Partides cobrar:

Des de fa diversos anys, està vigent el règim excepcional de còmput de pèrdues d'empreses, de tal manera que el deteriorament derivat de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries i existències, no computen a l'hora de calcular l'obligació a instar la dissolució o reducció de capital de les Companyies.

Doncs bé, aquest règim excepcional ha estat prorrogat novament per a aquest any 2014 pel Reial Decret Llei 4 / 2014, però s'afegeix un important matís que pot tenir gran incidència en les Empreses:

Tampoc computaran com perduda els deterioraments derivats de préstecs i partides cobrar, A l'efecte d'acordar la possible dissolució o reducció del capital social de la Companyia.

Aquesta mesura, creiem que amplia considerablement el marge d'actuació dels administradors de les Empreses que tinguin pèrdues i vegin minvats els seus fons propis, de la mateixa manera que obliga els Creditors a realitzar un esforç d'anàlisi més exhaustiu de la comptabilitat dels seus deutors, en aquells supòsits en què els deutors tinguin els seus fons propis "tocats" i s'estigui examinant la possible responsabilitat dels Administradors, per no haver-se adoptat les mesures legalment exigibles.Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin