La llei de protecció de dades:

La normativa vigent en la llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), estableix l'obligació per a aquelles entitats públiques o privades que tinguin, tractin i conservin fitxers amb dades de caràcter personal, de posar en marxa mesures i implantar mecanismes destinats a garantir la protecció d'aquestes dades, afectant sistemes informàtics , locals, suports d'emmagatzematge, personal, procediments operatius, etc.

Atès que qualsevol empresa o organització sempre tracta d'alguna manera dades personals, és important fer esment a quines són aquestes mesures i mecanismes a adoptar:

  1. La comunicació dels fitxers de dades personals (per exemple, de treballadors, clients, proveïdors, contactes ...) al Registre General de la Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  2. La informació i tutela del dret dels afectats d'accés, rectificació i cancel·lació, de les seves dades personals establint el procediment intern apropiat.
  3. La correcta formalització contractual de la cessió de dades a tercers (per exemple, a gestories que confeccionen les nòmines dels empleats de l'empresa).
  4. La redacció i implantació d'un Document de Seguretat en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal que inclogui tota la normativa de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessària per garantir la seguretat de les dades objecte de tractament, d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades automatitzades de caràcter personal i als sistemes d'informació que reculli.
  5. L'Auditoria, cada dos anys, sobre el compliment de la legislació i dels procediments de seguretat.

Finalment, hem d'apuntar que les possibles sancions en cas d'incompliment de la llei de protecció de dades, Que imposa l'Agència Espanyola de Protecció de Dades poden arribar a ser d'elevada quantia i comportar, així mateix, la immobilització dels fitxers.


Sobre l'autor:

Imatge d'Amparo Lleó de DiG Advocats

María Amparo Lleó

DiG Advocats

Linkedin