El model 349 és una declaració informativa en la qual es declaren els lliuraments i adquisicions de béns i prestacions de serveis efectuades per tot empresari o professional, pertanyent a algun estat membre de la Unió Europea.

Estan obligats a presentar el model 349 tots els empresaris o professionals, que realitzin operacions intracomunitàries.

En cas de no haver realitzat cap operació intracomunitària, no es presentarà la declaració.

Es declaren les operacions realitzades en cada període (mensual, trimestral o anual) amb independència de la seva quantia.

Per a cada tipus d'operació ha una clau diferent, sent les més comunes:

  • Clau "A": es consigna aquesta clau per declarar les adquisicions intracomunitàries de béns efectuades pel subjecte passiu declarant; és a dir, les transferències de béns des d'un altre Estat membre.
  • Clau "I": es consigna aquesta clau per declarar els lliuraments intracomunitarias de béns efectuades pel subjecte passiu declarant; és a dir, les transferències de béns a un altre estat membre.
  • Clau "S": es consigna aquesta clau per declarar prestacions intracomunitàries de serveis realitzades pel declarant.
  • Clau "I": es consigna aquesta clau per declarar adquisicions intracomunitàries de serveis localitzes en el territori d'aplicació de l'impost el destinatari és el declarant, prestats per empresaris o professionals establerts en un altre Estat membre.

Model 349 periodicitat:

Amb caràcter general la declaració es presenta mensualment, existint les següents excepcions:

trimestral: Quan ni durant el trimestre de referència ni en cadascun dels quatre trimestres naturals anteriors l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'hagin de consignar en la declaració sigui superior a 50.000 euros. Atenció: Si al final del segon mes d'un trimestre natural l'import total dels lliuraments de béns i prestacions de serveis que s'hagin de consignar en la declaració superen els 50.000 euros, haurà de presentar una declaració que englobi aquests dos primers mesos i, a partir de llavors, la mensual.

Anual: Si l'import total dels lliuraments de béns o prestacions de serveis de l'any natural anterior (exclòs IVA), no supera els 35.000 euros i l'import total dels lliuraments de béns a un altre Estat Membre (excepte mitjans de transport nous) exemptes d'IVA no sigui superior a 15.000 euros.

Model 349 termini de presentació:

  • Declaracions mensuals:

Durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període mensual, excepte la corresponent al mes de juliol, que podrà presentar-se durant el mes d'agost i els vint primers dies naturals del mes de setembre, i la corresponent al mes de desembre, que haurà de presentar-se durant els 30 primers dies naturals del mes de gener.

  • Declaracions trimestrals:

Termini de presentació: durant els vint primers dies naturals del mes immediat següent al corresponent període trimestral, excepte la de l'últim trimestre de l'any, que s'ha de presentar durant els trenta primers dies naturals del mes de gener.

  • Declaracions anuals:

Del 1 al 30 de gener a l'any immediat següent al corresponent període anual.

La declaració es presenta a través d'aquest enllaç.


Sobre el Autor:

Marc Garcia Comptable del departament fiscal de DiG Advocats

Marc García

DiG Advocats

Linkedin