Mitjançant el model 202 es realitzen els pagaments a compte de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

Qui està obligat a presentar el model 202?

Obliga a les entitats que declarin les seves rendes en el Impost de Societats y:

  • A entitats el volum d'operacions hagi superat la quantitat de 6.010.121,04 euros anuals en l'exercici anterior, independentment de si han obtingut benefici o no.
  • A entitats que no aconsegueixin aquesta xifra, però la quota de l'últim impost presentat sigui positiva.

Quan es presenta el model 202?

  • Primer pagament: de l'1 al 20 d'abril
  • Segon pagament: de l'1 al 20 d'octubre
  • Tercer pagament: de l'1 al 20 de desembre.

Com es presenta el model 202?

El Model 202 es presenta exclusivament de forma telemàtica.

Com es calcula el model 202?

Hi ha dues modalitats o règims de pagaments fraccionats:

1ª- Règim General que estableix l'article 40.2 de la Llei de l'Impost de Societats:

La base per al càlcul és la quota íntegra de l'últim Impost de Societats presentat a la qual se li resten les deduccions per doble imposició, les bonificacions i retencions i els ingressos a compte corresponents.

Sobre la base resultant s'aplica el 18% per obtenir l'import a ingressar.

La base que s'ha d'utilitzar per al càlcul, és la de l'últim període impositiu tancat, per tant, si l'any fiscal de la societat coincideix amb l'any natural:

  • Per al pagament a compte d'abril es té en compte la quota íntegra de l'Impost de Societats presentat durant l'exercici anterior.
  • Per als pagaments a compte d'octubre i desembre, es té en compte la quota íntegra de l'impost de societats presentat en el mateix exercici.

2ª- Règim Obligatori per a grans empreses establert en l'article 40.3 de la Llei de l'Impost de Societats:

Es calcula sobre la base imposable del període dels 3, 9 i 11 primers mesos de l'any natural.

La quantia del pagament fraccionat serà el resultat d'aplicar a la base el percentatge que resulti de multiplicar per 5 / 7 el tipus de gravamen arrodonit per defecte. De la quota resultant s'han de deduir les bonificacions, retencions i ingressos a compte, i els pagaments fraccionats corresponents al període impositiu.

  • El Primer pagament a compte es calcula sobre la base del resultat del primer trimestre de l'any en curs.
  • El Segon pagament a compte es calcula sobre la base del resultat a 30 de setembre.
  • El Tercer pagament a compte es calcula sobre la base del resultat a 30 novembre.

Què Règim o Modalitat de Pagament a compte s'ha d'utilitzar?

A la pràctica habitual, la primera modalitat és la més escollida per defecte, però es pot escollir la segona modalitat de forma voluntària en funció dels resultats que es puguin preveure durant l'any, i comunicar al mes de febrer de l'any natural en què es vulgui que sorgeixi efecte.

La segona modalitat és obligatòria per a les entitats que superin 6.010.121,04 de volum d'operacions l'any anterior i per als que s'acullin al règim fiscal especial establert en el capítol XVI del títol VII de la LIS (règim de tributació de les entitats navilieres en funció del tonatge).


Sobre l'autor:

dig advocats barcelona

Cristina Gómez

comptable

Linkedin