Vols crear una empresa a Espanya i no saps per on començar?

Us anem a explicar els tràmits per crear una empresa, concretament, els 6 tràmits necessaris per crear una societat mercantil de responsabilitat limitada, coneguda com a SL, per ser aquesta la més comuna i la que s'utilitza en la majoria d'ocasions, fins i tot tractant-se d'una gran empresa.

Si vols veure el vídeo a Youtube d'aquest article click aquí-} Vídeo sobre passos per crear una empresa a Espanya.

1. Registre Mercantil:

El primer que hem de fer és sol·licitar al Registre Mercantil Central un certificat negativa de denominació social amb el nom que volem per a la nostra empresa. Aquesta certificació acredita que no hi ha una altra empresa amb el mateix nom.

La validesa d'aquesta denominació social serà de tres mesos, renovable per altres tres mesos més.

2. Compte Bancari:

Un cop tenim el nom, haurem d'obrir un compte bancari a nom de la societat i fer l'ingrés del capital social si es tracta d'una aportació dinerària. El banc ens ha d'emetre un certificat conforme hem realitzat l'ingrés. Referent a això, cal indicar que en una SL el capital social ha de ser com a mínim de 3.000.-Euros.

El capital social també podrà aportar-se de forma no dinerària, Això és, aportant béns a la societat, com ara béns immobles, béns mobles, participacions d'una altra societat, ordinadors, maquinària, etc.

3. Estatuts socials:

En tercer lloc, necessitarem uns estatuts socials que seran unes normes que regiran el funcionament de la meva societat. En els estatuts es faran constar: el nom, la durada, domicili, objecte social que és l'activitat a la qual es dedicarà la companyia i el capital social.

En aquest punt aprofito per explicar la característica "més atractiva" d'una societat de responsabilitat limitada, Que és, com el seu nom indica, que la responsabilitat dels socis està limitada al capital social que cada un d'ells hagi aportat a la societat. El que vol dir que els socis no respondran personalment dels deutes de la companyia.

Com podeu imaginar la redacció d'aquests estatuts no és senzilla pel que la nostra recomanació és que acudiu a un advocat per a la redacció de un pacte de socis, Així com per dur a terme tots aquests tràmits.

4. Notari:

En quart lloc, hem d'acudir, amb tota la documentació anterior, a un notari per formalitzar la corresponent escriptura pública de constitució. En aquesta Escriptura es farà constar qui o quins són els socis i l'òrgan d'administració, que pot ser: un administrador únic, diversos administradors solidaris, diversos administradors mancomunats o un consell d'administració.

5. Impostos:

En cinquè lloc, haurem de liquidar l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP). Però des del desembre del 2010 ha una exempció del pagament de l'esmentat impost, per la qual cosa s'ha de presentar però no es paga.

6. Registre Mercantil (2ª part):

I finalment, en el termini de dos mesos, haurem d'inscriure l'escriptura de constitució davant el corresponent Registre Mercantil provincial, prèvia petició davant l'Agència Tributària del número d'identificació fiscal (NIF) provisional (que tindrà una validesa de 6 mesos). I, un cop consti inscrita l'Escriptura, demanarem el NIF definitiu.

Amb l'obtenció del NIF definitiu conclouen els tràmits per crear una SL