Nous tipus d'IVA i exemples:

A partir de l'1 de juliol del 2010 els nous tipus d'IVA passen a ser els següents:

  • Tipus general: 18% (s'eleva dos punts).
  • Tipus reduït: 8% (s'eleva un punt).
  • Tipus superreduït: 4% (roman inalterat).

Per a l'aplicació d'aquests nous tipus d'IVA cal tenir en compte que la data que determina el tipus impositiu aplicable a una operació és la data de la meritació de l'IVA corresponent a aquesta.

En general, cal prendre com a referència les dates en què:

  • Es lliuren els béns.
  • Es presten els serveis.
  • S'exigeixen les contraprestacions en el cas de les operacions de tracte successiu.
  • Es perceben cobraments anticipats.

EXEMPLE 1

Una empresa que es dedica a la fabricació i venda de maquinària ha realitzat una venda de 50.000 €. La mercaderia es lliura al juny, però l'enviament de la factura i el consegüent cobrament es produeixen al juliol. La meritació de l'IVA d'aquesta operació s'ha produït en el mes de juny; per tant, el tipus aplicable és el 16%. El fet que la factura s'expedeixi al juliol, així com la circumstància que el preu es rebi amb posterioritat, no afecten a la meritació de l'IVA ni al tipus impositiu aplicable.

Els principals punts de controvèrsia, a aquests efectes, són quatre: els contractes públics, les operacions de tracte successiu, els cobraments anticipats i la concessió de descomptes.

Quant als contractes públics, la DGT determina que el tipus aplicable és el vigent en el moment de la meritació, amb independència de la data en què s'hagin concertat les operacions. Si el preu amb el qual es van concertar prendre en consideració un tipus diferent del vigent a la data de la meritació, l'IVA haurà de calcular-se sobre dit preu.

EXEMPLE 2

S'ha concertat un lliurament de béns amb un ens públic subjecte al tipus general i per un preu total, IVA inclòs, d'1.160.000 euros. Per determinar el preu cert caldria dividir aquesta quantitat per 1 més el tipus general ia la quantitat resultant d'aplicar el nou tipus vigent. En aquest cas, el preu cert seria de 1.000.000 euros. En cas que la meritació de l'IVA es produeixi després del 1 de juliol i el tipus aplicable sigui el 18%, la quota d'IVA ascendirà a 180.000 euros pel que el preu final que haurà de satisfer l'ens públic serà de 1.180.000 euros.

En les operacions de tracte successiu l'IVA es merita segons el preu es va fent exigible. Si aquesta exigibilitat passa després del 1? 7? 2010, el tipus aplicable serà el incrementat. Cal notar que la norma que s'acaba d'esmentar atén l'exigibilitat del preu, no al seu pagament efectiu. Per tant, serà la data en què el pagament resulti exigible la que determini la meritació de l'IVA i, de passada, el tipus impositiu aplicable.

EXEMPLE 3

Un despatx factura a un client 2.000 euros mensuals. La facturació es fa l'últim dia de cada mes, i es preveu que les factures són pagadores a 15 dies. La factura corresponent a juny s'expedirà a finals d'aquest mes; no obstant això, atès que l'exigibilitat dels 2.000 euros que se li cobraran al client, juntament amb l'IVA corresponent, es produirà el 15 de juliol, resulta que l'exigibilitat, i amb ella la meritació, d'ambdues quantitats es produeix quan ja són aplicables els tipus incrementats. En conseqüència, la factura s'expedirà aplicant el tipus del 18%.

En tercer lloc, l'existència d' pagaments a compte determina la bestreta en la meritació de l'IVA, amb l'aplicació del tipus que correspongui a la data en què es va realitzar el pagament. Aquesta regla és aplicable tant a lliuraments de béns com a prestacions de serveis. Per qualsevol d'aquestes operacions, la bestreta en el pagament del preu dóna lloc a la meritació de l'IVA en proporció a la part de preu que s'hagi pagat per anticipat. Podria passar que, per a una operació determinada, únicament una part del seu contraprestació s'hagi pagat anticipadament. En aquest cas, procediria aplicar a cada part del preu el tipus impositiu que li correspongui.

EXEMPLE 4

Una empresa que es dedica a la promoció immobiliària ha contractat la construcció d'un edifici. El pressupost de l'operació puja a 8.000.000 euros. Les obres s'inicien a l'abril de 2010 i té previst continuar fins al desembre d'aquest any. La promotora decideix pagar anticipadament el total del preu, llevat d'un 5%, que reté en concepte de garantia. Encara que la meritació de l'operació hauria de produir-se segons s'anessin pagant les certificacions d'obra i, per la part restant, quan, un cop finalitzada l'obra, es lliuri a la promotora, la bestreta en el pagament del preu dóna lloc igualment a la bestreta en la meritació de l'IVA. Supòsit que el pagament del 95% del preu es faci abans del 1 de juliol, el tipus aplicable serà el 7%.

EXEMPLE 5

Un advocat rep l'encàrrec d'assumir la defensa d'un client. La minuta d'honoraris que tanquen per als serveis contractats ascendeix a 200.000 euros. El procés es va a iniciar a finals de 2010; no obstant això, les parts acorden el pagament d'una provisió de fons de 150.000 euros, que es fan efectius al maig de 2010. A principi de 2011 es dicta el sobreseïment de l'assumpte, i es paga a l'advocat la quantitat que li faltava per cobrar, 50.000 euros. La prestació de serveis va quedar subjecta a dos tipus diferents, el 16%, que correspon als 150.000 euros que es van pagar al maig de 2010, i el 18%, que gravarà els serveis que s'han retribuït pels 50.000 euros que es han cobrat en 2011.

Les consideracions fetes en anteriorment presenten un problema de difícil solució pràctica; es tracta de la concreció de la data dels pagaments anticipats quan a la data d'expedició d'una factura no es té certesa sobre si aquests pagaments es van a fer efectius abans o després del 1 de juliol. En l'àmbit de la contractació pública aquest problema pot ser especialment urgent, pel que sembla prudent seguir el que indica la Llei 30 / 2007, de Contractes del Sector Públic, de manera que si la previsió és que una factura no s'atengui abans del 1 de juliol, l'IVA a aplicar serà el tipus ja incrementat. Aquest seria el cas, per exemple, de totes les certificacions d'obra per contractes d'obra pública que s'expedeixin a partir del 1 de maig, el venciment es situa ja al juliol.

Finalment, si s'han efectuat operacions en què s'ha repercutit un determinat tipus impositiu i posteriorment procedeix la rectificació de la repercussió, aquesta rectificació haurà de realitzar-se conforme als tipus vigents en les dates en què es van realitzar les operacions, és a dir , quan es va repercutir l'IVA, amb independència que quan s'expedeix la factura rectificativa el tipus aplicable fos ja l'incrementat.

EXEMPLE 6

Una empresa que es dedica al subministrament de conservants lliurament a un dels seus clients unes mercaderies al mes de juny. A aquesta operació se li aplica el 7%, ja que el lliurament s'ha produït abans de la pujada de tipus. Examinada aquesta, es detecten desperfectes en el lliurament, per la qual cosa l'empresa concedeix al seu client un descompte que es fa efectiu en el mes de setembre. Encara que el descompte s'hagi fet efectiu en vigència ja dels tipus incrementats, el mateix es refereix a una operació a la qual es va aplicar el tipus abans de l'elevació. La factura rectificativa en què hi haurà de documentar-se la concessió del descompte s'ha d'expedir aplicant el tipus impositiu que va gravar l'operació, el 7%.

En conseqüència, la data en què s'expedeixi la factura, sigui per repercutir els nous tipus d'IVA, Sigui per rectificar la repercussió, no té rellevància a aquests efectes.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin