Repassi les obligacions tributàries a presentar durant el mes de gener:

  • Declaracions trimestrals periòdiques relatives al IRPF (Retencions) i al IVA.
  • Resums anuals d'aquestes declaracions periòdiques. Si s'ha donat de baixa d'alguna d'elles durant l'any 2015, pel que ha deixat de presentar-les, no oblidi per això presentar ara en resum anual corresponent.
  • Si el volum d'operacions en l'exercici anterior (2015) és superior a 6.010.121,04 €, ha de comunicar a l'Agència Tributària (mitjançant Declaració Censal model 036) que la societat passa a ser Gran Empresa en aquest exercici 2016. O si, a contrari sensu, La societat deixa de ser gran empresa.
  • Comuniqui l'opció o revocació de l'aplicació prorrata especial de l'IVA per 2016 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre del 2015.
  • També pel que fa a la regla de prorrata de l'IVA, pot sol·licitar l'aplicació d'un percentatge provisional de deducció, diferent del fixat com a definitiu en l'any precedent, si hi ha argument per a això. No hi ha model específic, per la qual cosa haurà de fer mitjançant escrit.
  • Declaració model 182 de Donatius, donacions i Aportacions Rebudes i Disposicions Realitzades.

Recordeu les obligacions tributàries de Febrer:

  • Impost sobre Societats: les entitats l'exercici coincideixi amb l'any natural poden exercitar l'opció, o renúncia a l'opció, per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural (mitjançant Declaració Censal model 036). Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural l'opció o la seva renúncia s'han d'exercir en els primers dos mesos de cada exercici o entre l'inici de l'exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes (model 184).
  • Declaració anual d'operacions amb tercers (model 347).
  • Comunicació de l'Import Net de la Xifra de Negocis a efectes de l' Impost sobre Activitats Econòmiques (Model 848) Fini termini el 14 de febrer.

Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin