Des del 29 de juliol de 2019 ha entrat en vigor, la llei de la Generalitat de Catalunya que regula el règim de la propietat temporal i de la propietat compartida. Dues noves formes d'adquisició d'immobles amb característiques molt diferenciades:

La propietat temporal

  • Permet el domini d'un bé, moble o immoble, durant un cert temps determinat, no inferior a 1 any per als mobles ia 10 anys per als immobles, ni superior a 99 anys per a tots dos. Durant aquest període de temps el propietari temporal té totes les facultats de l' dret de propietat, Limitat per la seva durada i la seva devolució a l'propietari anterior.

La propietat compartida

  • Confereix a l'anomenat propietari material una quota de domini, la possessió, l'ús i el gaudi exclusiu de el bé i el dret a adquirir, de manera gradual, la quota restant de l'propietari formal. La seva durada no pot superar els 99 anys.

Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin