S'incorporen diverses directives comunitàries en l' IVA intracomunitari:

Amb efectes 1 de gener de 2010 s'incorporen diverses directives comunitàries que unifiquen per a tots els Estats membres els criteris de localització de les prestacions de serveis, el que permet determinar la subjecció o no a l'Impost sobre el Valor Afegit dels serveis prestats a entitats No Residents en el territori d'aplicació de l'Impost (Península i Balears) sobre el IVA intracomunitari.

En destaquem tres aspectes d'especial repercussió:

 1. Modificació en relació als serveis prestats "per" o "per part de" entitats no residents a Espanya.
 2. Registre operadors intracomunitaris (vies): prestadors o receptors de serveis.
 3. Règim especial devolució de les quotes d'IVA suportades en un altre estat membre.

MODIFICACIÓ EN RELACIÓ ALS SERVEIS PRESTATS "PER A" O "PER PART DE" ENTITATS NO RESIDENTS A ESPANYA.

A continuació els exposem de forma molt esquemàtica i sintetitzada les principals modificacions que regeixen en el nostre ordenament, amb efectes 1 de Gener de 2010, en relació a les normes de Localització de les Prestacions de Serveis transfronterers.

A) Quan el destinatari sigui un empresari o professional:

Regla general:

Els serveis es localitzaran en seu del destinatari.

Per això el prestador del servei no haurà de repercutir IVA i serà el client, destinatari del mateix, qui s'aplicarà la autorrepercusión de l'impost (llevat que hi hagi una regla especial), amb independència d'on es trobi establert el prestador i del lloc des d'on es presti .

Fins 31-12-2009 aquesta norma, ara general, s'aplicava únicament per a uns determinats serveis: assessoria, management, publicitat, ...

A partir d'1-1-2010 es generalitza la inversió del subjecte passiu.

Finalitat del canvi: la simplificació normes de localització de serveis.

Exemple 1. Una empresa francesa presta serveis a una empresa espanyola: subjecció a l'IVA espanyol. L'empresa francesa no repercutirà IVA i serà l'empresa espanyola (destinatària del servei) la qual haurà de procedir a l'expedició de l'autofactura preceptiva.

Exemple 2. Una empresa o professional espanyol presta serveis a una empresa francesa: el prestador dels serveis d'expedir la factura sense repercutir l'IVA i serà el destinatari francès el qual haurà de procedir a expedir la corresponent autofactura.

? En conseqüència, s'estableix la subjecció a l'impost espanyol quan el destinatari sigui un empresari o professional, que actuï com a tal, i radiqui en el citat territori la seu de la seva activitat econòmica amb independència d'on es trobi establert el prestador dels serveis i del lloc des del qual els presti.

Regles especials:

 • Serveis relacionats amb béns immobles: el servei s'entendrà localitzat en l'Estat on es trobi situat l'immoble.

Aquest tractament és idèntic al que regia fins 31-12-09, però a partir d'ara s'estén també als serveis d'Hotels, apartaments i altres.

 • Hi ha una altra sèrie de serveis que també estan subjectes a unes regles especials.

Entre d'altres: serveis de transports; serveis relacionats amb manifestacions artístiques, culturals, esportives, científiques, educatives, ... com les fires o exposicions de caràcter comercial; serveis prestats per via electrònica; serveis de restaurant i càtering; serveis de mediació en nom i per compte aliè; serveis de telecomunicacions, ...

B) Quan el destinatari no sigui un empresari o professional:

Regla general:

S'estableix la subjecció a l'impost espanyol quan el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, sempre que els serveis es prestin per un empresari o professional i la seu de la seva activitat econòmica es trobi a la Península i Balears.

Exemple: La prestació d'un servei d'advocacia per un advocat espanyol a un particular resident a Itàlia, es troba subjecta a IVA a Espanya.

Regla especial:

Quan el destinatari dels serveis no sigui un empresari o professional actuant com a tal i tingui el seu domicili o residència habitual fora de la comunitat, no es subjectarà a l'IVA espanyol la prestació de determinats serveis, entre els quals es troben els de cessió de llicències o patents; els de publicitat; els d'assessorament, auditoria, enginyeria, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals, ...

Exemple: La prestació d'un servei d'advocacia per un advocat espanyol a un particular resident a Xile, no es troba subjecta a IVA.

Excepció a la regla especial: Que el particular sigui resident a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries, llevat que es tracti de serveis prestats per via electrònica o de telecomunicacions.


 1. REGISTRE OPERADORS INTRACOMUNITARIS (ROI): PRESTADORS O RECEPTORS DE SERVEIS.

S'introdueixen, amb efectes 1 de gener de 2010, dos nous supòsits en què els contribuents estaran obligats a donar-se d'alta en el Registre d'operadors intracomunitaris (o VIES: Vat Information Exchange System) mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal (mod . 036):

- Empresaris o professionals que siguin destinataris de serveis prestats per empresaris o professionals no establerts en el territori espanyol respecte dels quals siguin subjectes passius per aplicació de les regles d'inversió del subjecte passiu.

- Els empresaris o professionals que prestin serveis que, d'acord amb les regles de localització, s'entenguin realitzats en el territori d'un altre estat membre, quan el subjecte passiu de l'IVA sigui el destinatari dels mateixos en virtut d'aplicació de les regles d'inversió del subjecte passiu.


 1. RÈGIM ESPECIAL DEVOLUCIÓ DE LES QUOTES D'IVA SUPORTADES EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE

S'introdueix un règim especial que facilita als empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'IVA (l'Espanya peninsular i Illes Balears) la sol·licitud i tramitació de la devolució de les quotes suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades en altres estats membres de la comunitat. Es realitzarà mitjançant la presentació per via telemàtica d'una sol·licitud, a través dels models disposats a la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


IVA INTRACOMUNITARI SERVEI: EXEMPLES PRÀCTICS REGLA GENERAL:

IVA intracomunitari Exemple 1:

Serveis de reparació de maquinària que s'utilitza a Espanya. Una empresa francesa ven una maquinària a una empresa espanyola. Durant el període de vigència de la garantia la màquina s'espatlla i l'empresa espanyola que ho arregla expedeix la factura a l'empresa francesa ja que és aquesta la que s'ha de fer càrrec del pagament de la mateixa per assumir la garantia de la maquinària.

Fins 2009:

 • El taller espanyol expedia factura amb IVA espanyol.
 • L'empresa francesa assumia l'impacte financer de l'IVA (pel temps que transcorre fins a la devolució prèviament sol·licitada).
 • Des 2010:
 • El taller espanyol haurà d'expedir la factura NO SUBJECTE a IVA espanyol.
 • L'empresa francesa haurà de procedir a la inversió del subjecte passiu, de manera que s'elimina l'anterior impacte financer que la repercussió de l'IVA espanyol li comportava.

IVA intracomunitari Exemple 2:

Una empresa espanyola realitza uns treballs de maquila per a una empresa americana per a l'elaboració d'un producte el qual, un cop realitzat, l'empresa americana el comercialitzarà en territori espanyol.

Fins 2009: L'empresa espanyola havia de repercutir IVA espanyol.

Des 2010: La prestació d'aquest servei no està subjecte a IVA espanyol. S'haurà d'atendre al caràcter del destinatari i on està establert.

IVA intracomunitari Exemple 3:

Una empresa americana s'encarrega serveis de transport intracomunitari de béns a una empresa espanyola que presta els serveis d'operador logístic, perquè transport uns determinats béns d'Espanya al Regne Unit.

Fins 2009: L'empresa espanyola havia de repercutir IVA espanyol, per aplicació de la norma de "lloc inici transport", pel transport intracomunitari de béns (d'Espanya a UK).

Des 2010: El servei no està subjecte a IVA.

IVA intracomunitari Exemple 4:

Servei de transport intracomunitari de béns que són transportats d'UK a Espanya, prestat per una empresa resident a Anglaterra (UK) a una empresa espanyola.

Fins 2009: Servei de transport en territori anglès estava subjecte a l'IVA vigent a Anglaterra, el que implicava la sol·licitud de devolució amb el corresponent impacte financer.

Des 2010: La prestació del servei es localitza a Espanya, de manera que l'empresa espanyola ha de procedir a la corresponent inversió del subjecte passiu.

IVA intracomunitari Exemple 5:

Servei d'organització de fires i exposicions a Espanya prestat per exemple a una societat italiana.

Fins 2009: L'empresa espanyola organitzadora de la fira repercutia IVA espanyol. Impacte financer devolució.

Des 2011: Regla General: aquest tipus de serveis s'entenen realitzats en seu del destinatari

Els accessos a l'esdeveniment s'entendran realitzats en el lloc on es realitzi l'esdeveniment.

Serveis accessoris: muntatge, desmuntatge, decoració ... dels estand: es consideraran serveis relacionats amb béns immobles situats a Espanya.


IVA SERVEIS INTRACOMUNITARIS: EXEMPLES PRÀCTICS EXCEPCIONS: REGLA D'EXPLOTACION I ÚS EFECTIU

IVA intracomunitari Exemple 6:

Societat Suïssa amb NIF francès contracta els serveis d'agent comercial per a la comercialització dels seus productes a Espanya a un professional o empresa espanyola.

Fins 2009: Els serveis de l'agent comercial no estaven subjectes a IVA.

Des 2010: S'haurà d'analitzar si la societat suïssa realitzarà actuacions a Espanya. Si realment és així l'agent comercial haurà de repercutir l'IVA, per la regla d'Ús i explotació efectiva.

Veure si el destinatari del servei és realment el destinatari final o serà un altre tercer el que realitzi l'activitat a Espanya.

IVA intracomunitari Exemple 7:

Prestació de serveis d'assessoria i consultoria realitzats per una empresa espanyola a una societat Holding francesa.

Problema: És la societat holding francesa subjecte passiu d'IVA? ja que depèn de les actuacions que realitzi:

 • Si presta serveis: sí que és empresari.
 • Si és una societat de mera tinença de béns: no és empresari.

Fins 2009: La consultora espanyola havia de repercutir IVA espanyol perquè l'holding no està actuant com a empresari. Es pot tractar de la prestació de serveis per adquirir unes accions d'una societat espanyola.

Cal recordar que la regla general s'aplicava sempre que el destinatari del servei fos un empresari o professional o actués com a tal.

En aquest cas, el prestador dels serveis havia de esbrinar en quina qualitat estava actuant aquesta societat Holding, per veure si havia de repercutir IVA o no.

Des 2010: Aplicació de la Regla General de localització de la prestació de servei en seu del destinatari, de manera que la Societat consultora espanyola no haurà de repercutir l'IVA a la societat Holding.

Es reputen empresaris o professionals:

 • Els que realitzin simultàniament activitats subjectes a IVA i activitats no subjectes.
 • Tota persona jurídica amb NIF / IVA serà empresari a Tots els efectes: Registre VIES.

Ara s'evita haver d'analitzar en quina qualitat actua el destinatari, si per una activitat subjecta o per una activitat no subjecta.

IVA intracomunitari Exemple 8:

Una societat espanyola presta serveis informàtics a una societat alemanya que compta amb una sucursal a Madrid.

Qui és el destinatari dels serveis ?:

 • Si ho és la matriu alemanya: l'operació no es troba subjecta a IVA
 • Si ho és la sucursal espanyola: l'operació si es troba subjecta a IVA.

En aquests supòsits s'haurà de seguir:

* Uns criteris jurídics: veure contingut del contracte, veure qui subscriu el contracte.

Pot no existir contracte o que la matriu alemanya negociï i ferma però que el destinatari del servei sigui la sucursal espanyola

* Uns criteris econòmics: qui fa servir o explota el servei. Capacitat per rebre-ho i qui té la necessitat del seu ús, si la matriu o la sucursal.

I si realment el servei el faran servir les dues entitats? Sembla que el sistema pot resultar complicat

Exemple 9:

Despatx espanyol presta assessorament a una entitat italiana que disposa de NIF espanyol, perquè realitza adquisicions i / o lliuraments a Espanya.

En aquest cas, la societat italiana no disposa de seu d'activitat econòmica, ni establiment permanent a Espanya, de manera que el destinatari és la societat italiana, ja que a Espanya únicament disposa d'un NIF.

Exemple 10:

Una empresa sueca presta serveis de publicitat a una empresa espanyola. L'empresa sueca disposa d'una oficina a Espanya.

Qui presta el servei la matriu o la sucursal?

Fins 2009: L'empresa No resident es considera establerta a Espanya a efectes d'IVA quan disposi en aquest territori d'un EP encara que no hagués intervingut en el servei.

Des 2010: S'ha de determinar qui ens ha prestat el servei:

 • Si el presta la societat sueca: entra en joc normes del domicili del destinatari: Inversió subjecte passiu.
 • Si realment la sucursal ha intervingut en la prestació del servei, l'operació es subjecta a IVA.

Aquest últim exemple té la finalitat d'exposar alguns dels problemes que hi ha amb la nova normativa de l'IVA, ja que de trobar-nos en un cas similar, veurem qui ens factura, si la societat sueca o l'oficina i no investigarem més.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin