Procediment devolució de l'IVA intracomunitari:

Les sol·licituds de devolució de l'IVA intracomunitari es presenten des de l'Estat d'establiment, sense haver d'assumir els costos de dirigir-se directament a l'Administració Tributària de l'Estat que ha de tornar el tribut. En el cas dels empresaris o professionals espanyols, serà l'Agència Tributària AEAT l'encarregada de tramitar cap a la resta dels Estats comunitaris les sol·licituds presentades pels empresaris o professionals a la Web d'aquesta entitat mitjançant el següent enllaç.

Si té qualsevol dubte al respecte, no dubteu a contactar amb nosaltres.

Caldrà incorporar, a les sol·licituds, les còpies digitals de les factures que documentin les quotes de l'IVA intracomunitari, La devolució se sol·licita quan tinguin una base imposable superior a 1.000 euros, amb caràcter general, ja 250 euros si es tracta de combustible.

La funció de l'Agència Tributària AEAT, pel que fa a aquestes sol·licituds, es limita a la seua remissió als Estats de devolució, sent aquests els competents per a qualsevol actuació de comprovació que es pugui efectuar respecte a les mateixes. El mateix cal dir per a les sol·licituds rebudes per l'Agència Tributària AEAT procedents d'altres estats comunitaris.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin