Les SICAV (Societats d'inversió de capital variable) són societats anònimes l'objectiu, de la mateixa manera que els fons d'inversió, és canalitzar la inversió en actius financers. les SICAV tributen en l'Impost sobre Societats pels rendiments i plusvàlues que obtenen al tipus impositiu de l'1% mentre que els seus accionistes només tributen pels dividends percebuts o per les plusvàlues obtingudes un cop transmeten les seves accions de la SICAV.

Requisits:

Les SICAV han de tenir un capital mínim de 2.400.000 euros i en ser societats d'inversió col·lectiva s'exigeix ​​un nombre mínim de 100 inversors. No obstant això, aquestes entitats s'han utilitzat com a fórmula d'inversió individual o familiar, de manera que una persona o grup familiar posseeix la pràctica totalitat del capital de l' SICAV completant el nombre mínim de socis, fins 100, mitjançant la incorporació de persones la participació és purament simbòlica.

Nou règim fiscal:

Per tal d'evitar que les SICAV, Que haurien de ser societats d'inversió col·lectiva, s'utilitzin com a vehicles d'inversió individual el dia 25 d'octubre de 2016 al Congrés dels Diputats va aprovar una Proposició no de Llei en què s'insta a la modificació del seu règim fiscal.

La modificació proposada consisteix en què només es computaran a efectes del nombre mínim de 100 accionistes, aquells que tinguin una participació superior al 0,55%. En cas de no complir-se el requisit esmentat l'entitat no tindria el tractament fiscal favorable esmentat anteriorment.

Exemple:

Si una SICAV té un capital de 2.400.000 euros, igual al mínim legal, segons la Proposició no de Llei, llavors ha de tenir almenys 100 accionistes amb un capital aportat de més de 13.200 euros i aquests, en el seu conjunt, tindran una participació superior al 55% del total.

Conclusió:

L'aplicació de la proposta continguda en la Proposició no de Llei comentada suposaria que les SICAV deixarien de ser un vehicle d'inversió personal i complirien amb el seu objectiu: ser un vehicle d'inversió col·lectiva.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin