Arriben diverses modificacions en l'IRPF:

Novetats a la tributació de rendiments del capital mobiliari i alteracions patrimonials d'acord amb la redacció actual del Projecte de Reforma Tributària, a partir del proper 1 de gener comencessin a tributar alguns conceptes que fins ara no tributaven havent-hi diverses modificacions en l'IRPF.

1. Distribució de la prima d'emissió:

Comencen a tributar, en concepte de rendiments del capital mobiliari, els supòsits de distribució de la prima d'emissió corresponent a valors no admesos a negociació.

2. Reducció de capital amb devolució d'aportacions:

En la mateixa línia, passa a tributar la reducció de capital la finalitat sigui la devolució d'aportacions i no procedeixi de beneficis no distribuïts, corresponents a valors no admesos a cotització.

Exemple:

Suposant com a únic rendiment del capital mobiliari una distribució de prima d'emissió (o una reducció de capital amb devolució d'aportacions) per import de 30.000 euros, la tributació, en funció de la normativa a aplicar, seria:

  • Amb la normativa vigent fins 31 / 12 / 2014, aquesta distribució no tributària, en la mesura que la distribució de la mateixa no superés el valor d'adquisició de les accions o participacions (produint-se un ajornament de la tributació fins produir-se la transmissió de les accions o participacions).

Normativa aplicable a partir de l'01 / 01 / 2015 (a l'espera que es prolonguin els tipus impositius incrementats per als rendiments del capital mobiliari)

  • Fins 6.000 € - 21% 1.260 €
  • A partir d'6.000 € i fins 24.000 € - 25% 4.500 €
  • A partir d'24.000 € - 27% 1.620 €
  • Tributació total 7.380 €

En ambdós casos la Llei preveu unes limitacions en la tributació en funció del valor d'adquisició i el valor de l'últim balanç tancat de les accions o participacions sobre les quals es distribueix la prima o sobre les que es redueix el capital.

3. Transmissió de drets de subscripció

També passa a tributar, com a guany patrimonial, l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents de valors admesos a negociació. aquesta guany patrimonial estarà, a més, subjecta a retenció pel pagador.


Sobre l'autor:

Francisco Soto Dig advocats

Francisco J. Soto

DiG Advocats

Linkedin