Els consellers delegats i els consellers executius han d'estar contractats per l'empresa obligatòriament.

Conseqüències de la reforma de la Llei de Societats:

La reforma de la Llei de Societats de capital aprovada el 3 de desembre de 2014 acorda que quan un membre del consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives, caldrà que se celebri un contracte entre aquest i la societat, el qual necessàriament haurà de ser aprovat prèviament pel consell d'administració. El contracte per als consellers delegats i consellers executius haurà d'incorporar com a annex a l'acta de la sessió.

En el contracte es detallaran tots els conceptes pels quals pugui obtenir una retribució, incloent les eventuals indemnitzacions per cessament anticipat en aquestes funcions i les quantitats a abonar per la societat en concepte de primes d'assegurança o de contribució a sistemes d'estalvi. No podrà rebre altres retribucions no previstes en el mateix.


Marc Jimenez, dig advocats

Sobre l'autor:

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin