Nova normativa civil a Catalunya: En data 22 de Febrer el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Llei 3 / 2017, de 15 de Febrero, Aprovada pel Parlament català, que estructura el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, encara que no es regulen en l'esmentada Llei, les fonts no contractuals de les obligacions, sinó tan sols les contractuals en el seu Títol II.

Les seves disposicions s'adapten als criteris de la societat actual i recullen els nous enfocaments tant de la jurisprudència com de les diferents directives europees, recopila i modifica i actualitza, en el pertinent, gran part de les diferents lleis i normes especials que s'havien promulgat al llarg d'aquests anys en el territori català, i substitueix, encara que no deroga expressament, al Text Refós de la Compilació del dret civil de Catalunya.

La nova normativa civil a Catalunya, recull en el seu Títol II els principals tipus contractuals com ara:

  • El contracte de compravenda , Amb especial esment als contractes de consum ia la compravenda d'immobles.
  • El contracte de permuta.
  • Contractes sobre activitat aliena, com ara el mandat o la gestió d'assumptes aliens sense mandat exprés.
  • Contractes sobre objecte aliè, entre els quals s'inclouen com a contractes de conreu, els arrendaments rústics, la parceria i la masoveria.
  • Contractes aleatoris, com ara l'violar o el contracte d'aliments.
  • Contractes de cooperació en l'explotació ramadera i concretament el contracte d'integració.
  • Contractes de finançament i de garantia en concret la regulació dels censos.

A la nova normativa civil a Catalunya s'aprova també la part final d'aquest Llibre Sisè amb diferents disposicions addicionals, transitòries i derogatòries de diferents Lleis promulgades en els anys anteriors. I en les disposicions finals es modifiquen diversos articles dels Llibres Primer a Cinquè del Codi Civil de Catalunya

La Llei a què ens referim entrarà en vigor el dia 1 de gener de l'any 2018, excepte tres disposicions que han entrat en vigor a partir del dia 1 de març d'enguany. Són les següents:

  1. En la declaració judicial de la capacitat d'una persona, l'autoritat judicial ha de pronunciar-se expressament sobre la seva capacitat per exercir el dret de sufragi.
  2. A la delació i interpel·lació al cridat a acceptar o repudiar l'herència, s'estableix que la sol·licitud de requeriment per les persones interessades es vaig efectuar al notari i no al jutge, i regula els requisits d'aquest requeriment.
  3. S'estén a tots els censos, qualsevol que sigui la data de constitució, les disposicions relatives a la seva extinció.

Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin