La Declaració Anual d'Operacions amb Terceres Persones, model 347, Haurà de presentar a l'Agència Tributària cada mes de gener, respecte a l'any precedent (anteriorment es feia al febrer).

En aquest model s'han de declarar els imports totals anuals de les transaccions que una persona o entitat (un NIF) ha realitzat amb una altra persona o entitat (un altre NIF), sempre que aquest import total anual hagi superat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut; és a dir, tant en positiu com en negatiu.

Es computen de forma separada els lliuraments i les adquisicions. En la declaració anual, la informació es subministra desglossant les operacions per trimestres.

La regulació d'aquesta declaració inclou instruccions precises sobre diversos aspectes: quan cal presentar-la, qui són els obligats, com ha de presentar-se la informació, quin és el criteri d'imputació temporal i quines són les operacions que s'han d'incloure i què no.

En aquest article ens referirem principalment a l'obligació de declarar, o no, de determinats tipus d'operacions, al respecte dels quals poden sorgir dubtes.

SÍ - Operacions que s'han de declarar en el model 347

 • Les bestretes de clients a proveïdors s'han d'incloure en la declaració anual d'operacions amb terceres persones. Posteriorment, quan l'operació s'efectuï, es declararà l'import total de la mateixa minorat en l'import de la bestreta ja declarat, sempre que el resultat d'aquesta minoració superi, juntament amb la resta d'operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat, el límit de 3.005,06 euros.
 • S'han d'incloure en el model 347 els serveis prestats a establerts a les illes Canàries. Les operacions que no s'inclouen en el model 347 són els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions (enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla).
 • S'inclouen els serveis relacionats amb les exportacions, tant les prestats com els rebuts.
 • Quantitats rebudes en metàl·lic superiors a 6.000 euros. Tant quan es percebin amb posterioritat a la presentació de la declaració en què s'incloguin les operacions, com quan l'import s'assoleix després d'haver presentat la declaració, aquestes quanties s'han de reflectir en la declaració corresponent a l'any posterior en què s'hagués efectuat el cobrament o s'hagués aconseguit l'import abans indicat. Els xecs al portador no es comprenen dins d'aquest concepte.
 • S'hauran d'incloure en la declaració les subvencions públiques rebudes si les mateixes no són reintegrables, s'han percebut en relació amb l'activitat empresarial o professional, ia més l'import anual procedent de cada administració pública supera els 3.005,06 euros. Les subvencions, auxilis o ajudes concedides als obligats tributaris s'entendran satisfets el dia en què s'expedeixi la corresponent ordre de pagament, o de no existir aquesta, quan s'efectuï el pagament. La clau amb la qual s'han de consignar és la B: lliuraments de béns i prestacions de serveis, a l'assimilar-la subvenció a un ingrés per vendes.
 • Les cooperatives són societats amb personalitat jurídica pròpia, per tant, els socis tenen la consideració de tercers. Les cooperatives hauran de relacionar en la declaració totes les persones o entitats amb qui hagin efectuat tant lliuraments de béns o prestacions de serveis com adquisicions de béns i serveis, inclosos els seus socis.
 • No tenen la consideració d'arrendament de local de negoci a efectes de la formalització anual del model 347: (i) l'arrendament de façanes per a la instal·lació de publicitat, (ii) l'arrendament de teulades per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, ( iii) l'arrendament de galeries que discorren pel subsòl per instal·lar xarxes de telefonia, gas, electricitat, etc. En aquests casos, per tant, no serà necessari consignar la referència cadastral dels immobles, encara que els esmentats arrendaments s'han de declarar aplicant la resta de les disposicions establertes amb caràcter general per aquesta declaració, per tractar de desenvolupament d'activitats empresarials.
 • Els empresaris i professionals establerts a Espanya han d'incloure les prestacions i / o adquisicions de serveis realitzades a / per persones no residents a Espanya, excepte que es tracti de:
  1. Operacions la contraprestació hagi estat objecte de retenció a compte de l'IRPF, de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, que es declaren a través dels corresponents resums anuals de retencions.
  2. Operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l'obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona amb qui es realitzi l'operació actuï des d'un establiment situat en territori espanyol.
  3. Operacions intracomunitàries que hagin de relacionar-se en el model 349.
  4. En general, qualsevol altra operació exceptuada legalment del model 347.
 • Han de declarar-se els autoconsums externs (operacions gratuïtes amb terceres persones) si estan subjectes i no exempts en l'IVA. No s'han de declarar quan no estan subjectes o estan exempts de l'IVA.
 • Les entitats integrades en les diferents administracions públiques han d'incloure en la declaració anual d'operacions amb terceres persones les subvencions, auxilis o ajudes que concedeixin amb càrrec als seus pressupostos generals o que gestionin per compte d'entitats o organismes no integrats en aquestes administracions públiques.
 • Els concessionaris de vehicles de relacionar en la declaració als que hagin efectuat lliuraments per import superior a 3.005,06 euros. No han d'incloure les operacions per les quals no van haver de expedir factura amb dades del destinatari.
 • Les companyies d'assegurances han d'incloure en el model 347 les operacions d'assegurança en funció de l'import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes. També els extorns en la mesura que siguin una devolució de primes com a conseqüència del contracte d'assegurança.
 • Si les quantitats percebudes anualment com preu just d'una expropiació forçosa excedeixen de 3.005,06 euros s'han de declarar en el model 347, llevat que l'operació sigui de les previstes a l'article 33.2.a) del Reial Decret 1065 / 2007 (operacions per la qual els obligats tributaris no van haver expedir i lliurar factura o document equivalent consignant les dades d'identificació del destinatari).
 • S'hi han d'incloure els serveis prestats, si s'escau, per les juntes de compensació a qui van realitzar les aportacions, així com les adquisicions de béns i serveis que realitzin aquelles.

NO - Operacions que no cal declarar en el model 347

 • El pagament d'un dividend no correspon a un lliurament de béns o una prestació de serveis, de manera que no s'ha d'incloure en aquesta declaració; tampoc qualsevol altra quantitat que correspongui a una participació en beneficis.
 • No s'inclouen els lliuraments de terrenys realitzades a les juntes de compensació que actuïn com a fiduciàries, ja que no es transmet el poder de disposició dels terrenys.
 • El destinatari de les operacions d'assegurances no haurà de declarar les prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no van haver expedir i lliurar factura.
 • No s'han d'incloure els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions (enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla).
 • Per als arrendaments de locals posteriors a 1 de gener de 2014, s'ha modificat el disseny del model 180 (Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans), per incloure-hi la informació corresponent a les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles urbans arrendats. Amb aquesta modificació, la informació compresa en el mateix té un contingut coincident amb la Declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347) per les operacions d'arrendament d'immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció, quedant excloses del deure de declaració de l'arrendador en el model 347.
 • Per a les Comunitats de Propietaris i entitats o establiments de caràcter social (a què es refereix l'article 20.Tres de la LIVA) que queden excloses del deure de declarar les operacions de subministrament de les empreses d'aigua i llum. Si s'inclouen altres conceptes en les factures caldrà distingir segons la seva vinculació al subministrament: (i) si es tracta d'un concepte que objectiva i jurídicament està relacionat amb aquest subministrament, de manera que s'inclou com a conseqüència del contracte formalitzat, sense que pugui ser objecte de negociació entre el subministrador i el subministrat (el concepte, no la quantia que sí es podrà negociar), s'ha de considerar com a part del subministrament i, per tant, no s'inclourà en el model 347; (Ii) per contra, no formen part del subministrament aquelles partides que els subministradors ofereixen aprofitant les seves estructures comercials i que, a més, siguin objecte de contractació independent al subministrament, com són, per exemple, els d'assegurament o reparació, encara que eventualment tinguin alguna connexió amb el subministrament afectat, pel que en aquest cas sí que caldria incorporar en la declaració model 347.
 • No s'han de declarar els autoconsums que no siguin operacions realitzades amb altres persones o entitats, és a dir, no es declaren els autoconsums interns.
 • Les quotes satisfetes a la Seguretat Social o els impostos (IAE, IBI) no s'han d'incloure en el model 347 per no tractar de lliuraments de béns i prestacions de serveis i, per això, no tenir la consideració d'operacions.
 • Els abonaments de despeses no són operacions relacionades amb el gestor o assessor intermediari, qui no haurà de incloure-les en la seva declaració. Els que sí que han de incloure-les són els proveïdors i clients finals identificats en la factura, en cas que superin la xifri corresponent.

Si vols que t'ajudem amb aquest model 347, posa't en contacte amb el nostre servei d'assessoria fiscal i comptable per a empreses.

Com es valoren les operacions

La quantia a declarar ha d'incloure l'import de les quotes d'IVA que, si escau, s'hagin repercutit i sense excloure les quantitats que puguin ser objecte de retenció (amb IVA i sense restar la retenció).

En les operacions amb inversió del subjecte passiu que s'hagin d'incloure en aquesta declaració, s'ha de consignar l'import de la contraprestació, IVA exclòs, tant per part del proveïdor com per part del client.

Cobraments en espècie. La declaració no distingeix entre cobraments en diners o en espècie, de manera que tots es tenen en compte, tot i que aquesta última forma de cobrament requereix la seva valoració a preus de mercat.

Quan hi hagi afectació parcial de béns o serveis adquirit, s'ha de tenir en compte el valor total adquirit, amb independència que part d'aquest valor pugui no quedar afecte a l'activitat per altres criteris tributaris.

L'import de les operacions es declararà pel valor anual net (vendes o adquisicions menys devolucions) sempre que l'esmentat net hagi superat la quantia de 3.005,06 euros en valor absolut (és a dir, ja sigui positiu o negatiu).

Les operacions que han de relacionar-se en la declaració anual d'operacions amb terceres persones s'han de fer constar en el període en què s'ha de realitzar l'anotació registral de la factura. Si la factura va quedar pendent de rebre al tancament de l'exercici i es va rebre i va comptabilitzar durant el posterior, s'inclourà en el model 347 corresponent a aquest exercici posterior.

Quines són les operacions que s'han d'identificar i consignar de manera separada

En el model 347 s'han de consignar de manera separada les següents operacions:

 • Arrendament de locals de negocis. ¿I els lloguers?
 • Operacions d'assegurances. Només han de identificar-les entitats asseguradores.
 • Prestacions de serveis realitzades per les agències de viatges, en la contractació dels intervinguin com mediadores en nom i per compte d'altri, sempre que compleixin determinats requisits.
 • Serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges prestats per l'agència de viatges directament al destinatari d'aquests serveis de transport.
 • Els cobraments per compte de tercers d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que realitzin aquestes funcions de cobrament .
 • Les quantitats en metàl·lic superiors a 6.000 euros rebudes de qualsevol de les persones o entitats consignades en la declaració.
 • Transmissions d'immobles subjectes a l'IVA.

Des del 1 de gener de 2014 (declaració de l'exercici 2014 a presentar al febrer de 2015) ha tres nous supòsits:

 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l'IVA.
 • Les operacions en què es produeix la inversió del subjecte passiu, d'acord amb l'article 84.Uno.2.º de la LIVA.
 • Les operacions que hagin resultat exemptes de l'IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners.

Sobre l'autor:

ines gros dig advocats barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin