El model 303 que és i quan es presenta:

La confecció de la Autoliquidació IVA (model 303) I els problemes que poden derivar-se com a conseqüència de la transició de l'entrada en vigor dels nous tipus impositius de l'IVA.

L'entrada en vigor a partir de 1 / 7 / 2010 dels nous tipus impositius d'IVA pot comportar per a alguns contribuents una complicació en la confecció de l'autoliquidació de l'impost, a causa de la possible coexistència dels nous tipus impositius amb els que regien vigents fins a aquesta data.

En el present article el que pretenem és exposar la resolució de les possibles contingències que poden sorgir en les pròximes autoliquidacions d'IVA amb motiu de l'aplicació de les normes especials de l'IVA, que els detallem en el nostre butlletí del passat mes de maig 2010.

En aquest sentit l'Agència Tributària acaba de remetre una nota en la qual s'inclouen una sèrie de consideracions en relació amb els supòsits que poden plantejar-se respecte a la situació anteriorment descrita.

Model 303 Autoliquidació de l'IVA del 2º trimestre:

En aquesta autoliquidació no poden consignar bases ni quotes als nous tipus impositius de l'18% o 8%.

Operacions de Tracte successiu (arrendaments, ...) en què per aplicació de les normes d'IVA els resultessin d'aplicació dels nous tipus impositius de l'impost, amb anterioritat a la data de la seva entrada en vigor (1 / 7 / 2010).

Exemple: arrendament mes juny 2010 pagador 15 juliol 2010.

En aquests supòsits, l'AEAT determina que el document comptable datat al juny 2010, no té la consideració de factura, ja que la mateixa no s'emetrà fins a la data en què resulti efectiu el pagament, i s'inclourà el tipus impositiu de l'18%. En conseqüència, aquesta operació es considera feta amb caràcter general (IVA repercutit com a IVA suportat), en el moment en què resulti exigible el pagament i, per tant, es meriti l'impost.

Model 303 Autoliquidació de l'IVA del 3er trimestre:

A la autoliquidacions d'IVA corresponents als períodes iniciats des de juliol 2010, es pot donar la situació que en un mateix període de liquidació hagin de reflectir operacions gravades segons els nous tipus impositius (18%, 8%) juntament amb altres meritades en períodes anteriors ia les que els siguin aplicables els tipus vigents fins al 30 de juny, com seria en els supòsits de modificació de la base imposable ", per declaració de concurs de creditor o per reclamació judicial del deute.

En aquests supòsits s'ha de consignar en les caselles 01 i 04 la suma algebraica de les bases imposables. De la mateixa manera es procedirà amb les caselles corresponents a quotes meritades.

Pel que fa a les caselles relatives als tipus impositius de l' model 303, S'ha de consignar el tipus resultant (amb dos decimals) del quocient entre la quota i la base imposable declarades.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin