Amb efectes a partir del segon període de l'any 2016 (octubre de 2016), i de forma indefinida, es modifica el càlcul del pagament fraccionat de l'impost societats, per a aquelles societats que ho facin en base al que disposa l'article 40.3 de la LIS, és a dir, sobre la part de la base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural.

Aquesta modificació serà aplicable només als contribuents l'import net de la xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui com a mínim de 10 milions d'euros.

La quantia del pagament fraccionat serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 24% (dinou veinteavos del tipus de gravamen, 25%, arrodonit per excés) minorat a les bonificacions que siguin aplicable, les retencions e ingressos a compte suportats i els pagaments fraccionats de realitzats en el període impositiu. En tot cas la quantitat a ingressar no podrà ser inferior al 23% del resultat positiva del compte de pèrdues i guanys dels 3, 9 u 11 primers mesos de l'exercici minorat exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats anteriorment corresponents al mateix període impositiu.

les societats que calculin el pagament fraccionat de l'impost societats segons l'article 40.3 de la LIS i l'import net de la xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu sigui inferior a 10 milions d'euros podran seguir realitzant el càlcul tal com ho van fer en el primer pagament d'enguany. Aplicaran el tipus del 17% a la base imposable calculada i minorar la quota en les bonificacions que siguin aplicables, les retencions i ingressos a compte suportats i els pagaments fraccionats ja realitzats en el període impositiu.Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin