Està previst que a partir de l'1 de gener de 2016 comenci una fase voluntària en la qual un grup d'empreses participaran en una prova pilot per presentar IVA pel SII.

El Subministrament immediat d'Informació (SII), És un canvi del sistema de gestió actual de l'IVA, pel qual s'estableix un nou procediment de gestió dels llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació .

el nou SII és aplicable amb caràcter obligatori als subjectes passius que actualment tenen obligació d'autoliquidar l'IVA mensualment (REDEME, Grans Empreses i Grups d'IVA), també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s'hi.

No serà necessari enviar les factures a l'Agència Tributària. Només hauran de remetre els camps dels registres de facturació que es concretin en la corresponent Ordre Ministerial que es troba actualment en tramitació.

El termini previst per a l'enviament dels registres de facturació serà de quatre dies naturals des de l'expedició / recepció, segons el cas, o registre comptable de les factures emeses o rebudes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent, a aquell que s'hagués produït la meritació de l'impost corresponent a l'operació, que s'ha de registrar o el període de liquidació en què s'hagin inclòs les operacions corresponents.

A les Operacions intracomunitàries, el termini també serà de quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transport, o, si s'escau, des del moment de la recepció dels béns a què es refereixen.

En els béns d'inversió, dins el termini de presentació de l'últim període de liquidació de l'any (fins al 30 de gener).

A partir de l'1 de gener de 2017 començarà la fase obligatòria d'aplicació d'aquest sistema, tant per a aquells subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com per a aquells que optin voluntàriament.Sobre l'autor:

Santiago Sanchez Camp

Santiago Sánchez Camp

DiG Advocats