A continuació els detallem a 25 punts, com preparar la memòria comptes anuals i el contingut complet de la memòria consolidada:

En l'article 42 del Codi de comerç, es troben regulats els supòsits en què una empresa ha de formular la memòria comptes anuals i l'informe de gestió consolidats.

La memòria comptes anuals consolidats inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria consolidats; ia aquests documents haurà d'afegir l'informe de gestió consolidat.

La memòria comptes anuals consolidada ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys; establint-se per disposició legal la informació mínima que ha de contenir la mateixa.

No obstant això, a més de la informació mínima exigida haurà d'indicar qualsevol altra informació que sigui necessària per facilitar la comprensió dels comptes anuals consolidats, Amb la finalitat que aquests reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del conjunt constituït per les societats incloses en la consolidació.

En l'article 48 del Codi de Comerç s'estableix la informació mínima que en tot cas ha de contenir la memòria comptes anuals consolidada:

Els criteris de valors aplicats a les diferents partides dels comptes consolidats, així com els mètodes de càlcul utilitzats en les correccions de valor. Per als elements continguts en els comptes consolidats que, en l'actualitat o en el seu origen, haguessin estat expressats en moneda estrangera, s'ha d'indicar el procediment utilitzat per calcular el tipus de canvi a pessetes.

El nom i domicili de les societats compreses en la consolidació; la participació que tinguin les societats compreses en la consolidació o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d'elles en el capital d'altres societats compreses en la consolidació diferents de la societat dominant, així com el supòsit de l'article 42 en el qual s'ha basat la consolidació.

Aquestes mateixes mencions s'han de fer amb referència a les societats que quedin fora de la consolidació en virtut del que disposa el paràgraf 2 de l'article 43, indicant els motius de l'exclusió.

El nom i domicili de les societats associades a una societat compresa en la consolidació en virtut del que disposen els paràgrafs 3 a 5 de l'article 47, amb indicació de la fracció del seu capital posseïda per les societats compreses en la consolidació o per una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d'elles. Aquestes mateixes indicacions s'han d'oferir en relació amb les societats associades a què es refereix l'apartat 5 de l'article 47, esmentant la raó per la qual s'ha aplicat el que disposa l'apartat esmentat.

El nom i domicili de les societats que hagin estat objecte d'una consolidació proporcional en virtut del que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l'article 47, els elements en què es basi la direcció conjunta, i la fracció del seu capital que posseeixen les societats compreses en la consolidació o una persona que actua en el seu propi nom, però per compte d'elles.

El nom i domicili d'altres societats, no incloses en els apartats anteriors, en què les societats compreses en la consolidació i les que han quedat fora d'acord amb el que disposa l'apartat e) del paràgraf 2 de l'article 43, posseeixin directament o mitjançant una persona que actuï en el seu propi nom, però, per compte d'aquelles, un percentatge no inferior al 5 per 100 del seu capital. S'ha d'indicar la participació en el capital, així com l'import dels capitals propis i el del resultat de l'últim exercici de la societat els comptes hagin estat aprovats. Aquestes informacions es poden ometre quan només presentin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d'expressar els comptes consolidats. La indicació dels capitals propis i del resultat es podrà ometre igualment quan la societat de què es tracti no publiqui el seu balanç i almenys un 50 per 100 del seu capital el posseeixin, directament o indirectament, les societats abans esmentades.

L'import global dels deutes que figurin en el balanç consolidat una durada residual superior a cinc anys, així com el dels deutes que figurin en el balanç consolidat, que tinguin garanties reals donades per societats compreses en la consolidació, amb indicació de la seva naturalesa i forma.

L'import global de les garanties compromeses amb tercers, sense perjudici del seu reconeixement dins del passiu del balanç quan sigui previsible que de les mateixes es derivi el compliment efectiu d'una obligació o quan la seva indicació sigui útil per a l'apreciació de la situació financera del grup . S'han d'esmentar específicament els compromisos existents en matèria de pensions, així com els existents en relació amb societats del grup no incloses en la consolidació.

La distribució de l'import net de la xifra de negocis consolidada, definida d'acord amb el que estableix la Llei sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, per categories d'activitats, així com per mercats geogràfics, en la mesura que, des del punt de vista de l'organització de la venda de productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries del grup de societats compreses en la consolidació, aquestes categories i mercats difereixin entre si d'una manera significativa.

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici per les societats compreses en la consolidació, distribuït per categories, així com, si no són esmentats separadament en el compte de pèrdues i guanys, les despeses de personal referits a l'exercici.

S'ha d'indicar per separat el nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l'exercici per les societats a les quals s'apliqui el que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l'article 47.

La diferència que es pugui produir entre el càlcul del resultat comptable consolidat de l'exercici i el que resultaria d'haver efectuat una valoració de les partides amb criteris fiscals, per no coincidir aquests amb els principis comptables d'aplicació obligatòria. Quan aquesta valoració influeixi de manera substancial sobre la càrrega fiscal futura del grup de societats compreses en la consolidació, s'han de donar indicacions al respecte.

La diferència entre la càrrega fiscal imputada als comptes de pèrdues i guanys consolidats de l'exercici i d'exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que s'haurà de pagar d'acord amb aquests exercicis, en la mesura que aquesta diferència sigui d'un interès cert en relació a la càrrega fiscal futura. Aquest import pot figurar igualment de manera acumulada en el balanç, en una partida particular, amb el títol corresponent.

L'import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l'exercici pels membres de l'òrgan d'administració en les societats incloses en la consolidació, qualsevol que sigui la causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de prima d'assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals d'òrgans d'administració. Aquestes informacions es donaran de forma global per concepte retributiu.

L'import de les bestretes i crèdits concedits als membres dels òrgans d'administració de la societat dominant, per aquesta o per una societat dominada, amb indicació del tipus d'interès, les característiques essencials i els imports eventuals retornats, així com les obligacions assumides per compte d'ells a títol d'una garantia qualsevol. Igualment s'indicaran les bestretes i crèdits concedits als administradors de la societat dominant per les societats alienes al grup a què es refereixen els paràgrafs 1 a 3 de l'article 47. Aquestes informacions es donaran de forma global per cada categoria.

(*) Quan els instruments financers s'hagin valorat pel valor raonable, s'ha d'indicar:

Els principals supòsits en què es basen els models i tècniques de valoració, en cas que el valor raonable s'hagi determinat mitjançant l'aplicació de models i tècniques de valoració.

Per categoria d'instruments financers, el valor raonable, les variacions en el valor registrades directament en el compte de pèrdues i guanys, així com les consignades, si s'escau, a la reserva per valor raonable.

Pel que fa a cada categoria d'instruments financers derivats, informació sobre l'abast i la naturalesa dels instruments, incloses aquelles condicions importants que puguin afectar l'import, el calendari i la certesa dels futurs fluxos de caixa.

Un quadre en el qual es reflecteixin els moviments de la reserva per valor raonable durant l'exercici.

(*) Quan els instruments financers no s'hagin valorat pel valor raonable, per a cada classe d'instrument financer derivat s'indicarà:

El valor raonable dels instruments, en cas que es pugui determinar mitjançant algun dels mètodes que preveu l'apartat tres de la regla 9ª de l'article 46.

Informació sobre l'abast i la naturalesa dels instruments.

(*) Per als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2005 són aplicables les modificacions introduïdes per l'article 106.5 de Llei 62 / 2003, de 30 desembre, per les quals s'afegeixen aquestes dues noves indicacions.

Les "Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats" complementen el contingut del Pla General de Comptabilitat, ampliant el desplegament reglamentari efectuat en dit text de la legislació mercantil en matèria comptable i disposant-expressament en el mateix que el contingut de la memòria consolidada ha de contenir en tot cas:

 1. Societats dependents.

Identificació de les societats dependents incloses en la consolidació amb menció de:

 • Nom i domicili.
 • Import de la participació i percentatge nominal del seu capital posseït per les societats del grup o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d'elles, precisant la societat titular de la participació en els dos casos.
 • Supòsit de l'article 2 d'aquestes normes que determina la seva configuració com a societat dependent.
 • Activitats realitzades.
 • Si és el cas, motiu d'exclusió de l'aplicació del mètode d'integració global, justificant la decisió i indicant la incidència que produeixi l'aplicació del procediment de posada en equivalència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del conjunt de les societats incloses en la consolidació.
 • Exercici econòmic i data de tancament dels últims comptes anuals i, si escau, dels comptes intermèdies elaborades per a la consolidació.

Identificació de les societats dependents que s'exclouen del perímetre de la consolidació, amb menció de:

 • Nom i domicili.
 • Import de la participació i percentatge del seu capital posseït per les societats del grup o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d'elles, precisant la societat titular de la participació en els dos casos.
 • Supòsit que determina la seva configuració com a societat dependent.
 • Activitats que realitza.
 • Motiu de l'exclusió i justificació.
 • Capital, reserves i resultats de l'últim exercici conegut.
 1. Societats associades i multigrup.

Identificació de les societats associades i multigrup amb menció de:

 • Nom i domicili.
 • Import de la participació i percentatge nominal del seu capital posseït per les societats del grup o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d'elles, precisant la societat titular de la participació en els dos casos.
 • Supòsit que determina la seva configuració com a societat associada o multigrup.
 • Activitats realitzades.
 • Quan es tracti de societats multigrup: identificació de persones o entitats que gestionen conjuntament amb el grup, així com del mètode de consolidació aplicat, justificant l'ús, si escau, del mètode de posada en equivalència.

Identificació de les societats associades i multigrup excloses del perímetre de la consolidació, indicant la mateixa informació assenyalada en la nota 1 anterior per al cas d'exclusió de societats dependents.

 1. Bases de presentació dels comptes anuals consolidats.
 1. Imatge fidel:
 • Raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s'han aplicat disposicions legals en matèria comptable i influència d'aquesta manera de procedir sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.
 • Informacions complementàries que calgui incloure quan l'aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel.

Principis comptables:

 • Raons excepcionals que justifiquen la falta d'aplicació d'un principi comptable obligatori, indicant la incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.

Comparació de la informació:

 • Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys consolidats de l'exercici anterior.
 • Explicació de les causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals consolidats de l'exercici corrent amb els del precedent.
 • Explicació de l'adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació, i en cas contrari, la impossibilitat de realitzar aquesta adaptació.
 • En l'exercici en què es produeixi un canvi en el perímetre de la consolidació o en el conjunt consolidable s'informarà sobre aquesta circumstància, esmentant el nom i domicili de les societats que s'hagin produït aquests canvis i indicant globalment l'efecte que aquesta variació s'ha produït cap a el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup consolidat en l'exercici corrent respecte al precedent.

Informació sobre operacions significatives que es realitzin entre societats del perímetre de la consolidació, quan l'exercici social d'una d'elles finalitza en data anterior en no més de tres mesos a la data de tancament dels comptes consolidats.

 1. Normes de valoració.

S'indicaran els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:

Fons de comerç de consolidació; indicant els criteris emprats en el seu càlcul i amortització.

Justificació, si escau, de l'amortització del fons de comerç de consolidació en un període superior a cinc anys.

Diferència negativa de consolidació; indicant els criteris utilitzats en el seu càlcul i imputació, si s'escau, al compte de pèrdues i guanys consolidat.

Transaccions entre societats incloses en el perímetre de la consolidació; indicant els criteris aplicats en l'eliminació de resultats i dels crèdits i dèbits recíprocs, per operacions internes.

Homogeneïtzació de partides dels comptes individuals de les societats incloses en el perímetre de la consolidació; indicant els criteris aplicats per efectuar aquesta homogeneïtzació.

Conversió de comptes anuals de societats estrangeres incloses en el perímetre de la consolidació; indicant el mètode aplicat, l'opció triada entre les permeses en l'apartat b) de l'article 55 o el c) de l'article 56 i el tractament de les diferències de conversió sorgides.

Despeses d'establiment; indicant els criteris utilitzats per a la capitalització i amortització.

Immobilitzat immaterial; indicant els criteris utilitzats per a la capitalització, amortització, dotació de provisions, i, si escau, sanejament.

Justificació, si escau, de l'amortització del fons de comerç en un període superior a cinc anys.

A més s'informarà sobre els criteris de comptabilització de contractes d'arrendament financer.

Immobilitzat material; indicant els criteris sobre:

 • Amortització i dotació de provisions.
 • Capitalització d'interessos i diferències de canvi.
 • Comptabilització de costos d'ampliació, modernització i millores.
 • Determinació del cost dels treballs efectuats pel grup per al seu immobilitzat.
 • Les partides de l'immobilitzat material que figuren en l'actiu per una quantitat fixa.
 • Actualitzacions de valor practicades a l'empara d'una llei.

Valors mobiliaris a curt ia llarg termini; indicant els criteris de valoració, i en particular precisant els seguits sobre correccions valoratives.

Crèdits no comercials a curt ia llarg termini; indicant els criteris de valoració, i en particular precisant els seguits en les correccions valoratives.

existències; indicant els criteris de valoració, i en particular precisant els seguits sobre correccions valoratives.

A més es precisaran els criteris de valoració de les partides que figuren en l'actiu per una quantitat fixa.

Accions de la societat dominant; indicant els criteris de valoració.

subvencions; indicant el criteri d'imputació a resultats.

Provisions per a pensions i obligacions similars; indicant el criteri de comptabilització i realitzant una descripció general del mètode d'estimació i càlcul de cadascun dels riscos coberts.

Altres provisions per a riscos i despeses; indicant el criteri de comptabilització i realitzant una descripció general del mètode d'estimació i càlcul dels riscos o despeses incloses en aquestes provisions.

Deutes a curt i llarg termini; indicant els criteris de valoració; així com els d'imputació a resultats de les despeses per interessos o primes diferides.

Impost sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats per a la seva comptabilització.

Transaccions en moneda estrangera; indicant el següent:

 • Criteris de valoració de saldos en moneda estrangera.
 • Procediment emprat per calcular el tipus de canvi en pessetes d'elements patrimonials que actualment o en el seu origen haguessin estat expressats en moneda estrangera.
 • Criteris de comptabilització de les diferències de canvi

Ingressos i despeses.

 1. Fons de Comerç de Consolidació.

5.1. Anàlisi del moviment dels epígrafs del balanç consolidat inclosos en aquesta agrupació, indicant:

 • saldo inicial
 • addicions
 • reduccions
 • amortització
 • saldo final

S'haurà de descriure sintèticament les operacions que han originat les addicions i reduccions quan siguin significatives.

5.2. Desglossament del saldo final en funció de les participacions que han generat el fons de comerç de consolidació.

 1. Diferències negatives de consolidació.

6.1. Anàlisi del moviment dels epígrafs del balanç consolidat inclosos en aquesta agrupació, indicant:

 • saldo inicial
 • addicions
 • reduccions
 • amortització
 • saldo final

S'haurà descriure, sintèticament, les operacions que han originat les addicions, reduccions i imputacions a resultats, quan siguin significatives.

6.2. Desglossament del saldo final en funció de les participacions que han generat les diferències negatives de consolidació.

 1. Participacions en societats posades en equivalència.

Desglossament d'aquesta partida, per societats posades en equivalència, indicant el moviment de l'exercici i les causes que l'han originat.

 1. Despeses d'establiment.

Anàlisi del moviment d'aquest epígraf del balanç consolidat durant l'exercici; indicant el següent:

 • saldo inicial
 • addicions
 • reduccions
 • amortització
 • saldo final

Si hi hagués alguna partida significativa, per la seva naturalesa o pel seu import, s'ha de facilitar la pertinent informació addicional.

 1. Immobilitzat immaterial.

Anàlisi del moviment, durant l'exercici, d'aquest epígraf del balanç consolidat i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions; indicant el següent:

 • saldo inicial
 • entrades o dotacions
 • augment per transferències o traspàs d'un altre compte
 • sortides, baixes o reduccions
 • disminucions per transferències o traspàs a un altre compte
 • saldo final

S'informarà sobre els béns posseïts en règim d'arrendament financer: cost del bé en origen, exclòs el valor de l'opció de compra, durada del contracte, anys transcorreguts, quotes satisfetes en anys anteriors i en l'exercici, quotes pendents i valor de la opció de compra.

Es detallaran els elements significatius que puguin existir en aquest epígraf i es facilitarà informació addicional sobre el seu ús (patents, concessions, etc.), data de caducitat i període d'amortització.

 1. Immobilitzat material.

10.1 Anàlisi del moviment, durant l'exercici, de cada partida del balanç consolidat inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i provisions; indicant el següent:

 • saldo inicial
 • entrades o dotacions
 • augment per transferències o traspàs d'un altre compte
 • sortides, baixes o reduccions
 • disminucions per transferències o traspàs a un altre compte
 • saldo final

Quan s'efectuïn actualitzacions de valor, s'ha d'indicar:

 • Llei que l'autoritza.
 • Societats del conjunt consolidable que s'han acollit a la Llei d'actualització i percentatge que representin els actius objecte de la revaloració sobre l'import total dels actius consolidats corresponents a la mateixa categoria de béns.
 • Societats posades en equivalència que s'han acollit a la Llei d'actualització.
 • Import de la revalorització de cada partida, així com de l'augment de l'amortització acumulada.
 • Efecte de l'actualització sobre la dotació a l'amortització i, per tant, sobre el resultat consolidat del proper exercici.

10.2 Informació sobre:

 • Import de les revaloracions netes acumulades, alcierre de l'exercici, realitzades a l'empara d'una llei i l'efecte d'aquestes revaloritzacions sobre la dotació a l'amortització ia les provisions en l'exercici.
 • Coeficients d'amortització utilitzats per grups d'elements.
 • Característiques i import de les inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i multigrup o associades excloses del perímetre de la consolidació ia empreses associades.
 • Característiques de les inversions en immobilitzat material situades fora del territori espanyol, amb indicació del seu valor comptable i de la corresponent amortització acumulada.
 • Quantia dels interessos i diferències de canvi capitalitzats en l'exercici.
 • Característiques de l'immobilitzat no afecte directament a l'explotació indicant el seu valor comptable i la corresponent amortització acumulada.
 • Import i característiques dels béns totalment amortitzats, obsolets tècnicament o no utilitzats.
 • Béns afectes a garanties i reversió.
 • Subvencions i donacions rebudes relacionades amb l'immobilitzat material.
 • Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos ferms de venda.
 • Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti béns de l'immobilitzat material com ara: arrendaments, assegurances, litigis, embargaments i situacions anàlogues.
 1. valors mobiliaris.

11.1 Desglossament dels valors mobiliaris per termini de venciment (curt i llarg termini), per tipus de valors (renda fixa i variable) i per emissors (societats posades en equivalència, i altres deutors), amb indicació de les corresponents provisions.

11.2 Anàlisi del moviment de l'exercici dels valors mobiliaris de renda fixa i variable a llarg termini; i de les seves corresponents provisions, indicant:

 • saldo inicial
 • entrades o dotacions
 • sortides o reduccions
 • traspassos al curt termini
 • saldo final

11.3 El nom i domicili d'altres societats, no incloses en les notes 1 i 2, en què les societats que formen el conjunt consolidable i aquelles a què es refereix l'apartat e) del número 2 de l'article 11, posseeixin directament o mitjançant una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d'elles, un percentatge no inferior al 5 per 100 del seu capital. S'ha d'indicar també la participació en el capital, així com l'import dels capitals propis i el del resultat de l'exercici que llueixi en les últimes comptes aprovats de la societat. Aquestes informacions es poden ometre quan només presentin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d'expressar els comptes consolidats. La indicació dels capitals propis i del resultat es podrà ometre igualment quan la societat de què es tracti no publiqui el seu balanç i almenys un 50 per 100 del seu capital el posseeixin, directament o indirectament, les societats abans esmentades.

11.4 Informació, distingint entre curt i llarg termini, sobre:

 • Valors mobiliaris lliurats o afectes a garanties.
 • Rectificacions efectuades, en compliment del que disposa l'article 86 del Text refós de la Llei de Societats Anònimes, a les societats participades, directament o indirectament, en més d'un 10%.
 • Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els compromisos ferms de venda.
 • Import dels valors de renda fixa, que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de l'exercici, i la resta fins al seu últim venciment.
 • Desglossament dels valors mobiliaris segons els tipus de moneda en què estiguin instrumentats i, si escau, cobertura de diferències de canvi existent.
 • Import dels interessos meritats i no cobrats.
 • Taxa mitjana de rendibilitat dels valors de renda fixa, per grups homogenis.
 • Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els valors mobiliaris com ara: litigis, embargaments, etc.
 1. Crèdits no comercials.

12.1 Desglossament dels crèdits no comercials distingint per termini de venciment (curt i llarg termini) i deutor (societats posades en equivalència i altres deutors).

12.2 Anàlisi del moviment de l'exercici dels crèdits no comercials a llarg termini, i dels seus corresponents provisions, indicant:

 • saldo inicial
 • entrades o dotacions
 • sortides o reduccions
 • traspassos al curt termini
 • saldo final
 • Informació, distingint entre curt i llarg termini, sobre:
 • Import dels crèdits en moneda estrangera segons els tipus de moneda en què estiguin contractats i, si escau, cobertura de diferències de canvi existents.
 • Import dels crèdits que vencin en cada un dels cinc anys següents al tancament de l'exercici, ia la resta fins a la seva cancel·lació.
 • Crèdits afectes a garanties.
 • Característiques i import de qualssevol garanties rebudes en relació amb els crèdits atorgats per l'empresa (fiançaments, avals, penyores, reserves de domini, pactes de recompra, etc.).
 • Imports dels interessos meritats i no cobrats.
 • Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració dels crèdits, com ara: litigis i altres semblants.
 1. existències.

13.1 Desglossament de les existències per grups homogenis d'activitats i grau de terminació amb indicació, de les corresponents provisions.

13.2 Informació sobre:

 • Compromisos ferms de compra i venda, i contractes de futur relatius a existències.
 • Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances i altres raons anàlogues, indicant les partides a què afecten i la seva projecció temporal.
 • Import de les existències que figuren en l'actiu per una quantitat fixa.
 • Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti la titularitat, disponibilitat o valoració de les existències, com ara: litigis, assegurances, embargaments, etc.
 1. fons propis.

14.1 Anàlisi del moviment de l'exercici en les partides incloses en aquesta agrupació, indicant els orígens dels augments i les causes de les disminucions.

14.2 Desglossament, per societats incloses en el perímetre de la consolidació, dels epígrafs «reserves en societats consolidades per integració global o proporcional», «reserves en societats posades en equivalència» i «diferències de conversió».

 • Informació sobre:
 • Nombre d'accions de la societat dominant i valor nominal de cadascuna d'elles, distingint per classes d'accions, així com els drets atorgats a les mateixes i les restriccions que puguin tenir. També, si escau, s'indicarà per a cada classe d'accions dels desemborsaments pendents, així com la data d'exigibilitat. Aquesta última informació comprèn també a les societats dependents.
 • Ampliacions de capital en curs de les societats del grup, indicant el termini concedit per a la subscripció, el nombre d'accions a subscriure, el seu valor nominal, la prima d'emissió, el desemborsament inicial, els drets que incorporaran i restriccions que tindran, així com l'existència o no de drets preferents de subscripció a favor d'accionistes o obligacionistes.
 • Import del capital autoritzat per les juntes d'accionistes de les societats del grup, indicant el període a què s'estén l'autorització.
 • Drets incorporats a les parts de fundador, bons de gaudi, obligacions convertibles i títols o drets similars de les societats del grup, amb indicació del seu nombre i de l'extensió dels drets que confereixen.
 • Circumstàncies específiques que restringeixen la disponibilitat de les reserves.
 • Nombre, valor nominal i preu mitjà d'adquisició de les accions pròpies de la societat dominant en poder de societats del grup o d'un tercer que actuï per compte d'elles, especificant el seu destí final previst i import de les reserves per adquisició d'accions de la societat dominant.
 • Indicació de les societats alienes al grup o vinculades a aquest, d'acord amb el que estableix la nota 22 que, directament o per mitjà de filials, tinguin una participació igual o superior al 10% del capital d'alguna societat del grup.
 • Accions de les societats del grup admeses a cotització.
 1. Interessos de socis externs.

Desglossament d'aquesta agrupació indicant per a cada societat dependent:

 • el moviment esdevingut en l'exercici i les causes que l'han originat i
 • la composició del saldo al tancament de l'exercici per conceptes (capital, reserves, reserves de revaloració, resultats, etc ...).
 1. Subvencions.
 • Informació sobre l'import i característiques de les subvencions rebudes.
 • Informació sobre el compliment o incompliment de les condicions imposades per a la percepció i gaudi de les subvencions.
 1. Provisions per a riscos i despeses.

17.1 Desglossament de les diverses partides incloses en aquesta agrupació.

17.2 Anàlisi del moviment de l'exercici de les provisions per a pensions i obligacions similars, corresponents al personal actiu i al passiu; indicant:

 • saldo inicial
 • dotacions, distingint pel seu origen (despeses financeres, despeses de personal, ...)
 • aplicacions
 • saldo final

A més s'indicaran els riscos coberts i el tipus de capitalització utilitzat.

 • Anàlisi del moviment de l'exercici de la resta de les partides incloses en aquesta agrupació, indicant:
 • saldo inicial
 • dotacions
 • aplicacions
 • saldo final.

A més s'indicaran els riscos i despeses cobertes.

 1. Deutes no comercials.

Informació, distingint entre curt i llarg termini, sobre:

 • Import dels deutes que vencin en cada un dels cinc anys següents al tancament de l'exercici i la resta fins a la seva cancel·lació. Aquestes indicacions han de figurar separadament per a cadascuna de les partides relatives a deutes, conforme al model de balanç consolidat.
 • Import dels deutes amb garantia real.
 • Desglossament dels deutes en moneda estrangera segons els tipus de moneda en què estiguin contractades i, si escau, cobertura de diferències de canvi existent.
 • Import disponible en les línies de descompte, així com les pòlisses de crèdit concedides al grup amb els seus límits respectius.
 • Import de les despeses financeres meritades i no pagades.
 • Detall d'obligacions i bons en circulació al tancament de l'exercici, amb separació de les característiques principals de cada un (interès, venciments, garanties, condicions de convertibilitat, etc.).
 1. situació fiscal.

Explicació de la diferència que hi hagi entre el resultat comptable de l'exercici i el resultat fiscal (segons esquema contingut en el Reial Decret 1815 / 91, de 20 de desembre, pel qual s'aproven les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats).

A més, s'ha d'indicar la següent informació:

 • Aplicació del règim de tributació consolidada, amb indicació de les societats del grup a què afecta.
 • Saldo i moviment en l'exercici dels comptes sobre beneficis diferit i anticipat i del crèdit fiscal per compensació de pèrdues.
 • Bases imposables negatives d'exercicis anteriors pendents de compensar fiscalment, indicant el termini i les condicions per poder-ho fer.
 • Informació sobre la naturalesa i import dels incentius fiscals aplicats durant l'exercici, com ara deduccions i desgravacions a la inversió, per creació d'ocupació, etc., així com els pendents de deduir.
 • Compromisos adquirits en relació amb incentius fiscals.
 • Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu en relació amb la situació fiscal.
 1. Garanties compromeses amb tercers i altres passius contingents.
 • Import global de les garanties compromeses amb tercers, així com l'import de les incloses en el passiu del balanç. Aquesta informació es desglossarà per classes de garanties.
 • Naturalesa de les contingències, sistema d'avaluació de l'estimació i factors de què depèn, amb indicació dels eventuals efectes en el patrimoni i en els resultats; si és el cas, s'indicaran les raons que impedeixen aquesta avaluació així com els riscos màxims i mínims existents.
 1. Ingressos i Despeses.

