Acaba de publicar-se el Reial decret Llei de 14 de desembre, que ha entrat en vigor el dia 19, pel qual s'efectuen diverses modificacions a la Llei d'Arrendaments Urbans tendents a oferir més protecció per als inquilins d'habitatges.

En línies generals les modificacions més importants per oferir més protecció als llogaters d'habitatgeses refereixen a:

  1. Es modifica el termini de durada de l'arrendament obligatori per a l'arrendador però voluntari per a l'arrendatari, que era de tres anys i passa a ser ara d'un mínim de CINC ANYS si l'arrendador és persona física, i de SET ANYS si és persona jurídica, normalment una societat mercantil.
  2. Si transcorregut aquest termini obligatori cap de les parts ha notificat amb trenta dies d'anticipació com a mínim la seva voluntat de no prorrogar l'arrendament, aquest quedarà prorrogat necessàriament per tres anys mes.
  3. A part de la fiança legal obligatòria d'un mes de renda, l'arrendador pot exigir a l'arrendatari una fiança addicional amb un màxim de dues mensualitats de renda. És a dir no hi ha demanar més fiança com es venia fent fins ara.
  4. La fiança no s'actualitzarà durant tot el temps de durada obligatòria del contracte.
  5. Es podrà actualitzar la renda anualment si així s'ha pactat en el contracte.
  6. Les despeses de gestió Immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l'arrendador.
  7. Les despeses generals de l'immoble, tributs, etc ... poden repercutir a l'arrendatari, però s'ha de fer constar en el contracte així com el seu import actual. I en qualsevol cas, durant el termini obligatori de cinc o set anys, previst per als arrendadors persones físiques o jurídiques respectivament, les despeses generals només podran incrementar anualment i mai en un percentatge superior al doble d'aquell en què es pot incrementar la renda anualment.
  8. S'eximeix als contractes de lloguer d'habitatges permanents al pagament del Impost sobre Transmissions Patrimonials que fins ara havia de pagar en formalitzar el contracte.
  9. En el cas de pisos habitualment desocupats, Els ajuntaments poden incrementar fins a un 50% més l'import de l'IBI.

I fins aquí les reformes principals d'aquest Decret Llei per oferir oferir més protecció als llogaters d'habitatges, a banda d'altres reformes més secundàries a que el mateix decret es refereix.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin