En què consisteix la declaració model 390?

El model 390 és una declaració informativa (no és una autoliquidació), en la qual s'inclou totes les dades de les operacions declarats en les autoliquidacions corresponents a l'exercici. Per això s'anomena Resum Anual de l'IVA.

¿La seva presentació és obligatòria per a tots els contribuents?

En principi la seva presentació és obligatòria per a tots els contribuents que hagin presentat alguna autoliquidació de l'IVA durant l'exercici.

No obstant això, de forma excepcional, la norma exonera de l'obligació de presentació d'aquest model 390 en els següents supòsits:

 1. Els subjectes passius obligats a portar els llibres de registre d'IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària (Subministrament Immediat d'Informació) Que compleixin algun d'aquests requisits:
 • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA).
 • Grans Empreses (facturació a efectes d'IVA superior a 6.010.121,04 euros).
 • Grups d'IVA.
 • Subjectes passius que hagin optat per incloure en el SII.
 1. Els subjectes passius que compleixin els següents tres requisits:
 • Amb període de liquidació trimestral.
 • Tributin en territori comú.
 • Realitzen activitats en règim simplificat o, que l'activitat, consisteixi exclusivament en operacions d'arrendament de béns immobles urbans.

Sí estaran obligats a presentar la declaració aquests subjectes passius que hagin causat baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, abans de l'inici de l'últim trimestre de l'exercici.

Què han de fer aquests subjectes passius exonerats de la presentació?

Aquests subjectes passius vindran obligats a emplenar els apartats específics en l'autoliquidació de l'IVA del quart trimestre, incloent:

 • La descripció de totes activitats a què es refereix la declaració, diferenciant com a principal aquella amb un major volum d'operacions en l'exercici, juntament amb el codi d'activitat i l'epígraf de l'IAE de cadascuna d'elles.
 • El volum total d'operacions realitzades al llarg de l'exercici i, si s'escau, el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses administracions.

Quan s'ha de presentar el model 390?

El termini de presentació de la declaració informativa amb el model 390 corresponent a l'exercici 2017, venç el 30 de gener 2018 (trenta primers dies naturals del mes de gener següent a l'any a què es refereix la declaració).


Sobre l'autor:

cristina Gomez

Cristina Gómez

comptable

Linkedin