La Llei 15 / 2010, En vigor des del 7 de Juliol de 2.010, estableix uns nous terminis de pagament màxims per a operacions comercials de prestació de serveis i lliuraments de mercaderies.

A què operacions s'aplica la Llei 15 / 2010?

PRIMER CRITERI. TEMPORALITAT.

La Llei 15 / 2010 s'aplica als contractes subscrits a partir del 7 de juliol de 2.010.

Els contractes formalitzats amb anterioritat disposaran d'un període per adequar progressivament a la normativa vigent.

SEGON CRITERI. SUBJECTES DE L'OPERACIÓ.

La legislació de lluita contra la morositat s'aplica a operacions

 • (A) entre Empreses, incloent autònoms, i
 • (B) entre Empreses i Administracions.

Queden exclosos:

 • Els contractes amb consumidors.
 • Els deutes sotmesos a procediments concursals.
 • Les indemnitzacions pagades per les asseguradores.

Terminis de pagament

La Llei 15 / 2010 imposa un termini màxim de 60 dies per al pagament dels serveis prestats i mercaderies lliurades en el marc d'operacions comercials.

No tindran validesa els pactes entre les parts que estableixin terminis de pagament superiors a aquest termini màxim, per ser contraris a la llei.

Com a norma general, en aquells contractes celebrats amb anterioritat a 7 de Juliol de 2.010, els terminis màxims de pagament es reduiran de forma progressiva:

 • Fase 1: Fins 31 de Desembre de 2.011. 85 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.
 • Fase 2: Durant 2.012. 75 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.
 • Fase 3: Des 1 de Gener de 2.013 60 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies

Terminis de pagament en contractes amb l'Administració

La Llei 15 / 2010 prohibeix terminis de pagament superiors a 30 dies per als contractes celebrats per les empreses amb l'Administració.

En aquells contractes celebrats amb anterioritat a 7 de Juliol de 2.010, els terminis de pagament es reduiran de forma progressiva:

 • Fase 1: Fins al 31 de Desembre de 2.010. 55 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.
 • Fase 2: Durant 2.011. 50 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.
 • Fase 3: Durant 2.012. 40 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.
 • Fase 4: A partir de 2013. 30 dies des de la recepció dels serveis / mercaderies.

Conseqüències de l'incompliment dels terminis

Transcorregut el termini de pagament fixat per la llei, les quantitats degudes meritaran un interès de demora, que serà Automàtic i es meritarà sense necessitat d'avís pel creditor.

El tipus d'interès de demora (En cas de no haver pacte al respecte) serà l'aplicat pel Banc Central Europeu en la seva més recent operació principal de finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural, més 7 punts percentuals.

Per al segon semestre del 2010, aquest interès de demora s'ha fixat en el 8,00%.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin