El fitxer CRA és la nova mesura:

Nova mesura anti frau és que recentment s'ha aprovar l'obligació de les empreses de presentar cada mes davant la Seguretat Social el Fitxer CRA (Conceptes retributius Abonats) en el qual s'han de recollir tots els conceptes retributius abonats a cada empleat, ja sigui en metàl·lic o en espècie, indicant si els respectius imports estan inclosos o exclosos en la base de cotització i el seu import.

Aquesta té com a finalitat controlar amb aquesta mesura anti frau en les cotitzacions i retencions, posant a disposició de l'Administració un coneixement detallat del sistema retributiu de cada treballador, identificant-los diferents tipus de retribucions, ja sigui en espècie, per compensacions de despeses de viatge i representació, o porotros beneficis d'empresa.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin