El passat mes de juliol de 2018 la Llei de pressupostos generals de l'Estat va modificar la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques preveient una nova deducció en l'IRPF per maternitat de fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagi satisfet despeses per la custòdia d'un fill menor de tres anys en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

A efectes pràctics aquesta nova deducció en l'IRPF, Consisteix en que les dones amb fills menors de tres anys, amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i per la qual estiguin donades d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social.

És a dir, podran reduir l'import a pagar en la seva declaració de la renda fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en els centres esmentats anteriorment.

En l'any en què el fill menor compleix els tres anys, es podrà aplicar la deducció respecte de les despeses que s'hagin incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat, fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.

Per a l'aplicació d'aquest increment de la deducció de maternitat, els obligats a subministrar la informació, relativa als menors i les despeses que donin dret a l'aplicació de l'increment, seran els centres en els quals els menors hagin romàs cures. És a dir, les llars d'infants.

El passat 21 de desembre es va aprovar la declaració informativa (model 233) Per la qual les escoles bressol i centres d'educació infantil autoritzats han de comunicar a l'Administració Tributària les despeses incorregudes per mares amb dret a la deducció.

El termini de presentació del model 233 serà el mes de gener de cada any tot i que, excepcionalment, per al 2019 el termini de presentació serà el comprès entre el 1 de gener i el 15 de febrer.


Sobre l'autor:

Francisco Soto de Dig advocats

Francisco Soto

economista

Linkedin