Normativa de facturacion:

S'aprova el REAL DECRET 1619 / 2012, De 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regula la normativa de facturació.

Amb efectes des de l'1-1-2013, s'han aprovat una sèrie de modificacions relatives a la normativa de facturacion:

 1. S'ha modificat el termini aplicable per a l'expedició de factures en les operacions efectuades per altres empresaris o professionals. Com passa actualment, les factures hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l'operació. No obstant això, es modifica el termini per al supòsit en què el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional que actuï com a tal (fins i tot per al cas de les factures recapitulatives) i en aquest cas s'han d'expedir abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'IVA corresponent.
 2. simplificació del procediment per a l'expedició de factura pel destinatari o un tercer:
 3. Hi ha d'haver un acord previ pel qual l'empresari o professional que realitzi les operacions autoritzi al destinatari l'expedició de les factures, però ja no s'exigeix ​​que l'acord estigui documentat per escrit.
 4. Les parts han de determinar el procediment d'acceptació per part de l'empresari o professional que hagi realitzat l'operació.
 5. Es manté l'obligació per al destinatari de remetre una còpia a l'empresari o professional que va realitzar l'operació, però s'elimina l'obligació de fer-ho en un termini determinat; també s'elimina la referència a la forma en què s'ha de trametre la còpia, així com al termini d'acceptació de la còpia per part de l'empresari.

S'estableix un sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa o ordinària i la factura simplificada, que ve a substituir els denominats tiquets.

L'obligat a l'expedició de factures pot optar per l'expedició de la factura simplificada i còpia d'aquesta en qualsevol dels següents supòsits:

 1. a) Quan el seu import no excedeixi de 400 euros, IVA inclòs.
 2. b) Quan s'hagi d'expedir una factura rectificativa.
 3. c) Sense perjudici del que s'ha exposat en les lletres anteriors, els empresaris o professionals poden expedir factura simplificada i còpia, quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs, en tots els supòsits en què anteriorment es expedia tiquet, llevat del supòsit relatiu a les operacions autoritzades per l'AEAT.

Per tal de simplificar el contingut de la factura completa a la normativa de facturacion:

 1. a) S'elimina l'obligatorietat de consignar el domicili quan el destinatari de les operacions sigui una persona física que no actuï com a empresari o professional.
 2. b) S'elimina l'exigència en les còpies de les factures de la indicació de la seva condició de còpies.
 3. c) S'elimina la referència a les operacions no subjectes ia les operacions triangulars.
 4. d) Es determinen una sèrie de mencions que s'han d'incloure en les factures:
 • Aquelles en què sigui l'adquirent o destinatari del lliurament o prestació qui expedeixi la factura en lloc del proveïdor o prestador: menció "facturació pel destinatari";
 • Operacions en les quals el subjecte passiu és l'adquirent o el destinatari de l'operació: menció «inversió del subjecte passiu»;
 • En el règim especial de les agències de viatges: menció «règim especial de les agències de viatges»;
 • En el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció: menció «règim especial dels béns usats», «règim especial dels objectes d'art» o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció»
 1. En les factures simplificades s'han d'incloure, a més de les mencions que s'exigia per als tiquets:
 2. Data de la seva expedició.
 3. Data en què s'hagin efectuat les operacions que es documenten o en què, si escau, s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que es tracti d'una data diferent de la d'expedició de la factura.
 4. Identificació del tipus de béns lliurats o de serveis prestats.
 5. S'atribueix caràcter opcional a l'expressió «IVA inclòs».
 6. Quan una mateixa factura comprengui operacions subjectes a diferents tipus impositius de l'IVA haurà d'especificar per separat la part de base imposable corresponent a cada operació.
 7. En cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.
 8. Quan el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional i així ho exigeixi, o també en el supòsit en què el destinatari de l'operació no sigui un empresari o professional i així ho exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària, el expedidor de la factura simplificada haurà de fer constar, a més, les següents dades:

NIF atribuït per l'Administració tributària espanyola o, si s'escau, per la d'un altre Estat membre de la UE, així com el domicili del destinatari de les operacions; la quota tributària que es repercuteixi, que s'ha de consignar per separat.

Les factures podran expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, Que permeti garantir a l'obligat a la seva expedició, des de la seva data d'expedició i durant tot el període de conservació:

 • L'autenticitat del seu origen: garantirà la identitat de l'obligat a la seva expedició i l'emissor de la factura;
 • La integritat del seu contingut: garantirà que el mateix no ha estat modificat;
 • La seva llegibilitat.

Es defineix la factura electrònica com aquella que hagi estat expedida i rebuda en format electrònic. Es condiciona l'expedició de la factura electrònica a què el seu destinatari hagi donat el seu consentiment, però ja no s'exigeix, com fins ara, el consentiment exprés.

L'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura electrònica es justificarà, en particular, mitjançant alguna de les següents formes:

 • Signatura electrònica avançada;
 • Un intercanvi electrònic de dades (EDI):
 • Altres mitjans que els interessats hagin comunicat a l'AEAT amb caràcter previ a la seva utilització i hagin estat validats per la mateixa.

Es modifiquen els requisits de les factures rectificatives en la normativa de facturacion:

 • No s'exigeix ​​la constància en el document de la seva condició de document rectificatiu i la descripció de la causa que motiva la rectificació. Ha de complir els requisits ordinaris i constar, a més, les dades identificatives de la factura rectificada.
 • Quan l'expedidor de la factura simplificada va haver de consignar per separat la quota tributària repercutida, si posteriorment s'expedeix una factura rectificativa aquesta expressarà la rectificació efectuada, bé indicant directament l'import de la rectificació, bé tal com queden després de la rectificació efectuada, assenyalant igualment en aquest cas l'import de la rectificació.

Novetats respecte a les regles de conservació de les factures en la normativa de facturacion:

 • En relació a les importacions, fins ara s'exigia la conservació dels documents acreditatius del pagament de l'Impost a la importació. Des del 1-1-2013, s'exigeix ​​el document en què consti la liquidació practicada per l'Administració o, si es tracta d'operacions assimilades a les importacions, l'autoliquidació en la qual es consigni l'impost meritat en ocasió de la seva realització.
 • S'amplia a les factures rebudes l'obligació de conservació dels qui, sense tenir la condició d'empresaris o professionals, siguin subjectes passius de l'IVA.
 • Hi ha obligació de conservar els documents, en paper o format electrònic, per qualsevol mitjà que permeti garantir a l'obligat a la seva conservació l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat.

Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin