El venedor pot repercutir el pagament de l'IBI al comprador.

Segons la Llei d'Hisendes Locals, Que regula l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), en una compravenda d'habitatge, el pagament de l'IBI el satisfà a l'Ajuntament el venedor de l'any en curs, ja que en referida normativa s'estableix que l'obligat al pagament és qui sigui propietari en el moment de la meritació de l'impost i aquest es produeix el primer dia de l'any natural (1 de gener). Això és, qui era propietari a 1 de gener ha de pagar l'IBI.

No obstant això això aquesta llei permet la possibilitat de repercutir una part de l'impost al comprador, limitant-se la normativa fiscal a establir que el repartiment de l'impost es farà d'acord amb les normes de dret comú, que són les normes de la compravenda, en virtut de les quals la compradora ha de considerar-propietària des del moment del lliurament del bé.

En la pràctica la interpretació de l'esmentada llei originava diverses opinions contradictòries, havent sentències de les audiències provincials que donaven la raó al comprador i altres al venedor, donant lloc a nombrosa jurisprudència contradictòria. I és per això que el passat 15 de juny, el Tribunal Suprem va deixar clar aquest tema en el sentit que es pot prorratejar aquest impost.

El Tribunal Suprem fixa el criteri que si no hi ha pacte en sentit contrari, qui paga l'IBI a l'Ajuntament és el venedor que és propietari a 1 de gener i aquest podrà repercutir-al comprador, en proporció al temps que cada un sigui propietari.

Si no hi ha pacte entre les parts, el comprador ha de pagar l'IBI del període corresponent des del moment en què s'efectua la compra.

D'aquesta manera, l'impost ho suportaran cadascuna de les parts, en funció del temps que siguin propietaris de l'immoble en l'any de la compravenda.

Tot i que s'ha dit anteriorment, el Tribunal Suprem destaca que les parts poden pactar la impossibilitat de la repercussió de l'impost a la part compradora.

Les parts poden pactar que el venedor no podrà repercutir al comprador la part d'IBI en què hagi de ser propietari, en aquest cas serà el venedor, propietari a 1 de gener, qui pagarà el referit impost de tot l'any.

Així doncs, resumint, el pagament de l'IBI ha de assumir-lo, segons la Llei d'Hisendes Locals, qui sigui propietari a 1 de gener. No obstant això, el Tribunal Suprem amb la sentència dictada el passat 15 de juny passat que senti doctrina jurisprudencial, acaba d'obrir la porta al fet que els venedors puguin reclamar part de l'IBI als compradors als que van vendre els immobles sempre que no hi hagi pacte en contrari entre les parts.

Si vol saber més sobre aquesta sentència, click aquí


Sobre l'autor:

advocada

Carmen López

DiG Advocats

Linkedin