Informació sobre:

 • Transaccions efectuades amb empreses del grup i multigrup excloses del conjunt consolidat i amb empreses associades, detallant les següents:
 • Compres efectuades i devolució de compres i «ràpels»
 • vendes realitzades i devolució de vendes i «rappels»
 • serveis rebuts i prestats
 • interessos abonats i carregats
 • dividends i altres beneficis distribuïts
 • Transaccions efectuades en moneda estrangera, amb indicació separada de compres, vendes i serveis rebuts i prestats, desglossant la informació corresponent a societats estrangeres que formen part del conjunt consolidable.
 • La distribució de l'import net de la xifra de negocis corresponent a les activitats ordinàries del grup, per categories d'activitats, així com per mercats geogràfics. Haurà de justificar l'omissió de la informació requerida en aquest punt, quan per la seva naturalesa pugui comportar greus perjudicis a la societat, informant en aquest cas sobre l'import net de la xifra de negocis corresponent a cada societat que formi part del conjunt consolidable.
 • Nombre mitjà de persones ocupades durant l'exercici en les societats del grup, distribuït per categories.
 • Despeses i ingressos extraordinaris, inclosos els ingressos i despeses corresponents a exercicis precedents.
 • Desglossament per societats estrangeres dels resultats positius o negatius de conversió.
 • Aportació de cada societat inclosa en el perímetre de la consolidació als resultats consolidats, amb indicació de la part que correspongui als socis externs.
 • Resultats obtinguts en l'alienació de:
 • Obligacions emeses per societats incloses en el conjunt consolidable.
 • Participacions en el capital de societats incloses en el perímetre de la consolidació.
 1. Relacions amb empreses vinculades.

Informació sobre transaccions realitzades durant l'exercici, per les societats del grup, així com dèbits i crèdits existents al tancament de l'exercici, amb persones físiques o jurídiques vinculades directament o indirectament amb la societat dominant, d'acord amb els criteris establerts en la norma 11 de les normes d'elaboració dels comptes anuals del Pla General de Comptabilitat.

 1. Altra informació.

Informació sobre:

 • Import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en l'exercici pels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominant, sigui quina sigui la causa i la societat del grup, multigrup o associada obligada a satisfer-lo. Aquesta informació es donarà de forma global per conceptes retributius.
 • Import de les bestretes i crèdits concedits per qualsevol societat del grup, multigrup o associada al conjunt de membres de l'òrgan d'administració de la societat dominant, indicant el tipus d'interès, característiques essencials i els imports retornats, així com les obligacions assumides per compte d'ells a títol de garantia.
 • Import de les obligacions contretes en matèria de pensions i d'assegurances de vida per qualsevol societat del grup, multigrup o associada respecte dels membres antics i actuals de l'òrgan d'administració de la societat dominant. Aquesta informació es donarà de forma global i amb separació de les prestacions de què es tracti.
 1. Esdeveniments posteriors al tancament.
 • Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament que no afecten els comptes anuals consolidats a aquesta data, però el coneixement sigui útil per a l'usuari dels estats financers. S'ha d'informar sobre les societats dependents que hagin deixat de formar part del grup, així com de les que s'hagin incorporat a aquest.
 • Informació complementària sobre fets esdevinguts amb posterioritat al tancament dels comptes anuals consolidats que afectin l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.
 1. Quadre de finançament consolidat.

Quan es formuli el quadre de finançament consolidat, en ell es descriuran els recursos financers obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o ocupació i l'efecte que han produït aquestes operacions sobre el capital circulant consolidat, segons el model adjunt.

* NORMATIVA APLICABLE

 • Reial Decret de 22 d'agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç.
 • Llei 19 / 1989, de 25 juliol, SOCIETATS. Reforma parcial i adaptació de la legislació mercantil a les directives de la Comunitat Econòmica Europea en matèria de societats.
 • Llei 62 / 2003, de 30 desembre, Llei 62 / 2003, de 30 desembre, POLÍTICA ECONÒMICA. Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
 • Reial Decret Legislatiu 1564 / 1989, de 22 desembre, SOCIETATS ANÒNIMES. Pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de societats anònimes.
 • Reial Decret 1643 / 1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat.
 • Reial Decret 1815 / 91, de 20 de desembre, pel qual s'aproven les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats.

* CONSULTA VINCULANT

Referència: NFC020264

consulta 4

BOICAC núm. 60, 12-2004

SUMARI: Sobre la informació a incloure en la memòria consolidada relativa als aspectes derivats de la transició de les normes comptables nacionals a les internacionals d'informació financera adoptades per la UE, en l'exercici previ a aquell en què aquestes normes internacionals s'apliquin.

RESPOSTA: El Reglament (CE) nº 1606 / 2002 del Parlament Europeu i del Consell de 19 de juliol de 2002 relatiu a l'aplicació de les normes internacionals de comptabilitat, estableix que en l'elaboració dels comptes anuals consolidats de les societats els valors, en la data de tancament de balanç, hagin estat admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol estat membre, s'aplicarà, per als exercicis financers que comencin a partir de 1 de gener de 2005, un conjunt únic de normes internacionals de comptabilitat. Sense perjudici de l'anterior, en el citat Reglament es preveu una extensió de l'aplicació de les esmentades normes en l'elaboració dels comptes anuals individuals i / o comptes consolidats de societats que no cotitzen, a opció de l'Estat membre. A més, regula dues disposicions transitòries, que preveuen l'ajornament en l'aplicació d'aquest Reglament fins als exercicis que comencin a partir del gener del 2007.

La decisió espanyola ve determinada en la disposició final onzena de la Llei 62 / 2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, on s'estableix que:

 • Per als exercicis que comencin a partir de 1 de gener de 2005, els comptes anuals consolidats dels grups en què alguna de les societats hagi emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre, hauran d'elaborar-se d'acord amb les normes internacionals de comptabilitat aprovades pels Reglaments de la Comissió Europea; en el cas que les societats que es troben obligades a formular els comptes anuals consolidats, hagin emès únicament valors de renda fixa, podran diferir l'aplicació d'aquestes normes, fins als exercicis que comencin a partir de 1 de gener de 2007, excepte per les entitats de crèdit, a les que no se'ls aplica aquesta opció.
 • Per als exercicis que comencin a partir de 1 de gener de 2005, els grups en què cap de les societats que el formen hagin emès valors admesos a cotització, podran optar, per l'aplicació de les normes internacionals de comptabilitat aprovades pels Reglaments de la Comissió Europea (en endavant, normes internacionals d'informació financera adoptades), o les normes de comptabilitat incloses en la secció tercera del títol III de llibre primer del Codi de comerç i les normes que les desenvolupen; si opten per les primeres, els comptes anuals consolidats s'han d'elaborar de manera continuada d'acord amb les esmentades normes.

D'acord amb l'anterior, la elaboració dels comptes anuals consolidats del primer exercici en el qual s'apliquin les normes internacionals d'informació financera adoptades, hi haurà de realitzar-se conforme a aquestes normes; en concret, és aplicable la norma internacional d'informació financera núm 1 «Adopció, per primera vegada, de les normes internacionals d'informació financera» adoptada mitjançant el Reglament 707 / 2004 de la Comissió, de 6 d'abril de 2004, per qual es modifica el Reglament 1725 / 2003, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament 1606 / 2002, del Parlament Europeu i del Consell, i actualitzada pels successius reglaments que modifiquen el contingut d'aquesta norma .

Per tant, respecte al tema plantejat en la consulta, relatiu a si existeix obligació d'informar en la memòria dels comptes anuals consolidats de l'últim exercici en què s'apliqui el Reial Decret 1815 / 1991, de 20 de desembre, pel qual s'aproven les Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats, dels efectes que l'esmentat canvi normatiu originarà en el patrimoni, la situació financera i els resultats del subjecte comptable, cal indicar que actualment no hi ha una disposició normativa que obligui a incloure en els comptes anuals l'efecte de la transició a les normes internacionals d'informació financera adoptades. No obstant això, en la mesura que els administradors de la societat dominant considerin adequat subministrar als usuaris dels comptes anuals consolidats, un nivell d'informació amb el suficient detall per poder conèixer i analitzar de forma anticipada l'impacte que suposarà l'aplicació de les normes internacionals d'informació financera adoptades en l'elaboració dels comptes anuals consolidats, podran incloure aquesta informació en la memòria consolidada, sempre que aquesta informació sigui fiable i que, en conjunt, reculli tota la informació rellevant de manera que la informació a subministrar sigui completa. En aquest cas, en un apartat creat a l'efecte en la memòria dels comptes anuals consolidats, la denominació podria ser «Aspectes derivats de la transició de les normes comptables», s'inclourà, en la mesura que sigui significativa, una explicació de les principals diferències entre els criteris comptables actuals i els que es prevegi aplicar en el context de les normes internacionals d'informació financera adoptades, i la quantificació de l'impacte que produeix aquesta variació de criteris comptables, en el patrimoni net i els resultats del grup de societats. Aquesta quantificació s'explicarà a través de conciliacions del patrimoni net i de les pèrdues i guanys presentades segons els principis comptables anteriors i les normes internacionals d'informació financera adoptades, que es realitzaran amb el suficient detall com per permetre als usuaris la comprensió dels ajustos significatius com a conseqüència de la transició de les normes comptables.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin