El passat dia 3 de desembre de 2010, el Govern va aprovar un conjunt de mesures per a fomentar l'activitat empresarial, la inversió i l'ocupació.

MESURES D'ÀMBIT FISCAL

  1. Impost sobre Societats

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de 1 de Gener de 2011, S'introdueixen les següents modificacions en el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats.

1.1. Ampliació xifra neta de negoci de 8 a 10 milions d'euros per exoneració obligació documentació OPERACIONS VINCULADES. (Art. 16.2)

En conseqüència, aquesta documentació no és exigible a les entitats l'import net de la xifra de negocis en l'exercici 2011 sigui inferior a 10 milions d'euros, sempre que el total de les operacions realitzades en aquest període amb persones o entitats vinculades no superi el import conjunt de 100.000 euros de valor de marcat.

Cal recordar que aquest límit conviu amb un altre que eximeix totes les empreses a documentar les operacions vinculades, quan l'import total de les operacions realitzades amb una mateixa persona en un exercici no superi el llindar dels 250.000 euros.

1.2. Ampliació xifra neta de negoci per a aplicació beneficis fiscals PIME (art. 108.1)

S'amplia de 8 a 10 milions d'euros la xifra neta de negoci que permet l'aplicació dels incentius fiscals que preveu l'article 108.

1.3. Pròrroga termini gaudi incentius fiscals PIME per pèrdua d'aquesta condició. (Art. 108.4)

En el supòsit en què la companyia arribi a la referida xifra de negoci de 10 milions d'euros, podrà seguir gaudint dels incentius fiscals que preveu aquest article, durant els tres períodes impositius següents i immediats a aquell en què hagués arribat a aquesta xifra de negoci, sempre que hagués tingut la consideració d'entitat de reduïda dimensió tant en aquell període com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

També s'aplicarà aquesta pròrroga d'incentius fiscals quan aquesta xifra de negocis s'assoleixi com a conseqüència d'una operació de fusió, ... acollida al règim fiscal especial, sempre que les entitats que hagin realitzat tal operació compleixin les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant en el període impositiu en què es realitzi l'operació com en els dos períodes impositius anteriors.

1.4. S'augmenta de 120.202,41 a 300.000 euros la base imposable de les entitats de reduïda dimensió que es grava amb el tipus reduït del 25%. (Art. 114)

En el marc regulador anterior només gaudien d'aquest avantatge fiscal els primers 120.202,41 euros de base imposable. El Reial decret llei fixa aquesta quantia en 300.000 euros.

La part restant de la base imposable tributa al tipus del 30%.

1.5. S'augmenta de 120.202,41 a 300.000 euros la base imposable de les denominades microempreses que es grava amb el tipus reduït del 20%. (Disp. Ad. 12ª)

Les denominades microempreses són aquelles companyies amb una quantia neta de xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros i una plantilla mitjana inferior a 25 empleats.

En el marc regulador anterior, quan es compleix el requisit de manteniment de la plantilla de treballadors, els primers 120.202,41 euros de la base imposable tributen al 20%. El Reial decret llei fixa aquesta quantia en 300.000 euros.

La part restant de la base imposable tributa al tipus del 25%.

1.6. Modificació de la norma que inclou la llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix. (Disp. Ad. 11ª)

S'amplia en tres anys, fins 2015, el període de vigència del règim fiscal de llibertat d'amortització per a inversions noves vinculades a l'activitat econòmica, eliminant el condicionant del manteniment d'ocupació.

Les inversions en elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, han de ser posats a disposició del subjecte passiu en els períodes impositius iniciats dins dels anys 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015.

Es manté la redacció de la norma amb relació als altres aspectes inclosos en la redacció final, especialment:

- al termini d'execució d'obres i projectes, atès que quan aquest supera els 2 anys la llei estableix certs límits i una sistemàtica d'aplicació específica, d'acord amb el grau d'avanç de l'obra en curs.

- a les inversions realitzades mitjançant contractes d'arrendament financer per subjectes passius que determinin la seva base imposable pel règim d'estimació directa, a condició que s'exerceixi l'opció de compra.

  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de 1 de Gener de 2011, S'afegeix una disposició addicional trenta a la Llei 35 / 2006 de l'IRPF:

Els contribuents per l'IRPF podran aplicar la llibertat d'amortització prevista en la DA 11º del TRLIS, amb el límit del rendiment net positiu de l'activitat econòmica a la qual s'afectin els elements patrimonials previ a la deducció per aquest concepte i, si escau , a la minoració que deriva del que assenyala l'art. 30. 2 4ª de la llei (despeses difícil justificació en estimació directa simplificada: 5% Rend. Net).

  1. Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Amb efectes des de l'3 de Desembre de 2010

Es declara l'exoneració del gravamen per la modalitat d'operacions societàries de l'ITPyAJD, per a totes les operacions dirigides a la creació, capitalització i manteniment d'empreses.

Així, es modifica el (article 45.IB) .11 declarant exemptes la constitució de societats, l'augment de capital, les aportacions dels socis que no suposin augment de capital (p.ex. aportacions per compensar pèrdues).


ALTRES MESURES NO TRIBUTÀRIES

Amb efectes des de l'3 de Desembre de 2010

Eliminació de l'obligatorietat del recurs cameral permanent

El Reial decret llei fa voluntària la pertinença a les cambres de comerç, indústria i navegació i, per tant, la contribució a la quota cameral.

Publicitat Actes Societaris

Es simplifiquen les càrregues administratives i de costos de publicitat i de tramitació a les societats, suprimint l'obligació de publicació per mitjà de premsa escrita, determinats actes societaris.


Sobre l'autor:

Carmen Lopez, DiG Advocats

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin