S'ha aprovat el model 232 "Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats paradisos fiscals".

Qui està obligat a la presentació del model 232?

Els obligats són els contribuents de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent a Espanya, així com entitats en règim d'atribució de rendes, que:

 • Realitzin determinades operacions amb persones o entitats vinculades,
 • Realitzen operacions o tinguin situacions en territoris considerats paradisos fiscals.

Qui són persones o entitats vinculades?

Són les que apareixen detallades en l'article 18.2 de la Llei de l' Impost sobre Societats:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l'estranger.

Quines operacions s'han d'incloure en la declaració model 232 respecte a les operacions vinculades?

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, segons valor de mercat.
 • Operacions específiques realitzades amb una o diferents parts vinculades, sempre que l'import conjunt de cada un d'aquest tipus d'operacions en el període impositiu superin els 100.000 euros:
 • Operacions sobre immobles.
 • Operacions sobre actius intangibles.
 • Transmissió de negocis.
 • Transmissions d'accions o participacions no negociades en mercats regulats, o que estiguin admeses a negociació en mercats regulats en paradisos fiscals.
 • Les realitzades per contribuents de l'IRPF, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, a la qual sigui aplicable el mètode d'estimació objectiva, amb entitats en què aquells, o els seus cònjuges, ascendents o descendents, de forma individual o conjuntament entre tots ells , tinguin un percentatge igual o superior al 25 per cent del capital social o dels fons propis
 • Amb independència de l'import de la contraprestació del conjunt d'operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat vinculada, s'hauran de declarar:
 • Aquelles operacions de la mateixa naturalesa que al seu torn utilitzin un mateix mètode de valoració, sempre que l'import conjunt de les mateixes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l'entitat.
 • Aquelles operacions per les quals s'hagin aplicat la reducció prevista en l'article 23LIS, per haver obtingut rendes procedents de la cessió de determinats actius intangibles (Patent Box) a persones o entitats vinculades.

Quines operacions s'han d'incloure en la declaració respecte a les operacions o situacions relacionades amb territoris considerats paradisos fiscals?

Dins d'aquest apartat s'hauran d'incloure dos tipus d'informació:

 • Operacions realitzades durant tot el període impositiu amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
 • Tinença de valors relacionats amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, posseïts a la data del tancament del període impositiu.

Aquests valors poden ser dels següents tipus:

 1. Valors representatius de fons propis d'entitats residents en aquests territoris.
 2. Valors d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en els esmentats territoris.
 3. Valors de renda fixa que estiguin admesos a cotització en mercats secundaris en aquests territoris.

Quina informació no s'ha d'incloure en la declaració (model 232)?

Amb relació a les operacions vinculades:

 • Les operacions realitzades entre entitats que s'integrin en un mateix grup de consolidació fiscal (excepte el supòsit previst en l'art. 65.2 LIS: cessió de determinats actius intangibles).
 • Les operacions realitzades per les UTE o AIE amb els seus membres o amb altres entitats integrants en el mateix grup de consolidació fiscal.
 • Les operacions realitzades en l'àmbit d'OPV o d'ofertes públiques d'adquisició de valors.

Termini de presentació del model 232 i forma:

Amb caràcter general, el termini de presentació serà el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió període impositiu a què es refereix la informació a subministrar.

És a dir, per als contribuents el període impositiu coincideixi amb l'any natural, és a dir, tanquin l'exercici el 31 de desembre, disposaran de tot el mes de novembre de l'any següent per a la presentació del model 232, fet que suposa 4 mesos després de la data de presentació de la declaració de l'impost sobre societats.

Per cobrir una situació especial de transitorietat que es puguin patir les societats el període impositiu hagués finalitzar abans del 31 de desembre de 2016, el termini de presentació també s'estableix dins el mes de novembre de 2017.

La forma de presentació es realitzarà de forma obligatòria per via telemàtica.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin