A continuació els fem una breu guia de tots els formularis oficials per declarar inversions exteriors.

Enllaç per descarregar els formularis (cal tenir el programa Aforix instal·lat): descarregar formularis

Model D-1A

INVERSIONS EXTERIORS EN SOCIETATS NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ.

Correspon presentar aquest model per efectuar les declaracions de les inversions estrangeres en empreses espanyoles que no cotitzen en borsa.

Termini de presentació: 1 mes des de la inversió.

S'ha d'emplenar també aquest model si la inversió estrangera té per objecte la participació en contractes de comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives o comunitats de béns i l'import acumulat de la inversió estrangera supera els 3.005.060,52 euros, o qualsevol que sigui el seu import si la inversió procedeix d'un paradís fiscal.

Ha obligació de presentar Declaració Prèvia (model DP) per a les inversions procedents de paradisos fiscals.

Model D-1B

LIQUIDACIÓ D'INVERSIÓ EXTERIOR EN SOCIETATS NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ.

Correspon presentar aquest model per efectuar les declaracions de la liquidació total o parcial d'inversions estrangeres en empreses espanyoles que no cotitzen en borsa.

Termini de presentació: 1 mes des de la liquidació de la inversió.

S'ha d'emplenar també aquest model en cas de la liquidació d'inversions estrangeres en comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives o comunitats de béns si l'import acumulat de la inversió estrangera supera els 3.005.060,52 euros, o qualsevol que sigui el seu import si la inversió procedia d'un paradís fiscal.

Si vol que l'ajudem amb algun d'aquests models, pot fer-ho a través del següent enllaç-} Vull contactar amb un assessor perquè m'ajudi a declarar inversions exteriors


Model D-2A

INVERSIONS ESTRANGERES A BÉNS IMMOBLES

Preceptiu per efectuar les declaracions de les inversions estrangeres en béns immobles situats a Espanya l'import acumulat superi els 3.005.060,52 euros, o qualsevol que sigui el seu import per a les inversions que procedeixin d'un paradís fiscal

Termini de presentació: 1 mes des de la inversió.

Ha obligació de presentar Declaració prèvia (model DP) per a les inversions procedents de paradisos fiscals.


Model D-2B

LIQUIDACIÓ D'INVERSIÓ ESTRANGERA A BÉNS IMMOBLES

Preceptiu per efectuar les declaracions al Registre d'Inversions de les liquidacions totals o parcials d'inversions estrangeres en béns immobles situats a Espanya l'import acumulat superi els 3.005.060,52 euros o, qualsevol que sigui el seu import, per a la liquidació d'inversions que procedeixin d'un paradís fiscal.

Termini de presentació: 1 mes des de la liquidació de la inversió.


Model D-4

MEMÒRIA ANUAL RELATIVA A DESARRROLLO DE LA INVERSIÓ EN SOCIETATS ESPANYOLES AMB PARTICIPACIÓ ESTRANGERA EN LA SEVA CAPITAL I SUCURSALS

Utilitzarem aquest model per a presentar davant del Registre d'Inversions la Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió estrangera en empreses espanyoles.

Termini de presentació: màxim 9 mesos des del tancament de l'exercici social. Si l'exercici social es tanca el 31 de desembre finalitza el termini per a la seva presentació el 30 de setembre.

Presentaran aquesta Memòria anual les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no resident sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital social.

Així mateix, presentaran aquesta Memòria anual les societats espanyoles dominants d'un grup, sigui quina sigui la seva xifra de capital social o fons propis quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital social.

Les sucursals a Espanya d'empreses estrangeres presentaran l'esmentada Memòria anual sigui quina sigui la xifra de capital social o fons propis.


Model D-5A

INVERSIÓ ESPANYOLA EN SOCIETATS ESTRANGERES NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions de les inversions espanyoles a l'exterior en societats que no cotitzen en borsa o Mercat Organitzat, sucursals i altres formes d'inversió.

Termini de presentació: 1 mes des de la inversió.

També hi ha obligació d'emplenar aquest model si la inversió a l'estranger té per objecte la constitució, formalització o participació en contractes de comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives i comunitats de béns i l'import acumulat de la inversió espanyola supera els 1.502.530, 26 euros, o qualsevol que sigui el seu import si la inversió té per destinació un paradís fiscal.

Ha obligació de presentar Declaració prèvia (model DP) per a les inversions que es destinin a un paradís fiscal.


Model D-5B

LIQUIDACIÓ D'INVERSIÓ ESPANYOLA EN SOCIETATS ESTRANGERES NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions de les liquidacions totals o parcials d'inversions espanyoles a l'exterior en societats que no cotitzen en borsa de valors o Mercat organitzat, sucursals i altres formes d'inversió.

Termini de presentació: 1 mes des de la liquidació de la inversió.

S'ha d'emplenar així mateix aquest model en cas de liquidació d'inversions a l'estranger en contractes de comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives i comunitats de béns, si l'import acumulat de la inversió espanyola supera els 1.502.530,26 euros, o qualsevol que sigui el seu import si la inversió va tenir per destí un paradís fiscal.


Model D-6

DECLARACIÓ DE TITULARS D'INVERSIÓ ESPANYOLA A L'EXTERIOR EN VALORS NEGOCIABLES

Correspon utilitzar-lo per efectuar les declaracions de les inversions espanyoles a l'exterior en empreses que cotitzen a la borsa quan els valors es dipositin a l'estranger o romanguin sota la custòdia del titular de la inversió.

Termini de presentació: durant el mes de gener per a la declaració de dipòsits a l'exterior (referida a 31 de desembre de l'any anterior).

Haurà d'efectuar una declaració de fluxos per cada inversió o liquidació que es realitzi en societats no residents a les que l'inversor tingui una participació de, com a mínim, el 10% del capital social o formi part del seu òrgan d'administració o quan la inversió superi els 1.502.530,26 Euros.

Termini de presentació: 1 mes des de l'operació.

Aquest model es pot utilitzar tant per a la declaració de fluxos com per a la declaració de dipòsits però mai es presentaran en un mateix model.


Model D-7A

INVERSIÓ ESPANYOLA EN BÉNS IMMOBLES

Preceptiu per efectuar les declaracions de les inversions espanyoles en béns immobles situats a l'estranger l'import acumulat superi els 1.502.530,26 Euros, o qualsevol que sigui el seu import per a les inversions en immobles situats en un dels paradisos fiscals.

Termini de presentació: 1 mes des de la inversió.

Obligació de presentar Declaració Prèvia (model DP) per a les inversions que es destinin a un paradís fiscal.


Model D-7B

DECLARACIÓ DE LIQUIDACIÓ D'INVERSIÓ ESPANYOLA EN BÉNS IMMOBLES

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions de les liquidacions, totals o parcials, d'inversions espanyoles en béns immobles situats a l'estranger l'import acumulat superi els 1.502.530,26 Euros, o qualsevol que sigui el seu import per a la liquidació d'inversions en béns immobles situats en un paradís fiscal.

Termini de presentació: 1 mes des de la inversió.


Model D-8

MEMÒRIA ANUAL RELATIVA A DESARRROLLO DE LA INVERSIÓ A L'EXTERIOR

Utilitzarem aquest model per presentar la Memòria Anual relativa al desenvolupament de la inversió espanyola en empreses estrangeres.

Termini de presentació: 9 primers mesos de cada any (finalitza 30 setembre).

Es presentarà aquesta Memòria anual per a les inversions realitzades per un resident a societats estrangeres el patrimoni net sigui superior a 1.502.530,27 Euros i la participació de l'inversor en el capital social de la companyia sigui igual o superior al 10%.

Així mateix es presentarà aquesta Memòria per a les inversions en societats estrangeres l'activitat sigui la tinença de participacions socials en el capital social d'altres societats, sigui quin sigui l'import de la inversió.

Els titulars de sucursals a l'estranger han de presentar la referida memòria anual qualsevol que sigui l'import de la inversió.


Model DP-1

DECLARACIÓ PRÈVIA D'INVERSIÓ ESTRANGERA PROCEDENT PARADISOS FISCALS EN SOCIETATS NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions prèvies davant el Registre d'inversions de les inversions estrangeres en empreses espanyoles que no cotitzin en borsa i que procedeixin d'un paradís fiscal i la participació estrangera en el capital de la societat espanyola sigui superior al 50% abans de realitzar la inversió o com a conseqüència de la mateixa.

Així mateix s'han de declarar amb aquest model la constitució, formalització o participació en contractes de comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives o comunitats de béns, qualsevol que sigui el seu import, si la inversió procedeix d'un paradís fiscal.

No hauran de presentar aquesta declaració prèvia les adquisicions d'inversions estrangeres a Espanya com a conseqüència de transmissions lucratives entre vius o mortis causa.

té una validesa de 6 mesos.


Model DP-2

DECLARACIÓ PRÈVIA D'INVERSIÓ ESTRANGERA PROCEDENT PARADISOS FISCALS EN BÉNS IMMOBLES

Preceptiu utilitzar aquest model per efectuar les declaracions prèvies de les inversions estrangeres en béns immobles situats a Espanya, Qualsevol que sigui la quantia, que procedeixin de paradís fiscal.

No hauran de presentar aquesta declaració prèvia les adquisicions per no residents d'immobles a Espanya com a conseqüència de transmissions lucratives entre vius o mortis causa.

Validesa de 6 mesos.


Model DP-3

DECLARACIÓ PRÈVIA D'INVERSIÓ ESPANYOLA A PARADISOS FISCALS EN SOCIETATS NO COTITZADES, SUCURSALS I ALTRES FORMES D'INVERSIÓ

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions prèvies de les inversions espanyoles a empreses estrangeres, que no cotitzen en borsa, sucursals i altres formes d'inversió, que es realitzin en un paradís fiscal, Quan la participació de l'inversor, abans o després de la inversió, sigui igual o superior al 10% del capital social o quan no s'assoleixi aquest percentatge l'inversor formi part, directament o indirectament, de l'òrgan d'administració.

Així mateix s'ha d'emplenar aquest model si la inversió a l'estranger té per objecte la constitució, formalització o participació en contractes de comptes en participació, agrupacions d'interès econòmic, fundacions, cooperatives i comunitats de béns amb destinació a paradisos fiscals, sigui quina sigui la quantia .

No hauran de presentar aquesta declaració prèvia les adquisicions d'inversions a l'estranger com a conseqüència de transmissions lucratives entre vius o mortis causa.

Validesa de 6 mesos.


Model DP-4

DECLARACIÓ PRÈVIA D'INVERSIÓ ESPANYOLA A PARADISOS FISCALS EN BÉNS IMMOBLES

Correspon utilitzar aquest model per efectuar les declaracions prèvies de les inversions espanyoles en béns immobles situats a l'estranger, Qualsevol que sigui el seu import, que es realitzin en un paradís fiscal.

No tindran obligació de presentar aquest model les adquisicions d'immobles a l'estranger com a conseqüència de transmissions lucratives entre vius o mortis causa.

Validesa de 6 mesos.

Si vol que l'ajudem amb algun d'aquests models, pot fer-ho a través del següent enllaç-} Vull contactar amb un assessor perquè m'ajudi a declarar inversions exteriors


dig advocats barcelona

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin