o en situació concursal o pre-concursal.

Convindrà, per tant, analitzar cada supòsit per veure els drets i obligacions d'uns i altres, i això, d'acord amb les normes de funcionament acordades pels socis en els Estatuts Socials de la Companyia.

comptant nostre Despatx amb Professionals experts en les diferents àrees de l'assessorament legal, fiscal, així com per a la valoració de Companyies - permetent això una anàlisi del possible exercici del dret de separació i exigibilitat del dividend mínim des de les diferents òptiques que es poguessin veure afectades- els suggerim examinin el cas detingudament .


Sobre l'autor:

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin