Reial Decret Llei 20 / 2011 de 30 de Desembre de mesures fiscals:

Resumim a continuació les principals modificacions aprovades per als exercicis 2012 i 2013 en el RDL 20 / 2011 de 30 de desembre, de mesures fiscals urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

mesures fiscals IRPF:

La quota íntegra estatal de l'IRPF s'incrementarà en:

a) El resultant d'aplicar a la base liquidable general els tipus de l'escala següent:

Base liquidable general

-

fins a euros

Increment en quota íntegra estatal-Euros Resta base liquidable general-Fins a euros Tipus aplicable-Percentatge
0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,20 13.964,52 D'ara endavant 7

b) El resultant d'aplicar a la base liquidable de l'estalvi els tipus de l'escala següent:

Base liquidable de l'estalvi-Fins a euros Increment en quota íntegra estatal-Euros Resta base liquidable de l'estalvi-Fins a euros Tipus aplicable-Percentatge
0 0 6.000 2
6.000,00 120 18.000 4
24.000,00 840 D'ara endavant 6

Les retencions a practicar als rendiments del treball s'incrementaran en l'import resultant d'aplicar a la base per calcular el tipus de retenció els tipus previstos a la següent escala:

Base per calcular el tipus de retenció-Fins a euros Quota de retenció-Euros Resta base per calcular el tipus de retenció-Fins a euros Tipus aplicable-Percentatge
0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,20 13.964,52 D'ara endavant 7

Aquest increment serà aplicable exclusivament als rendiments del treball, esmentats anteriorment, que se satisfacin o abonin a partir del mes de febrer de 2012.

El percentatge de retenció o ingrés a compte de l' IRPF sobre els rendiments del treball que es percebin per la condició d'administradors o membres del consell d'administració, a partir de l'1-1-2012, serà del 42% (fins 31-12-2011 era del 35%).

El percentatge de retenció o ingrés a compte de l'IRPF sobre els rendiments sobre els quals anteriorment s'aplicava un tipus del 19%, partir de l'1-1-2012, passa a ser del 21%:

a) Rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, i altres).

b) Guanys patrimonials derivats de la transmissió o reemborsament d'accions i participacions d'institucions d'inversió col·lectiva.

c) Premis que es lliurin com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

d) Arrendament i subarrendament d'immobles urbans.

e) Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, béns mobles, negocis o mines.

Es recupera la deducció per adquisició d'habitatge habitual, amb caràcter retroactiu des del 1 de gener de 2011, en els mateixos termes en què estava vigent a 31-12-2010.

Es prorroga per a l'exercici 2012:

- El tractament fiscal de les despeses i inversions per habitual els empleats en la utilització de les noves tecnologies.

- Reducció del rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creació d'ocupació.

Mesures fiscals per a l'usuari IMPOST SOBRE SOCIETATS:

Amb caràcter general s'aplicarà el tipus del 21% a les rendes a les que fins al 31 de desembre de 2.011 es practicava una retenció en concepte de pagament a compte de l'esmentat impost al tipus del 19%. Entre aquestes rendes destacarem els interessos, dividends, premis derivats del joc, retribucions en concepte de membre del consell d'administració i rendes procedents d'arrendaments.

Aplicable des del 1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2013.

Es prorroga per a l'exercici 2012:

- El tractament fiscal (deducció) de les despeses i inversions per habitual els empleats en la utilització de les noves tecnologies.

- Aplicació del tipus de gravamen reduït per manteniment o creació d'ocupació.

Mesures fiscals per a l'usuari Impost sobre la Renda DELS NO RESIDENTS:

En el cas dels rendiments percebuts pels no residents que operen sense mediació d'establiment permanent s'incrementa en 0,75 punts percentuals del tipus de retenció que s'aplica amb caràcter general, des del 24% al 24,75%.

En el cas de dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat, interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis o guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d'elements patrimonials el tipus de retenció s'incrementa en 2 punts percentuals, des del 19% al 21%.

El tipus del gravamen complementari sobre les rendes transferides a l'estranger per part d'establiments permanents pertanyents a entitats no residents, s'eleva al 21%, des del 19% anterior.

Mesures fiscals per a l'usuari IVA:

  • Es prorroga fins al 31 de desembre de 2012, l'aplicació del tipus superreduït del 4% en el lliurament d'habitatges.

Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin