Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006: Resum fiscal

El text de la Llei 30 / 2005 de Pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2006 incorpora, entre altres, molt poques novetats tributàries, al marge d'actualitzar aquells paràmetres que requereixen una adaptació anual. D'aquesta manera, s'estableix amb caràcter general:

Pressupostos generals de l'Estat en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

  • Determina els coeficients d'actualització aplicables al valor d'adquisició d'immobles, per al càlcul dels guanys patrimonials derivats de la seva transmissió.
  • Actualitza l'escala de gravamen.

Pressupostos generals de l'Estat en relació amb l'Impost sobre Societats (IS):

  • Determina els coeficients de correcció monetària aplicables al valor d'adquisició en el càlcul de les rendes derivades de la transmissió d'immobles.
  • Estableix el percentatge per als pagaments Fraccionats del 2006, que es manté en el 18% (per a la modalitat de l'art. 45.2 LIS) o en els cinc setens del tipus de gravamen (per a la modalitat de l'art. 45.3 LIS).

Pressupostos generals de l'Estat en relació amb l'Impost sobre Béns Immobles (IBI):

  • S'actualitzen els valors cadastrals, augmentant-se en un 2%.

PGE en relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

  • S'estableix el tipus impositiu reduït del 7% per als serveis de radiodifusió i televisió digitals.
  • Amplia l'exempció per arrendament d'habitatges als edificis destinats al seu posterior arrendament per entitats gestores de programes públics de suport a l'habitatge o per societats acollides al règim especial d'entitats dedicades a l'arrendament d'habitatges (establert en l'Impost sobre Societats).

S'ometen altres petites modificacions introduïdes per aquest text legal sobre els pressupostos generals de l'Estat, per no ser significatives a nivell de resum. Si té qualsevol dubte al respecte, consulteu-nos.


Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin