A partir del dia 2 d'octubre de 2016, la Direcció General de Trànsit deixarà de manar les seves notificacions amb multes de trànsit destinades a empreses en format paper, passant a comunicar-se en format electrònic, per tal de modernitzar els sistemes de notificació actuals.

De la mateixa manera que en el seu dia l'Agència Estatal de l'Administració Tributària va obligar a les societats a donar-se d'alta en l'adreça electrònica habilitada (DEH) per rebre les seves notificacions

Ara la Direcció General de Trànsit obliga a donar-se de alt a l'adreça electrònica viària (DEV), a qualsevol persona jurídica (societat / empresa) que sigui titular, arrendador o arrendatari d'un vehicle abans del proper 2 d'octubre.

Amb aquest sistema, existent des 25 de novembre de 2010, es proporciona una bústia electrònica des d'on es podran visualitzar i descarregar totes les notificacions (sancions i altres).

El sistema comunica la recepció de noves notificacions a l'adreça de correu electrònic que s'indiqui o, en cas de preferir-, mitjançant un missatge de text a un número de telèfon mòbil.

La tramitació de l'alta en l'adreça electrònica viària és senzilla. Només necessita accedir al següent enllaç amb el certificat digital vigent de la companyia i indicar les dades que es demanen.

Juntament amb aquestes notificacions, pròximament la Direcció General de Trànsit té previst informar sobre aspectes d'interès del conductor o titular del vehicle com, per exemple, avisar de la de caducitat del permís de conduir, els punts actuals del conductor o del tràmit de la Inspecció tècnica de Vehicles, entre d'altres.

És important tenir en compte que un cop rebuda la notificació de les multes de trànsit, aquesta canviarà el seu estat a "Llegida, Rebutja o Caducada". Es comptarà amb un termini de 20 dies naturals per poder actuar sobre l'esmentada notificació.

Finalment, una de les grans dubtes que poden sorgir a les empreses és la possible duplicitat de notificacions, si ja s'està donat d'alta en l'adreça electrònica habilitada, ja que aquesta proporciona una bústia electrònica per a tràmits en relació a diferents administracions, com la Direcció General de Trànsit, entre d'altres organismes. A causa de la nova creació de l'adreça electrònica viària, si ja està registrat a la DEH es deshabilitarían les notificacions pertinents a l'esmentat organisme perquè només es notifiquin les multes de trànsit a través de la nova DEV.


Sobre l'autor:

ismael cano serra

Ismael Cano Serra

DiG Advocats

Linkedin