sobre les novetats fiscals 2005 el Govern de l'Estat ha optat per remetre a les Corts per a la seva aprovació únicament la Llei de Pressupostos reservant a altres projectes legislatius posteriors les reformes que fins a l'any anterior s'introduïen en la Llei de Mesures fiscals, administratives i d'ordre social.

En l'àmbit fiscal la Llei de Pressupostos per a l'any 2005 no recull novetats substancials respecte d'anys anteriors, tot i que sí cal destacar la millora en el tractament fiscal de les anomenades societats de reduïda dimensió. Finalment, es mantenen les compensacions fiscals a l'arrendament ia l'adquisició d'habitatges formalitzats amb anterioritat al 24 d'abril de 1.998 i al 4 de maig de 1.998, respectivament.

A continuació es recullen les novetats fiscals 2005 més significatives recollides en la Llei de Pressupostos de l'any 2005:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • S'aproven els coeficients d'actualització del valor d'adquisició per a les transmissions de béns immobles no afectes a activitats econòmiques que es realitzin durant l'any 2005.
 • S'aprova l'escala general i autonòmica de l'Impost amb vigència exclusiva per a l'exercici 2005.

Impost sobre Societats

 • S'aproven els coeficients de correcció monetària aplicables en la transmissió elements patrimonials realitzats durant l'any 2005.
 • En relació a les entitats de reduïda dimensió:
 • Els incentius fiscals establerts per a aquest tipus d'entitats s'aplicaran sempre que l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu anterior sigui inferior a 8 milions d'euros.
 • S'amplia el límit de la quantia de l'inversió que pot beneficiar-se del règim de llibertat d'amortització per a les inversions amb creació d'ocupació, a l'import que resulti de multiplicar la xifra de 120.000 euros per l'increment de la plantilla calculat amb dos decimals.
 • L'immobilitzat material nou i immaterial es pot amortitzar, a efectes fiscals, al percentatge que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització.

En relació al tipus de gravamen.

 • Per la part de la base imposable compresa entre 0 i 120.202,41 Euros, al tipus del 30 per cent.
 • Per la part de base imposable restant, al tipus del 35 per cent.

Interès legal del diner i de demora.

 • L'interès legal dels diners queda establert en el 4 per 100 fins al 31 de desembre de 2005.
 • Durant el mateix període, l'interès de demora serà del 5 per 100.

En altres apartats d'aquest butlletí es comenten les novetats legislatives específiques d'algunes comunitats autònomes. Si vols conèixer la informació corresponent a alguna comunitat que no es trobi entre elles, si us plau no dubti en sol·licitar-.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin