Novetats irpf 2013 consells imprescindibles per fer la declaració de la renda de l'any passat:

Per a la declaració corresponent a l'any 2013 (novetats irpf 2013) Cal tenir en compte que actualment els guanys i pèrdues patrimonials de l'exercici es classifiquen en:

  1. Aquelles que es produeixen per transmissions d'elements patrimonials adquirits amb un any o menys d'antelació a la data de la transmissió.
  2. Aquelles que es produeixen per transmissions d'elements patrimonials adquirits amb més d'un any d'antelació a la data de la transmissió.

La novetat d'aquest any rau en les primeres, que es van a integrar a la Base General de l'impost, és a dir, amb la resta de rendiments de l'any (treball, activitats econòmiques, imputacions immobiliàries, etc ...). Tot i això, no van a gaudir del règim d'integració i compensació d'aquestes rendes sinó que, en cas que es produeixi un saldo negatiu (pèrdua) procedent d'aquestes transmissions, només les podrem compensar amb el 10% dels altres rendiments nets normals d'any. L'excés quedarà pendent de compensar en els 4 exercicis següents.

És important deixar rastre dels saldos negatius pendents de compensar d'un any a un altre, ja que el programa PADRE no els arrossega automàticament.

recordatori

Tots aquells contribuents que van presentar la Declaració Tributària Especial al novembre de 2012 i que estiguin percebent rendiments com a conseqüència de la tinença de béns i drets situats a l'estranger, han de recordar l'obligatorietat d'incloure'ls en la seva declaració. Aquest any ja ho ha recordat l'Agència Tributària mitjançant un text inclòs en l'esborrany de les dades fiscals.

Quan aquests rendiments procedeixen de determinats valors (accions, obligacions, bons, etc.,) en el certificat anual que emet l'entitat financera estrangera sol apaprecer una columna sota el títol de "Retenció en origen". Cal recordar que els imports inclosos en aquestes columnes es declaren sota el concepte de Deducció per doble imposició internacional, per raó de rendes obtingudes a l'estranger i no com retencions del capital mobiliari. Per al càlcul d'aquesta deducció s'han de tenir en compte les despeses necessàries per a l'obtenció d'aquests rendiments.


Sobre l'autor:

dig advocats, Vinaches

Francisco José Vinaches

DiG Advocats

Linkedin