La llei general tributària de l'2012 incorpora noves mesures contra el frau fiscal:

Dimarts passat dia 30 d'Octubre de 2012 es va publicar al BOE la Llei 7 / 2012, popularment coneguda com a "Llei de mesures contra el frau". Aquesta Llei introdueix una bateria de modificacions en diferents normes de l'Ordenament jurídic tributari espanyol.

S'exposen a continuació les principals novetats incorporades a la LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA de mesures contra el frau.
 • S'amplia el límit de la responsabilitat de les societats dissoltes, a més de a la quota de liquidació, com fins ara, a les precepciones patrimonials rebudes pels socis en els dos anteriors a la data de dissolució que minorin el patrimoni social (ex. Dividends ). Aquest límit també és aplicable a les sancions. (Art. 40. 1,3 i 5)
 • En els supòsits de derivació de responsabilitat subsidiària de les sancions, s'aplicaran les reduccions a què hagués tingut dret el deutor principal. (Art. 41. 4)
 • S'introdueix un nou supòsit de Responsabilitat Subsidiària per als administradors de societats quan, existint continuïtat en l'exercici de l'activitat, presentin de forma reiterada autoliquidacions sense ingrés, respecte dels tributs que s'hagin de repercutir o retenir-se.
 • Per "reiteració" s'entén quan en un mateix any natural, de forma successiva o discontínua, s'hagin presentat sense ingrés la meitat més una de les autoliquidacions que correspondrien. També inclou a la pràctica de sol·licitar ajornaments o fraccionaments de forma sistemàtica, tot i que es realitzin en termini.

D'altra banda, es considera que no hi ha ingressos quan, tot i existir ingressos parcials, l'import resultant dels mateixos durant l'any natural no superi el 25% del sumatori de les quotes a ingressar autoliquidats. (Art. 43)

 • En cas de Concurs de Creditors, No podran ajornar-se o fraccionar els deutes tributaris que tinguin la consideració de crèdits contra la massa. Aquestes sol·licituds seran objecte d'inadmissió. (Art. 65. 2).
 • Es modifiquen diversos aspectes referents a la prescripció per a exigir el pagament als responsables solidaris i subsidiaris (art. 67 i 68).
 • Possibilitat d'adopció de mesures cautelars per part de l'Administració tributària, en els supòsits en què la inspecció hagués formalitzat denúncia per Delicte Fiscal. (Art. 81, 5 i 8).
 • Es preveu la possibilitat que l'Administració tributària pugui acordar la prohibició de disposar de béns immobles d'una societat, quan s'hagi embargat a l'obligat tributari accions o participacions d'aquella i aquest exerceixi control efectiu sobre la mateixa, llevat que la mesura produeixi danys de difícil o impossible reparació. (Art. 170.6).
 • Extensió de la petició d'embargament de fons, valors, títols, etc. ... realitzada per l'Administració tributària a una determinada oficina d'una entitat de crèdit, a la resta de béns o drets existents en l'entitat, sense necessitat d'identificació prèvia, encara que en la diligència inicial d'embargament si que hagi de identificar-se els béns o drets inicialment coneguts per l'Administració. (Art. 171.1)
 • S'estableix un nou tipus d'infracció consistent en la presentació de les autoliquidacions, declaracions o Intrastat, per mitjans diferents als informàtics o telemàtics, en aquells supòsits en què hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans. (Art. 199. 1, 2, 4 i 5)
 • S'endureixen a nivells elevadíssims els imports de les sancions per la comissió de la infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l'Administració tributària contra el frau. (Art. 203)