El proper 21 de juny entra en vigor la Llei 5 / 2015, que modifica la Llei de Propietat Horitzontal que afecta totes les comunitats de propietaris i que estava vigent a Catalunya des de l'any 2006.

Cal destacar entre els principals cambiosde de la llei de propietat horitzontal els següents:

 • S'estableix la responsabilitat real de cada element privatiu per les despeses ordinàries, extraordinàries i fons de reserva, deguts pels titulars d'aquest element, corresponents a la part vençuda de l'any en curs i als quatre anys anteriors.
 • La llei de propietat horitzontal roman el fons de reserva de el 5% de l'pressupost anual, si bé acumulant el saldo no disposat anualment, a el fons de reserva de l'any vinent que ha de cobrar-se íntegrament.
 • Pot acudir-se al procediment arbitral, per a qualsevol conflicte comunitari, si així ho estableixen els Estatuts.
 • Si es designa un Administrador professional, aquest serà el secretari i està obligat a conservar tota la documentació, fins i tot la comptable durant cinc anys.
 • Només poden convocar la Junta el president o el vicepresident, no el secretari, o una quarta part dels propietaris o una quarta part de les quotes de participació, indistintament.
 • Tots els acords a adoptar han de constar en l'ordre del dia. Queda exclosa la possibilitat de la destitució del president, secretari o administrador si no consta en l'ordre del dia.
 • La Junta General es reuneix en única convocatòria qualsevol que sigui el quòrum d'assistents i / o representats.
 • Es permet la celebració de les juntes per videoconferència o altres mitjans telemàtics si ho estableixen els Estatuts o ho acorda la junta de propietaris.
 • Segons la de la llei de propietat horitzontal el vot dels que s'abstinguin i el corresponent als elements privatius de benefici comú es computen favorables a el vot de la majoria.

 • Els acords que modifiquin la quota de participació, els que privin a qualsevol propietari de les seves facultats d'ús i gaudi d'elements comuns i els que determinin l'extinció del règim de propietat horitzontal, requereixen el consentiment exprés dels propietaris afectats.
 • Es requereix la unanimitat per modificar les quotes de participació, desvincular un annex, vincular l'ús exclusiu d'elements comuns a un o diversos elements privatius, cedir gratuïtament l'ús d'elements comuns, constituir un dret de sobreelevació, sub edificació i edificació sobre el immoble , extingir el règim de propietat horitzontal, sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió, si els estatuts no ho prohibeixen. Es presumeix la unanimitat si cap propietari no assistent no ha enviat escrit en el termini d'un mes oposant-se.
 • Es requereix el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris que representin les quatre cinquenes parts de les quotes de participació per modificar el títol de constitució i els Estatuts, adoptar acords relatius a innovacions físiques si afecten l'estructura o la configuració exterior excepte si es refereixen a l'habitabilitat, accessibilitat o seguretat de l'immoble, desafectar un element comú, constituir, vendre, gravar i dividir un element privatiu de benefici comú, acordar quotes especials de despeses o un increment en la participació en les despeses comunes, acordar l'extinció voluntària del règim de propietat horitzontal per parcel·les, la cessió onerosa de l'ús i arrendament d'elements comuns per un termini superior a 15 anys. Es presumeix aquesta majoria qualificada, si, havent-se acordat per majoria simple dels assistents, no hi ha oposició dels propietaris absents en el termini d'un mes.
 • Tots els altres acords s'adopten per majoria simple dels propietaris participants en la reunió que representin la majoria simple dels seus quotes de participació. Els que no han participat en la votació poden oposar-se a l'acord mitjançant escrit en el termini d'un mes. Si no efectuen l'oposició, es considera que s'adhereixen a l'acord.
 • L'Acta de la reunió s'ha de redactar en el termini de cinc dies i enviar als propietaris en el termini de 10 dies. Transcorregut el termini d'un mes per conèixer si ha existit oposició dels no assistents, s'enviarà un annex a l'Acta indicant si els acords han resultat o no efectius.
 • Caduca a l'any l'acció d'impugnació judicial dels acords contraris a la llei, el títol de constitució o els estatuts, o si suposen un abús de dret. Caduca als tres mesos l'acció d'impugnació contra els acords contraris als interessos de la comunitat o són greument perjudicials per a algun dels propietaris. Estan legitimats per a la impugnació els propietaris que van votar en contra, els absents que es van oposar i aquells que van ser privats il·legítima ment del vot.
 • Correspon al venedor comunicar a la Secretaria de la Comunitat que s'ha produït la venda de l'immoble del qual era titular; fins que no ho faci respon solidàriament dels deutes davant la Comunitat.
 • Es permet la instal·lació d'un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, previ avís a la Comunitat 30 dies abans.
 • Caduca als quatre anys la facultat de la Comunitat per a exigir la reposició a l'estat originari dels elements comuns alterats sense el seu consentiment.

Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin