A continuació trobareu el detall de les obligacions de caràcter anual que tenen les empreses, com són els terminis presentació Comptes Anuals, Llibres oficials i Impost de Societats.

La data de tancament de l'exercici social determina l'inici dels terminis establerts per al compliment de les obligacions esmentades. La majoria de societats tanquen el seu exercici social i fiscal a 31 de desembre, encara que no totes.

Elaboració dels Comptes Anuals, per part dels Administradors

Els Administradors de la societat tenen un termini de 3 mesos, des de la data de tancament de l'exercici, per a elaborar els Comptes Anuals.

Si la societat tanca el seu exercici el 31 de desembre de cada any, els Comptes Anuals han d'estar elaborades abans que finalitzi el mes de març de l'any següent.

Legalització dels Llibres Oficials

Les societats han de presentar les seves Llibres Oficials en el Registre Mercantil, per a la seva legalització (que no dipòsit) dins dels 4 mesos posteriors al tancament de l'exercici.

Si la societat tanca el seu exercici el 31 de desembre de cada any, els Llibres Oficials hauran d'enviar al Registre Mercantil abans que finalitzi el mes d'abril de l'any següent.

Després de l'enviament telemàtic dels fitxers que contenen aquests llibres oficials, el Registre Mercantil procedeix a la seva legalització emetent certificat que acredita que el tràmit s'ha realitzat. No es queda còpia dels mateixos.

Recordem que per als exercicis iniciats des 2015, és obligatori legalitzar tots els llibres oficials per via telemàtica, a través de la Web, Enviant-los en format PDF.

Llibres Oficials de Comptabilitat

Hauran de presentar-se el Llibre de Diari i el Llibre d'Inventari i Comptes Anuals.

No oblidi incloure els Balanços de Summes i Saldos trimestrals i acumulats, a més de l'Inventari valorat i els Comptes Anuals completes, amb la seva memòria. Veure detall del contingut.

Llibre d'Actes

El Llibre d'Actes inclourà totes les actes de la Junta de Socis o Accionistes, així com les del Consell d'Administració, celebrats durant l'exercici.

Recordeu que el Consell d'Administració s'ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre.

Llibre de Socis o Accionistes

Es reflectissin els moviments que hagin tingut origen durant l'exercici. Si no hi ha hagut cap canvi de Socis o Accionistes no cal presentar-lo.

Els llibres d'actes i de Socis o Accionistes s'han de presentar anualment i per via telemàtica.

Aprovació dels Comptes Anuals, per part dels Socis o Accionistes

La Junta de Socis o Accionistes ha de reunir-se dins dels 6 mesos posteriors al tancament de l'exercici i acordar l'aprovació dels Comptes Anuals.

Si la societat tanca el seu exercici el 31 de desembre de cada any, la Junta haurà de constituir i adoptar l'acord abans que finalitzi el mes de juny de l'any següent.

Dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil

Els Comptes Anuals han de dipositar-se en el Registre Mercantil en el termini de 1 mes, comptat des de la data en què es va celebrar la Junta en la qual es van aprovar.

Aquest mes es compta "de data a data". Si la Junta de Socis o Accionistes que va aprovar els comptes es va celebrar un 30 de juny, el termini per al seu dipòsit finalitzarà el 30 de juliol. * Com a excepció, si el 30 de juliol cau en cap de setmana el termini es prorroga fins al dilluns següent.

El tràmit s'ha de realitzar també per via telemàtica, a través del web.

Si la Junta que aprova els Comptes Anuals es va celebrar el 30 de juny, el termini per al seu dipòsit finalitza el 30 de juliol. El dia 31 de juliol estarien fora de termini, excepte si cau en cap de setmana *.

Presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats

L'impost sobre societats s'ha de presentar, un cop transcorreguts 6 mesos des del tancament de l'exercici, durant els 25 dies posteriors.

Si la societat tanca el seu exercici el 31 de desembre de cada any, l'Impost sobre Societats s'ha de presentar passats 6 mesos, des del 1 fins al 25 de juliol de l'any següent.

Si té qualsevol consulta al respecte no dubteu en contactar amb nosaltres.


Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin